Przetarg 7196020 - Adaptacja Zespołu Dworu Starościńskiego na cele...

   
Analizuj Zamówienie 7196020 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-11-29
przedmiot ogłoszenia
Adaptacja Zespołu Dworu Starościńskiego na cele społeczne
Numer referencyjny: A261/2/2019

Podstawowy zakres przedmiotu zam
ówienia:
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych budynku oficyny na potrzeby ekspozycyjne oraz zagospodarowanie Zespołu Dworu Starościńskiego w Leżajsku. Przedmiotowy obiekt wpisany jest do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie z dnia 21.12.1992 r. L.dz. KL.VI.5340/27/92 NR REJ. A-1255. Teren inwestycji objęty zamówieniem stanowią dwie działki (dz. ewid. nr 1032/11 oraz dz. ewid. nr 1034/4. Zespół Dworu Starościńskiego położony jest na skarpie na północny-wschód od rynku. Jest to założenie osiowe skomponowane na osi wschód-zachód wokół centralnie położonego prostokątnego dziedzińca. Na osi, we wschodniej części dziedzińca znajduje się budynek Dworu, zaś po stronie południowej i północnej dziedzińca zlokalizowane są oficyny. Wszystkie budynki kompleksu są murowane, otynkowane, kryte dachówką ceramiczną w kolorze czerwonym. Dziedziniec Zespołu Dworskiego ma kształt prostokąta. Powierzchnia dziedzińca podzielona jest utwardzonymi ciągami pieszymi na zielone rabaty. Szeroki ciąg pieszy prowadzi od bramy znajdującej się w ogrodzeniu przy ul. Mickiewicza do budynku Dworu. W części centralnej zlokalizowany jest utwardzony plac z fontanną. Bliżej Dworu prostopadły chodnik łączy wejścia oficyn północnowschodniej z południowowschodnią. Rabaty w części zachodniej mają większą powierzchnię i bardziej zwartą formę. W części wschodniej rabaty są podzielone na mniejsze kwatery z krzewami ozdobnymi i żywopłotem z bukszpanu. Oś podłużna podkreślona nasadzeniami drzew. Wyposażenie małej architektury stanowią ławki, kosze na śmieci, oświetlenie terenu. W części północnej znajduje się ekspozycja uprawy chmielu oraz zbiorniki instalacji warzelniczej. W części południowej między oficynami znajduje się pomnik w postaci głazu z tablicą pamiątkową. Na rabacie północno-zachodniej zlokalizowano ekspozycję wielkoskalowych modeli regionalnych zabawek drewnianych. Utwardzona nawierzchnia wykonana z kostki granitowej jasno szarej. Miejsca parkingowe zgrupowane są w części wschodniej i północnej Dworu oraz od strony zachodniej oficyny północnowschodniej.
W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego planowane jest wykonanie następujących prac:
- przebudowa istniejących pomieszczeń piwnic w celu przywrócenia właściwego stanu technicznego oraz udostępnienie obiektu na cele multimedialnej ekspozycji muzealnej wraz z wszystkimi wewnętrznymi instalacjami zgodnie z dokumentacją projektową,
- utwardzenie dojścia na zaplecze oficyny południowo-wschodniej (do adaptowanej w ramach odrębnego opracowania piwnicy),
- w ramach zagospodarowania terenu wskazanie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej,
- instalacja zasilająca dla nagłośnienia sceny oraz zasilania wyposażenia stanowisk wystawców w trakcie organizowanych imprez na dziedzińcu,
- wymiana oświetlenia/iluminacji budynku dworu od strony dziedzińca.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Rozdziale VII – Dokumentacja projektowa, a także w Rozdziale III – Przedmiar robót oraz w Rozdziale IV - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540270633-N-2019 z dnia: 2019-12-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest:
Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający ustanawia następujące minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. - doświadczenie zawodowe – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: • min. dwa zamówienia (roboty budowlane), porównywalne z przedmiotem zamówienia na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury o wartości min. 500 000 zł brutto każde. Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: • zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie, • zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie, • zamówienia zakończone i potwierdzone np. referencjami, poświadczeniem, protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem. Przez rejestr zabytków Zamawiający rozumie rejestr, o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) dalej ustawa o ochronie zabytków, lub inny właściwy ze względu na miejsce położenia zabytku rejestr, tak w Europie, jak i na świecie, bądź wykaz (ewidencję) zabytków będący odpowiednikiem rejestru zabytków w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków. - potencjał techniczny - Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. - kadra techniczna - Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował min: a) Kierownikiem Budowy – (min. 1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń z minimalnym doświadczeniem – 5 lat (ilość lat doświadczenia liczona od daty wystawienia uprawnień budowlanych). Osoba wskazana na stanowisko Kierownika Budowy powinna posiadać doświadczenie w realizacji min. 1 zadania (od rozpoczęcia robót do wykonania zadania) porównywalnego z przedmiotem zamówienia prowadzonego przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury o wartości min. 500 000 zł brutto. b) Kierownikiem Robót – (min. 1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych z minimalnym doświadczeniem – 5 lat (ilość lat doświadczenia liczona od daty wystawienia uprawnień budowlanych). c) Kierownikiem Robót – (min. 1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych z minimalnym doświadczeniem – 5 lat (ilość lat doświadczenia liczona od daty wystawienia uprawnień budowlanych). Zamawiający dopuszcza możliwość aby jedna osoba wykonywała więcej niż jedną funkcję wymaganą przez Zamawiającego pod warunkiem posiadania wszystkich wymienionych uprawnień oraz określonego dla niej wymaganego doświadczenia zawodowego. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz rozporządzenia rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278). Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.
W ogłoszeniu powinno być:
Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający ustanawia następujące minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. - doświadczenie zawodowe – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: • min. dwa zamówienia (roboty budowlane), porównywalne z przedmiotem zamówienia na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury o wartości min. 500 000 zł brutto każde. Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: • zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie, • zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie, • zamówienia zakończone i potwierdzone np. referencjami, poświadczeniem, protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem. Przez rejestr zabytków Zamawiający rozumie rejestr, o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) dalej ustawa o ochronie zabytków, lub inny właściwy ze względu na miejsce położenia zabytku rejestr, tak w Europie, jak i na świecie, bądź wykaz (ewidencję) zabytków będący odpowiednikiem rejestru zabytków w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków. - potencjał techniczny - Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. - kadra techniczna - Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował min: a) Kierownikiem Budowy – (min. 1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który przez co najmniej 18 miesięcy nadzorował roboty budowlane prowadzone przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (zgodnie z ustawą o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. – Dz.U. t.j. z 2018r. poz. 2067 z późn. zm.)
b) Kierownikiem Robót – (min. 1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych z minimalnym doświadczeniem – 5 lat (ilość lat doświadczenia liczona od daty wystawienia uprawnień budowlanych). c) Kierownikiem Robót – (min. 1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych z minimalnym doświadczeniem – 5 lat (ilość lat doświadczenia liczona od daty wystawienia uprawnień budowlanych). Zamawiający dopuszcza możliwość aby jedna osoba wykonywała więcej niż jedną funkcję wymaganą przez Zamawiającego pod warunkiem posiadania wszystkich wymienionych uprawnień oraz określonego dla niej wymaganego doświadczenia zawodowego. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz rozporządzenia rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278). Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-16, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-19, godzina: 09:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540275903-N-2019 z dnia: 2019-12-17
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-19, godzina 09:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-20, godzina: 09:00,
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty zabytkowe, obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45000000, 45111291, 45212313, 45233250, 45262700, 45300000, 45310000, 45330000, 45331200, 45450000, 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin