Przetarg 7104661 - BUDOWA NAWIERZCHNI WRAZ Z SIECIĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ...

   
Analizuj Zamówienie 7104661
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-10-22
przedmiot ogłoszenia
BUDOWA NAWIERZCHNI WRAZ Z SIECIĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ULICY WYBICKIEGO W OSTRÓDZIE
Numer referencyjny: ZP.271.23.2019

1. P
rzedmiotem zamówienia obejmuje:
1) wykonanie kanalizacji deszczowej ulicy Wybickiego;
2) budowę nawierzchni ulicy Wybickiego;
3) wykonanie oznakowania i progu zwalniającego;
4) dostawę i montaż tablicy informacyjnej;
zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr 4 do SIWZ), dokumentacją projektową (załącznik nr 5 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 6 do SIWZ), projektem stałej organizacji ruchu (załącznik nr 7 do SIWZ), wzorem tablicy informacyjnej (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz wzorem umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy);
2) przygotowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas realizacji robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 784);
3) obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót;
4) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
5) uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót;
6) zgromadzenie i przekazanie Zamawiającemu najdalej w dniu odbioru końcowego robót kompletu dokumentów (1 egzemplarz), na który składały się będą: dokumentacja jakości wyrobów, dokumenty zaświadczające o dopuszczeniu do obrotu i stosowania użytych materiałów budowlanych, protokoły odbiorów robót zanikających oraz odbiorów częściowych robót; protokoły rozruchu oraz niezbędne zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a uPzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a uPzp, Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonujący czynności, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).
4. Dodatkowe informacje:
1) Wykonawca musi prowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby zapewnić dojazd do posesji mieszkańcom i służbom ratunkowym.
2) W przypadku, gdy w SIWZ zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540235888-N-2019 z dnia: 2019-11-04
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest:
Informacje dodatkowe:
1. Termin wykonania zamówienia: stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
2. Minimalny możliwy do zaoferowania termin 90 dni od dnia podpisania umowy.
3. Maksymalny możliwy do zaoferowania termin 120 dni od dnia podpisania umowy.
4. Bieg terminu wykonania zamówienia ulega zawieszeniu w okresie zimowym od 15.12.2019 r. do 16.03.2020 r.
W ogłoszeniu powinno być:
Informacje dodatkowe:
1. Termin wykonania zamówienia: stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
2. Minimalny możliwy do zaoferowania termin 90 dni od dnia podpisania umowy.
3. Maksymalny możliwy do zaoferowania termin 120 dni od dnia podpisania umowy.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 9.500,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych).
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 06.11.2019 r. do godz. 08:00 w formie dopuszczonej uPzp (art. 45 ust. 6 uPzp):
1) w formie pieniądza: przelewem na konto: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr konta: 91 2030 0045 1110 0000 0244 7620. Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 06.11.2019 r. o godz. 08:00.
(...)
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 9.500,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych).
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 30.01.2020 r. do godz. 08:00 w formie dopuszczonej uPzp (art. 45 ust. 6 uPzp):
1) w formie pieniądza: przelewem na konto: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr konta: 91 2030 0045 1110 0000 0244 7620. Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 30.01.2020 r. o godz. 08:00.
(...)


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-06, godzina: 08:00, (...)
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-30, godzina: 08:00, (...)UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540014382-N-2020 z dnia: 2020-01-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 9.500,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych).
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 30.01.2020 r. do godz. 08:00 w formie dopuszczonej uPzp (art. 45 ust. 6 uPzp): 1) w formie pieniądza: przelewem na konto: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr konta: 91 2030 0045 1110 0000 0244 7620. Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 30.01.2020 r. o godz. 08:00. (...)
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 9.500,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych).
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 27.02.2020 r. do godz. 08:00 w formie dopuszczonej uPzp (art. 45 ust. 6 uPzp): 1) w formie pieniądza: przelewem na konto: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr konta: 91 2030 0045 1110 0000 0244 7620. Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 27.02.2020 r. o godz. 08:00. (...)


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-30, godzina: 08:00, (...)
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-27, godzina: 08:00, (...)UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540032735-N-2020 z dnia: 2020-02-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 9.500,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych).
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 27.02.2020 r. do godz. 08:00 w formie dopuszczonej uPzp (art. 45 ust. 6 uPzp): 1) w formie pieniądza: przelewem na konto: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr konta: 91 2030 0045 1110 0000 0244 7620. Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 27.02.2020 r. o godz. 08:00. (...)
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 9.500,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych).
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 27.03.2020 r. do godz. 08:00 w formie dopuszczonej uPzp (art. 45 ust. 6 uPzp): 1) w formie pieniądza: przelewem na konto: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr konta: 91 2030 0045 1110 0000 0244 7620. Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 27.03.2020 r. o godz. 08:00. (...)


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-27, godzina: 08:00, (...)
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-27, godzina: 08:00, (...)UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540050416-N-2020 z dnia: 2020-03-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 9.500,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych).
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 27.03.2020 r. do godz. 08:00 w formie dopuszczonej uPzp (art. 45 ust. 6 uPzp):
1) w formie pieniądza: przelewem na konto: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr konta: 91 2030 0045 1110 0000 0244 7620. Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 27.03.2020 r. o godz. 08:00. (...)
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 9.500,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych).
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 30.04.2020 r. do godz. 08:00 w formie dopuszczonej uPzp (art. 45 ust. 6 uPzp):
1) w formie pieniądza: przelewem na konto: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr konta: 91 2030 0045 1110 0000 0244 7620. Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 30.04.2020 r. o godz. 08:00. (...)


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-27, godzina: 08:00, (...)
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-30, godzina: 08:00, (...)

II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
14. UWAGA: w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego Zamawiający:
1) zrealizuje zasadę jawności otwarcia ofert, o której mowa w § 11 ust. 4 SIWZ, poprzez transmisję on-line z otwarcia ofert;
2) zaleca składanie ofert za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe;
15. Transmisja z otwarcia ofert odbędzie się w terminie określonym w § 11 ust. 3 SIWZ, na profilu Miasta Ostróda w serwisie youtube.com, który znajduje się pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCjWBvMiRnRIapU7-JUWU8Og.
16. Zamawiający nie dopuszcza osobistego udziału w sesji otwarcia ofert.
branża Drogownictwo, Wodno - kanalizacyjna
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, sieci zewnętrzne
kody CPV 45232410, 45233220, 45316213
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin