Przetarg 10286883 - 8/TP/I/24 DZIERŻAWA SYSTEMU MIKROKOLUMNOWEGO DO BADAŃ...

   
Analizuj Zamówienie 10286883 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-27
przedmiot ogłoszenia
8/TP/I/24 DZIERŻAWA SYSTEMU MIKROKOLUMNOWEGO DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW ORAZ DROBNEGO S
PRZĘTU LABORATORYJNEGO

Część 1: – Dzierżawa systemu mikrokolumnowego do badań immunohematologicznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów zużywalnych oraz dzierżawą zamrażarki niskotemperaturowej

Część 2: drobny sprzęt jednorazowy - probówki do zagęszczania kału

Część 3: drobny sprzęt laboratoryjny (jednorazowego użytku) do aparatu maldi tof

Część 4: odczynniki i produkty do aparatu maldi biotyper sirius ivd system

Część 5: odczynniki płynne do aparatu maldi biotyper sirius ivd system

8/TP/I/24

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00230684/01 z dnia: 2024-03-05
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.3. Stosowane kryteria oceny ofert (Część 4) Przed zmianą:
Wyłącznie kryterium ceny
Po zmianie:
Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 4) Przed zmianą:
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w SWZ. Kryteriami oceny ofert są: Cena 100% Razem 100%
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów
W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów
wynikającą z działania:
najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „cena”
najniższa oferowana cena brutto
(z uwzględnieniem wagi) = ------------------------------------ x 100 pkt x 100%
cena badanej oferty brutto
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną
jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriów.
Maksymalna ilość punktów – 100.
Po zmianie:
17.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Kryteriami oceny ofert są:
17.1.1 Oferty składane na PAKIET 1 będą oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami, którymi są;
1) CENA „X” – 75 PUNKTÓW;
• Oferta z najniższą ceną otrzyma 75 punktów
• Oferty o wyższej cenie otrzymają proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru

najniższa oferowana cena brutto
CENA X = --------------------------------------------- X 75
punktów x 100%
cena badanej oferty brutto
Jest to wartość brutto oferty, wraz z kosztem opakowania, kosztem transportu i ubezpieczenia, kosztem przeszkolenia użytkownika, opłat celnych i inne jeżeli występują.

2) JAKOŚĆ / FUNKCJONALNOŚĆ „Y” – 75 PUNKTÓW na którą składa się;
a) Zamawiający wymaga, aby dostawca odczynników w przypadku wystąpienia awarii, konieczności wymiany części oraz wykonania usługi serwisowej wynikającej z wad jakościwoych dostarczonych odczynników ponosił odpowiedzialność za zaistniałą sytuację i ponosił wszelkie koszty serwisowe związane z naprawą systemu – „Y1”
• TAK 5 punktów
• NIE 0 punktów
b) Zamawiający wymaga zaoferowanie w cenie odczynników wsparcia aplikacyjnego (merytorycznego oraz szkoleń) dla aparatu Maldi Biotyper Sisius począwszy od dnia 26.10.2024 do końca trwania umowy. Na potwierdzenie Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował w swoich zasobach ludzkich minimum 5 osobami posiadającymi certyfikaty wystawione przez producenta systemu/ aparatu i załączył kopię tych certyfikatów wraz z listą osób do ofert – „Y2”
• TAK 10 punktów
• NIE 0 punktów
c) Zamawaijący wymaga zaoferowania w cenie odczynników wsparcia aplikacyjnego oraz szkleń dla oprogramowania Epicenter będącego na wyposażeniu systemu Maldi Biotyper Sirius, otrzymanego z WOŚP, przez cały okres trwania kontraktu odczynnikowego oraz połączy posiadany system Epicenter aparat Maldi Biotyper Sirius z użytkowanym aparatem Bactec FX80. –„Y3”
• TAK 10 punktów
• NIE 0 punktów
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Waga (%) (Kryterium 1, Część 4) Przed zmianą:
100
Po zmianie:
75,0
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 2, Część 4) Przed zmianą:

Po zmianie:
Zamawiający wymaga, aby dostawca odczynników w przypadku wystąpienia awarii, konieczności wymiany części oraz wykonania usługi serwisowej wynikającej z wad jakościwoych dostarczonych odczynników ponosił odpowiedzialność za zaistniałą sytuację i ponosił wszelkie koszty serwisowe związane z naprawą systemu. PUNKTACJA; TAK - 5 pkt; NIE - 0 pkt
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 2, Część 4) Przed zmianą:

Po zmianie:
inne.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Waga (%) (Kryterium 2, Część 4) Przed zmianą:

Po zmianie:
5,0
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 3, Część 4) Przed zmianą:

Po zmianie:
Zamawający wymaga zaoferowanie w cenie odczynników wsparcia aplikacyjnego (merytorycznego oraz szkoleń) dla aparatu Maldi Biotyper Sisius począwszy od dnia 26.10.2024 do końca trwania umowy. Na potwierdzenie Zamawaijący wymaga, aby wykonawca dysponował w swoich zasobach ludzkich minimum 5 osobami posiadającymi certyfikaty wystawione przez producenta systemu/ aparatu i załączył kopię tych certyfikatów wraz z listą osób do ofert.) PUNKTACJA; TAK - 10 pkt; NIE - 0 pkt
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 3, Część 4) Przed zmianą:

Po zmianie:
inne.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Waga (%) (Kryterium 3, Część 4) Przed zmianą:

Po zmianie:
10,0
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 4, Część 4) Przed zmianą:

Po zmianie:
Zamawaijący wymaga zaoferowania w cenie odczynników wsparcia aplikacyjnego oraz szkleń dla oprogramowania Epicenter będącego na wyposażeniu systemu Maldi Biotyper Sirius, otrzymanego z WOŚP, przez cały okres trwania kontraktu odczynnikowego oraz połączy posiadany system Epicenter aparat Maldi Biotyper Sirius z użytkowanym aparatem Bactec FX80. PUNKTACJA; TAK - 10 pkt; NIE - 0 pkt
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 4, Część 4) Przed zmianą:

Po zmianie:
inne.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Waga (%) (Kryterium 4, Część 4) Przed zmianą:

Po zmianie:
10,0
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-03-07 10:00
Po zmianie:
2024-03-14 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-03-07 10:10
Po zmianie:
2024-03-14 10:10
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-04-05
Po zmianie:
2024-04-12
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, materiały medyczne
kody CPV 33190000, 33192500, 33696500, 39711130
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin