Przetarg 7405591 - Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7405591 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-27
przedmiot ogłoszenia
Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1393 B w m. Dobrzyniewo Fabryczne – ul. Królewska (gm. Dobrzyniewo
Duże) – opracowanie dokumentacji projektowej
Numer referencyjny: ZP.2620.14.2020

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy jednostronnego chodnika. Odcinek projektowanego chodnika wynosi około 200 mb.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540056818-N-2020 z dnia: 2020-04-01
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest:
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 5.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej – w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien
wykazać się, że: a) wykonał (zakończona usługa) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dokumentacji projektowych
odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. każda dokumentacja dotycząca projektu budowy lub
przebudowy/rozbudowy drogi/ulicy/chodnika/ścieżki pieszo rowerowej o długości min. 200m, b) dysponuje lub będzie dysponował:
-osobą, którą skieruje do realizacji niniejszego zamówienia, jako projektanta posiadającą uprawnienia do projektowania (bez
ograniczeń) w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze.
zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiadające
im kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, która wykonała min 2
dokumentacje projektowe dotyczące projektu budowy lub przebudowy/rozbudowy drogi/ulicy/chodnika/ścieżki pieszo rowerowej o
długości min. 200m (należy wskazać imię i nazwisko do oferty); -osobą, którą skieruje do realizacji niniejszego zamówienia, jako
projektanta posiadającą uprawnienia do projektowania (bez ograniczeń) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiadające im kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych
w przepisach odrębnych; -osobą, którą skieruje do realizacji niniejszego zamówienia, jako projektanta posiadającą uprawnienia do
projektowania (bez ograniczeń) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze. zm.) lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiadające im
kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
W ogłoszeniu powinno być:
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 5.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej – w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien
wykazać się, że: a) wykonał (zakończona usługa) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dokumentacji projektowych
odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. każda dokumentacja dotycząca projektu budowy lub
przebudowy/rozbudowy drogi/ulicy/chodnika/ścieżki pieszo rowerowej o długości min. 200m, b) dysponuje lub będzie dysponował:
-osobą, którą skieruje do realizacji niniejszego zamówienia, jako projektanta, posiadającą uprawnienia do projektowania (bez ograniczeń) w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiadające im kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, która wykonała min 2 dokumentacje projektowe dotyczące projektu budowy lub przebudowy/rozbudowy drogi/ulicy/chodnika/ścieżki pieszo rowerowej o długości min. 200m (należy wskazać imię i nazwisko do oferty);
-osobą, którą skieruje do realizacji niniejszego zamówienia, jako projektanta, posiadającą uprawnienia do projektowania (bez ograniczeń) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiadające im kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, która wykonała min 1 dokumentację projektową dotyczącą projektu budowy lub przebudowy kanalizacji deszczowej o długości min. 50m,
-osobą, którą skieruje do realizacji niniejszego zamówienia, jako projektanta (dla potrzeb projektu kanału technologicznego), posiadającą uprawnienia do projektowania (bez ograniczeń) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub posiadającą uprawnienia do projektowania (bez ograniczeń) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiadające im kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-06, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-09, godzina: 10:00,
branża Projektowanie
podbranża projekt drogowy
kody CPV 71322000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin