Przetarg 10580261 - 1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie...

   
Analizuj Zamówienie 10580261 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2024-05-28
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług medycznych w zakresie osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję w
celu wytrzeźwienia i przewidzianych do umieszczenia w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, zwanych dalej „usługą”.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 2 zadania:1) Zadanie nr 1 – Badania dla Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z/s w Starych Babicach; 2) Zadanie nr 2 – Badania dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Rozdz. XIX SWZ oraz załącznik nr 6 do SWZ.4. Zamawiający nie żąda wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.5. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stołeczny Policji;2) nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony danych osobowych:adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa;adres e-mail: iod@ksp.policja.gov.pl 8. Zamawiający, zgodnie z art. 139 ustawy, przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.9. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w każdym zadaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy:1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: czynności administracyjne, w tym dokonywanie rejestracji pacjentów.10. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną przyznane.
branża Medyczna
podbranża usługi medyczne
kody CPV 85120000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin