Przetarg 7971693 - 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie (wykonanie...

   
Analizuj Zamówienie 7971693 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-02-17
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie (wykonanie dokumentacji budowlanej) oraz wykonanie robót budowlanych (budowy) dr
ogi gminnej w ramach projektu pn. Budowa drogi gminnej nr 101486G w m. Poddąbie II etap w systemie zaprojektuj i wybuduj.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych na dz. nr 9/20, 102, 8/24, 8/23, 8/21, 29/1, 254, 253 obr. Poddąbie, poprzez wykonanie: 1) dokumentacji budowlanej na podstawie Programu funkcjonalno – użytkowego (PFU), stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ; dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania określone w art. 99 -103 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz przepisach wykonawczych w ww. ustawy z zastrzeżeniem, że do czasu wydania tych przepisów dokumentacja ta winna uwzględniać n/w przepisy: - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),- rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektubudowlanego z dnia 11 września 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 2) dokumentacja wskazana w pkt. 5.2.1) winna uwzględniać przepisy obowiązujące w chwili jej zatwierdzenia przez uprawnione organy lub Zamawiającego, jednakże w przypadku zmiany przepisów w trakcie realizacji umowy dokumentacja winna uwzględniać zmiany w zakresie niezbędnym do użytkowania przedmiotu umowy; 3) robót budowlanych związanych z budową infrastruktury przedmiotu umowy na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji budowlanej, o której mowa w pkt. 5.2.1 i 5.2.2) swz;3. W ramach wykonania zakresu określonego w pkt. 5.2.1 Wykonawca zobowiązany będzie do:1) opracowania map do celów projektowych – 1 egz.,2) opracowania dokumentacji geotechnicznej – 1 egz.,3) opracowania pełnobranżowej dokumentacji budowlanej – 5 egz., obejmującej w szczególności:- zagospodarowanie terenu,- projekt branży drogowej i sanitarnej (kanalizacja deszczowa) w zakresie rozwiązań technicznych infrastruktury,4) opracowania przedmiaru robót – 5 egz.,5) opracowania kosztorysu inwestorskiego – 5 egz.,6) opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 5 egz.,7) opracowania informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia– 5 egz.,8) opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego – 1 egz.,9) uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii i oświadczeń – 1 egz.,10) uzyskania w imieniu zamawiającego dokumentu uprawniającego do realizacji robót budowlanych – 1 egz.4. W ramach zakresu określonego w pkt. 5.2.3 swz, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących robót budowlanych wynikających z ustaleń Programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) oraz z opracowanej dokumentacji budowlanej:1) robót przygotowawczych (w tym m.in. robót pomiarowych, robót ziemnych),2) budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową wraz z uzyskaniem dokumentu uprawniającego do użytkowania drogi,3)wszelkich robót, dostaw i usług towarzyszących, niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

PZP.271.03.2021.MA
branża Drogownictwo, Projektowanie
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, projekt drogowy
kody CPV 45111200, 45200000, 45220000, 45233222, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin