Przetarg 6377628 - Cykliczne dostawy leków oraz dostawa narzędzi...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6377628 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2018-10-30
przedmiot ogłoszenia
Cykliczne dostawy leków oraz dostawa narzędzi chirurgicznych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w Świebodzinie
Numer
referencyjny: ZP.PN.12.2018

1.Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy leków oraz dostawa narzędzi chirurgicznych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w Świebodzinie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości zawiera załącznik numer 5 – Formularz cenowy do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Określone w załączniku nr 5 do SIWZ ilości są wielkością szacunkową, uzależnioną od ilości przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek, określone w załączniku nr 5 do SIWZ szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb szpitala - dotyczy pakietu nr 1
Niniejsze zamówienie obejmuje 2 pakiety – wg załącznika nr 5 do SIWZ - formularz cenowy.
W przypadku leków dopuszczalne jest zaoferowanie innego leku niż wskazany w formularzu cenowym, tzw. odpowiednika – lek równoważny. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie leku równoważnego pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniącego się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania. Tabletka może mieć postać drażetki, kapsułki, tabletki powlekanej, tabletki dojelitowej i odwrotnie. Ampułka może mieć postać fiolki i odwrotnie. Zamawiający wyraża zgodę na zamianę fiolki na ampułko-strzykawkę natomiast nie wyraża zgody na zamianę ampułko-strzykawki na fiolkę.
Dopuszczalne jest zaoferowanie towarów pakowanych inaczej niż zostało to opisane w formularzu cenowym pod warunkiem zastosowania zbiorczego opakowania mniejszego od określonego przez Zamawiającego oraz prawidłowego przeliczenia przez Wykonawcę swojej oferty odpowiednio do ilości określonych w formularzu cenowym w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę ( np. op./50 szt. = 2 x op./25 szt. lub np. op./50 szt. = 5 x op./12 szt.).
W przypadku gdy lek znajdujący się w formularzu cenowym nie jest produkowany lub jest tymczasowo wycofany z produkcji i nie można zastosować odpowiadającego mu zamiennika/odpowiednika należy nie wyceniać danej pozycji formularza cenowego oraz zaznaczyć w danym wierszu „lek wycofany z produkcji – brak zamiennika”. W takim przypadku wykonawca musi załączyć oświadczenie producenta w języku polskim potwierdzające fakt zaprzestania produkcji lub fakt tymczasowego zaprzestania produkcji leku na dzień składania ofert.
Wymagania dotyczące narzędzi chirurgicznych – Pakiet nr 2:
1) Wykonane muszą być z wysokostopowej stali odpornej na korozję zgodnie z normą DIN 58298:2010-09,EN ISO 7153-1:2002 oraz DIN EN ISO 13402– wymagane oświadczenie producenta – na wezwanie Zamawiającego
2) Narzędzia muszą być pasywowane wraz z walidacją procesu- wymagane oświadczenie producenta - na wezwanie Zamawiającego
3) Narzędzia muszą być hartowane w atmosferze ochronnej dla podwyższenia odporności na korozję wraz z walidacją procesu – wymagane oświadczenie producenta - na wezwanie Zamawiającego
4) Narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali zgodnie z normami DIN:
• kleszczyki, haki do ran , rozwieracze - X 20 Cr 13 , twardość 44-48HRC ( ISO Norm 1.4021)
• nożyczki – X 50 CrMoV 15, twardość 52-58HRC ,( ISO Norm 1.4116)
Potwierdzone deklaracją producenta narzędzi – na wezwanie Zamawiającego
5) Narzędzia muszą posiadać oznakowanie laserowe zgodnie ze standardem GS1: numer katalogowy, nazwa producenta, znak CE, numer LOT i data matrix.
6) Data produkcji narzędzi - 2018 rok
7) Gwarancja narzędzi chirurgicznych – min. 24 miesięcy.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i do używania określone ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.).
2. Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia i w jego cenie Wykonawca zobowiązany jest do – dotyczy pakietu nr 1:
a) dostawy przedmiotu zamówienia bezpośrednio do wskazanego magazynu - Apteki Szpitalnej od poniedziałku do piątku wyłącznie do godz. 08:00- 14:00.
Towar pozostawiony poza apteką uważa się za niedostarczony zgodnie z umową.
b) termin realizacji poszczególnych dostaw nie może przekroczyć 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, faksem lub e-mailem, chyba że w/w termin mija w dzień wolny od pracy wtedy zamówienie musi być zrealizowane w następny dzień roboczy. Za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku.
c) Wykonawca umożliwi również realizację zamówienia na cito w terminie 24 godzin licząc od chwili złożenia zamówienia telefonicznego, faksem lub e-mailem.
d) każdy dokument rozliczeniowy ( faktura ) musi zawierać nr umowy, której dotyczy.
e) w przypadku wymogu odsyłania faktur lub innych dokumentów Wykonawca ponosi koszty przesyłek (tj. załącza kopertę ze znaczkiem zwrotnym).
branża Medyczna
podbranża leki, sprzęt medyczny
kody CPV 33162000, 33600000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin