Przetarg 10066552 - 1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług ochrony...

   
Analizuj Zamówienie 10066552 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-08
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług ochrony fili Centrum Kultury Podgórza w Krakowie – Fort Borek przy ul. Fortecznej
146, 30-437 Kraków 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.3. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy przewiduje wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: czynności usługi ochrony osób i mienia. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających zawarcie przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) umów o pracę z osobami o których mowa w zdaniu pierwszym np. zaświadczeń. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tj. nie zawierać danych zbędnych dla wykazania spełnienia obowiązku o którym mowa w ust. 2 lub w przypadku przedstawiania kopii dokumentów – pseudonimizowane.

ZP-5/23

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00493990/01 z dnia: 2023-11-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-16 08:00
Po zmianie:
2023-11-21 08:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-16 08:30
Po zmianie:
2023-11-21 08:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-15
Po zmianie:
2023-12-20
branża Ochrona
podbranża ochrona osób i mienia
kody CPV 79710000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin