Zlecenie 7142760 - Badania nad opracowaniem konstrukcji zoptymalizowanych...

   
Analizuj Zamówienie 7142760 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-07
przedmiot zlecenia
Badania nad opracowaniem konstrukcji zoptymalizowanych kontenerów mieszkalnych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi
badawczej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności BRI, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstwa poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP na potrzeby projektu dla Przedsiębiorstwa TENISTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Cel zamówienia Celem zamówienia jest przeprowadzenie badań nad innowacyjną grupą produktową - kontenerów mieszkalnych. Przedmiot zamówienia Przeprowadzenie kompleksowych prac badawczych mających na celu opracowanie konstrukcji zoptymalizowanego kontenera mieszkalnego, w tym:

1. Opracowanie dokumentacji 3D kontenera mieszkalnego aktualnie budowanych przez firmę kontenerów oraz ich analiza wytrzymałościowa. Opracowanie projektu konstrukcji mieszkalnego kontenera o zoptymalizowanych parametrach i cechach technologicznych. Badania porównawcze parametrów kontenera na modelu cyfrowym dla obecnej i zoptymalizowanej konstrukcji oraz przygotowanie dokumentacji technicznej.
a) Określenie parametrów konstrukcyjnych, wagowych i wytrzymałościowych sztywnych kontenerów mieszkalnych
b) Optymalizacja konstrukcji oraz parametrów wagowych i wytrzymałościowych sztywnych kontenerów mieszkalnych.
2. Opracowanie projektu i koncepcji innowacyjnej konstrukcji ramy kontenera mieszkalnego, składanego na czas transportu.
3. Konsultacja zaproponowanego rozwiązania składanych podpór kontenera z ostatecznymi odbiorcami produktu
4. Optymalizacja koncepcji na podstawie wniosków z konsultacji z odbiorcami. Badanie parametrów składanego kontenera na modelu cyfrowym.
5. Wykonanie prototypu ramy kontenera składanego w skali 1:4, weryfikacja na podstawie prototypu 1:4 rodzaju i kolejności operacji technologicznych niezbędnych do stworzenia kontenera oraz uwarunkowań i parametrów użytkowych produktu.

Zadanie włączenia końcowych użytkowników w proces tworzenia polegać będzie na zaangażowaniu przez Wykonawcę odbiorców końcowych w testowanie, recenzowanie, opiniowanie, identyfikację potrzeb w zakresie nowego rozwiązania, prototypu wyrobu. Włączenie końcowych użytkowników powinno być udokumentowane w procesie świadczenia usługi przez wykonawcę. Włączenie w proces tworzenia znacząco ulepszonego produktu (wyrobu) ich końcowych użytkowników ma na celu badanie odbioru rynku na rozwiązanie będące przedmiotem projektu.
6. Zamawiający dokona odbioru końcowego po wykonaniu przedmiotu na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu po dostarczeniu Zamawiającemu raportu z wykonanych usług i faktury/rachunku.
7. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia niezbędnych i pomocy potrzebnej do zrozumienia i wyjaśnienia niejasności we wszystkich sprawach objętych przedmiotem zamówienia.
8. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędna wiedzę, kwalifikacje i umiejętności konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
9. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany z najwyższą starannością, zgodnie z zapytaniem ofertowym i wytycznymi ze strony Zamawiającego, wynikającą z zawodowego charakteru jego działalności i w sposób gwarantujący pełne
i prawidłowe zabezpieczenie interesów Zamawiającego.
10. Wykonany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia będzie wolny od wad prawnych,
w szczególności praw osób trzecich związanych z prawami autorskimi.
11. Wykonawca będzie przestrzegać zasady równości płci i niedyskryminacji na etapie m.in. wyboru składania zespołu badawczego.
12. Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany do przedstawienia potencjału merytorycznego, technicznego, osobowego i badawczego jednostki naukowej
w kontekście zakresu usługi objętej zapytaniem ofertowym.
13. Przedmiot zamówienia określa kod CPV 73110000-6 nazwa kodu CPV – usługi badawcze.
14. Dodatkowe przedmioty zamówienia: nie dotyczy
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73110000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin