Przetarg 9985262 - 1. Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane pn....

   
Analizuj Zamówienie 9985262
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-10-04
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane pn. „Utworzenie Laboratorium Hematologicznego na IV piętrze budynku Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej przy ul. Reym
onta 8-12 w Katowicach.” obejmujące swoim zakresem zmianę sposobu użytkowania i przebudowę skrzydła południowego IV piętra i jest szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej. 2. Wspólny słownik zamówień:45000000-7 Roboty budowlane45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania45331210-1 Instalowanie wentylacji45453000-7 Roboty remontowe- renowacyjne3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej tj. projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo w przedmiarach. Dokumentacja techniczna stanowi załączniki do SWZ:A) załącznik nr 1 do SWZ – projekt budowlany;B) załącznik nr 2 do SWZ – projekt wykonawczy;C) załącznik nr 3 do SWZ – STWIORB;D) załącznik nr 4 do SWZ – przedmiary i dokumenty formalne w tym ekspertyza ppoż.4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił 60 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane licząc od daty ostatecznego odbioru końcowego.5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił 36 miesięcznej gwarancji na zamontowane urządzenia technologiczne i wyposażenie licząc od daty ostatecznego odbioru końcowego.6. Przedmiot zamówienia obejmuje również serwis, przeglądy i konserwację wszystkich instalacji i urządzeń (w tym również wymianę materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych, np. filtrów) w okresie gwarancji lub rękojmi, których serwisowanie i konserwacja jest wymagana przepisami i zaleceniami producenta w celu utrzymania ciągłej sprawności i zachowania warunków gwarancyjnych. Zamawiający wymaga minimum jednego przeglądu na 12 miesięcy, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy producent instalacji i urządzeń wymaga częstszych przeglądów, Wykonawca dokona przeglądów zgodnie z wytycznymi producenta.7. Opis wymagań Zamawiającego w zakresie gwarancji, realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia stanowią projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 5 do SWZ.8. Zamawiający wymaga na podstawie art. 95 ustawy PZP, aby wszelkie czynności ogólnobudowlane związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.). W przypadku Podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 17. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, dopuszczonych do stosowania w jednostkach służby zdrowia o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie:• materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy muszą być fabrycznie nowe, w I gatunku, odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, • zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy,• Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie - wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości), w tym w obiektach służby zdrowia,• w trakcie prowadzenia robót budowlanych należy dokonać demontażu zbędnych instalacji technicznych (jeżeli zaistnieje taka konieczność).18. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia pojawiłyby się nazwy własne, nazwy norm, specyfikacji technicznych, standardów, oznacza to, że Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert zawierających rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym przedstawić oferowane rozwiązanie oraz dołączyć dowody dokumentujące podstawowe parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikać będzie, że są one w pełni równoważne do wskazanych przez zamawiającego materiałów w dokumentacji postępowania. Zaproponowane rozwiązanie równoważne powinno posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia oraz spełniać wymagania określone w dokumentacji postępowania19. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 uPzp.

ZP-23-145BN

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00438886/01 z dnia: 2023-10-11
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 Ustawy PZP, w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 000 000,00 złotych. Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, o których mowa w Rozdziale 5 SWZ – podmiotowe środki dowodowe.

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł.

Na podstawie art. 118 ust. 1 uPzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Wykonawca musi wykazać, że realizując zamówienie, będzie on dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów udostępniających (realność udostępnienia).
W związku z powyższym, Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na zasobach w postaci ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i aby powołanie się na potencjał podmiotu trzeciego miało charakter realny w zakresie polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, podmiot trzeci powinien zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia na rzecz wykonawcy. Tylko wtedy bowiem będzie możliwe wykazanie, że podmiot trzeci jest w stanie ponieść ciężar składki z tytułu opłacenia polisy OC na rzecz wykonawcy. Nie jest wystarczające powołanie się na samą taką możliwość bez zawarcia stosownej umowy w sprawie polisy OC.

4) zdolności technicznej lub zawodowej
4.1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie jedno zamówienie, którego przedmiotem są roboty budowlane o wartości brutto minimum 2 000 000,00 zł obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę lub remont laboratorium szpitalnego lub analitycznego lub medycznego lub genetycznego. Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga złożenia na wezwanie wykazu robót budowlanych, o którym mowa w Rozdziale 5 SWZ – podmiotowe środki dowodowe.

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że wykonał należycie jedno zamówienie, którego przedmiotem są roboty budowlane o wartości brutto minimum 2 000 000,00 zł obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę lub remont laboratorium szpitalnego lub analitycznego lub medycznego lub genetycznego.

4.2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi tj.

4.2.1) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i posiadającym minimum 2 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i posiadającym minimum 2 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi oraz przynależącym do OIIB

i

4.2.2) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przynależącym do OIIB

i

4.2.3) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz przynależącym do OIIB

Przez uprawnienia należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967.Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334.)

Zamawiający dopuszcza wykazanie się uprawnieniami równoważnymi do powyższych wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej tj. dysponowania osobami skierowanymi do realizacji zamówienia dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zsumują swoje potencjały.

Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga złożenia na wezwanie wykazu osób, o którym mowa w Rozdziale 5 SWZ – podmiotowe środki dowodowe.

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 12 do SWZ.
Na podstawie art. 118 uPzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 Ustawy PZP, w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 000 000,00 złotych. Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, o których mowa w Rozdziale 5 SWZ – podmiotowe środki dowodowe.

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł.

Na podstawie art. 118 ust. 1 uPzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Wykonawca musi wykazać, że realizując zamówienie, będzie on dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów udostępniających (realność udostępnienia).
W związku z powyższym, Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na zasobach w postaci ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i aby powołanie się na potencjał podmiotu trzeciego miało charakter realny w zakresie polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, podmiot trzeci powinien zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia na rzecz wykonawcy. Tylko wtedy bowiem będzie możliwe wykazanie, że podmiot trzeci jest w stanie ponieść ciężar składki z tytułu opłacenia polisy OC na rzecz wykonawcy. Nie jest wystarczające powołanie się na samą taką możliwość bez zawarcia stosownej umowy w sprawie polisy OC.

4) zdolności technicznej lub zawodowej
4.1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie jedno zamówienie, którego przedmiotem są roboty budowlane o wartości brutto minimum 2 000 000,00 zł obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę lub remont laboratorium szpitalnego lub analitycznego lub medycznego lub genetycznego lub sali operacyjnej lub apteki z pomieszczeniami w klasie czystości minimum „B” lub banku tkanek i komórek. Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga złożenia na wezwanie wykazu robót budowlanych, o którym mowa w Rozdziale 5 SWZ – podmiotowe środki dowodowe.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że wykonał należycie jedno zamówienie, którego przedmiotem są roboty budowlane o wartości brutto minimum 2 000 000,00 zł obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę lub remont laboratorium szpitalnego lub analitycznego lub medycznego lub genetycznego lub sali operacyjnej lub apteki z pomieszczeniami w klasie czystości minimum „B” lub banku tkanek i komórek

4.2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi tj.

4.2.1) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i posiadającym minimum 2 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i posiadającym minimum 2 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi oraz przynależącym do OIIB

i

4.2.2) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przynależącym do OIIB

i

4.2.3) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz przynależącym do OIIB

Przez uprawnienia należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967.Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334.)

Zamawiający dopuszcza wykazanie się uprawnieniami równoważnymi do powyższych wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej tj. dysponowania osobami skierowanymi do realizacji zamówienia dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zsumują swoje potencjały.

Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga złożenia na wezwanie wykazu osób, o którym mowa w Rozdziale 5 SWZ – podmiotowe środki dowodowe.

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 12 do SWZ.
Na podstawie art. 118 uPzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00479250/01 z dnia: 2023-11-07
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-08 08:00
Po zmianie:
2023-11-17 08:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-08 08:30
Po zmianie:
2023-11-17 08:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-07
Po zmianie:
2023-12-16


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00493859/01 z dnia: 2023-11-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-17 08:00
Po zmianie:
2023-11-24 08:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-17 08:30
Po zmianie:
2023-11-24 08:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-16
Po zmianie:
2023-12-23


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00503265/01 z dnia: 2023-11-22
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-24 08:00
Po zmianie:
2023-12-01 08:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-24 08:30
Po zmianie:
2023-12-01 08:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-23
Po zmianie:
2023-12-30


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00503675/01 z dnia: 2023-11-22
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-24 08:00
Po zmianie:
2023-12-01 08:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-24 08:30
Po zmianie:
2023-12-01 08:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-23
Po zmianie:
2023-12-30


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00521554/01 z dnia: 2023-11-29
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-12-01 08:00
Po zmianie:
2023-12-08 08:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-12-01 08:30
Po zmianie:
2023-12-08 08:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-30
Po zmianie:
2024-01-06
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45000000, 45300000, 45310000, 45330000, 45400000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin