Przetarg 7400452 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7400452 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-24
przedmiot ogłoszenia
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach
Numer referencyjny: RO.271.12.2020

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie r
obót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach” polegających na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 PVC wraz z przyłączami DN 160 PVC, przepompowni ścieków oraz odcinków sieci kanalizacji tłocznej DN110 PE-HD w Łasku dz. nr ew. 7/1 i 7/2 obr.1 oraz we Wronowicach dz. nr ew. 144/2, 293, 286, 41/1, 297, 308, 298 obr. 28.
2. Realizacja zadania odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia budowy znak: AB.6743.2.26.2016 MJ9 z dnia 29.12.2016 r.
3. W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się wykonanie następujących robót/czynności:
• roboty pomiarowe – tyczenie i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
• roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
• roboty ziemne,
• kanały z rur PVC DN 200 mm,
• odejścia boczne z rur PVC DN 160 mm,
• montaż studni betonowych DN 1000mm,
• montaż studni PVC DN 425 mm,
• montaż studni DN 1500,
• montaż 2 zbiorników pompowni wraz z kompletem urządzeń i armatury pompowni wraz z automatyką i uruchomieniem,
• montaż studni rozprężnej,
• montaż przewodu tłocznego DN 110 PE-HD,
• wykonanie ogrodzenia z siatki,
• układanie rur osłonowych,
• odtworzenie nawierzchni dróg i trawników,
• montaż i demontaż urządzeń bezpieczeństwa,
• przewierty i przeciski pod drogami.
Uwagi!
Roboty budowlane należy rozpocząć najpóźniej do dnia 15.06.2020r.
W kosztach oferty należy uwzględnić:
- wykonanie inspekcji telewizyjnej zrealizowanej kanalizacji
- po wykonaniu kanalizacji sanitarnej, nawierzchnie gruntowe należy odtworzyć poprzez wbudowanie tłucznia kamiennego bazaltowego o fr. 0-31,5 mm gr. 20 cm.
Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego. W celu korzystania przez mieszkańców z wjazdów i dojść do posesji Wykonawca na minimum 2 dni przed rozpoczęciem robót, powiadomi mieszkańców o terminie i zakresie wykonywanych robót.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr 6 i 7 do SIWZ. Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do wyliczenia ceny ofertowej – załącznik nr 8 do SIWZ.
5. Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 6 i 7 do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 6 i 7 do SIWZ.
6. Wszystkie wbudowane materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne dopuszczenia wymagane Prawem Budowlanym.
7. Zamawiający przewiduje zmianę terminu zakończenia robót na etapie po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy, w przypadku przedłużającej się procedury wyboru Wykonawcy, o okres liczony od dnia 08.05.2020 r. do dnia podpisania umowy.
8. Wymagania dla Wykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę:
8.1 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji umowy, o ile nie będą one wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej:
• roboty rozbiórkowe i przygotowawcze;
• roboty ziemne;
• kanały z rur PVC DN 200 mm;
• odejścia boczne z rur PVC DN 160 mm;
• montaż studni betonowych DN 1000 mm;
• montaż studni PVC DN 425 mm;
• montaż studni DN 1500;
• montaż 2 zbiorników pompowni wraz z kompletem urządzeń i armatury pompowni wraz z automatyką i uruchomieniem;
• montaż studni rozprężnej;
• montaż przewodu tłocznego DN 110 PE-HD;
• montaż wykonanie ogrodzenia z siatki;
• układanie rur osłonowych;
• odtworzenie nawierzchni dróg i trawników;
• montaż i demontaż urządzeń bezpieczeństwa;
• przewierty i przeciski pod drogami.
Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
8.2 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 8.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
8.3 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 8.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia:
wykaz osób, które realizują zamówienie wraz z oświadczeniem wykonawcy lub podwykonawcy, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby oraz imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
8.4 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 8.1. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 8.1. czynności.
8.5 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540059468-N-2020 z dnia: 2020-04-04
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 1.4
W ogłoszeniu jest:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oświadczenia i dokumenty składane jako część lub uzupełnienie oferty przekazywane są w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, parter - sala 100 Biuro Obsługi Interesanta
W ogłoszeniu powinno być:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oświadczenia i dokumenty składane jako część lub uzupełnienie oferty przekazywane są w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, parter - sala 100 Biuro Obsługi Interesanta, z zastrzeżeniem pkt. 1.4 Rozdziału VIII SIWZ


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zasady wnoszenia wadium 1.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł. 1.2. Wadium może być wniesione w jednej formie lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się (zostanie zaksięgowane) na koncie Zamawiającego. 1.4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału wraz z ofertą w jednym opakowaniu (oryginału prosimy nie złączać trwale z formularzem ofertowym). 1.5. Z treści wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądz przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wynikać, że zabezpiecza ono ofertę składaną wspólnie. 1.6. Zamawiający zwraca, zatrzymuje oraz żąda ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zasady wnoszenia wadium 1.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł. 1.2. Wadium może być wniesione w jednej formie lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się (zostanie zaksięgowane) na koncie Zamawiającego. 1.4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału wraz z ofertą w jednym opakowaniu (oryginału prosimy nie złączać trwale z formularzem ofertowym). Jeżeli wadium zostało wniesione w innej formie niż pieniądzu można złożyć dokument gwarancji/ poręczenia w oryginale w formie elektronicznej za pośrednictwem skrzynki ePUAP lub na adres email: zp_oferta@lask.pl z zastrzeżeniem, że dokument będzie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/ poręczenia. 1.5. Z treści wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądz przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wynikać, że zabezpiecza ono ofertę składaną wspólnie. 1.6. Zamawiający zwraca, zatrzymuje oraz żąda ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-08, godzina: 10:30,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-09, godzina: 10:30,
Transmisja internetowa on-line będzie dostępna na portalu YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCWidXnOWq6MAX1QMfglZGzw/live
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża sieci zewnętrzne
kody CPV 45100000, 45112000, 45231300
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin