Przetarg 10063421 - Część 1: 1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą...

   
Analizuj Zamówienie 10063421 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-07
przedmiot ogłoszenia
Część 1: 1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wince
ntego Witosa w Biezdrowie w dni nauki szkolnej w okresie od 02 stycznia 2024r. do 20 grudnia 2024r. 2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 7 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy. W przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji lub skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenie z tego tytułu.3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury. 6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego. 7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem: Mięso i produkty mięsne wieprzowo - wołoweSchab bez kości (klasa I) 200kg. Karkówka bez kości (klasa I) 400kg. Karkówka z kością (klasa I) 500kg. Wieprzowina – mięso gulaszowe z półtuszy klasy I 300kg. Boczek wędzony parzony wieprzowy bez kości z półtuszy klasy I 100kg. Kiełbasa śląska (mięso wieprzowo – wołowe o zawartości mięsa 80% w 100g produktu) 150kg. Kiełbasa biała parzona (mięso wieprzowo -wołowe o zawartości mięsa: 77% w 100g produktu) 40kg. Szynka wieprzowa z półtuszy klasy I 200kg. 9 Łopatka b/k wieprzowa z półtuszy klasy I 200kg.

Część 2: 1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie w dni nauki szkolnej w okresie od 02 stycznia 2024r. do 20 grudnia 2024r. 2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 7 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy. W przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji lub skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenie z tego tytułu.3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury. 6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego. 7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem: Mięso i produkty mięsne drobioweFilet z piersi z kurczaka pojedyncze (z tuszy drobiowej klasy A) 600kg. Kurczak świeży (z tuszy drobiowej klasy A) 170kg. Udko z kurczaka (z tuszy drobiowej klasy A) 480kg. Filet z piersi z indyka (z tuszy drobiowej klasy A) 180kg. Wątróbka drobiowa 90kg.

Część 3: 1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie w dni nauki szkolnej w okresie od 02 stycznia 2024r. do 20 grudnia 2024r. 2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 7 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy. W przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji lub skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenie z tego tytułu.3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury. 6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego. 7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem: Produkty zwierzęce - jajaJaja rozmiar L (30 szt. w opakowaniu) 4000szt.

Część 4: 1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie w dni nauki szkolnej w okresie od 02 stycznia 2024r. do 20 grudnia 2024r. 2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 7 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy. W przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji lub skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenie z tego tytułu.3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury. 6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego. 7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem: Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinneOlej rzepakowy typu Wielkopolski lub Kujawski lub równoważny tłoczony tylko raz, 100% oleju, min. wartość odżywcza w 100g=110ml produktu: wartość energetyczna 3700kJ/ 900 kcal; tłuszcz 100g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 7,0 jednonienasycone 63g, wielonienasycone 30g; węglowodany 0g w tym cukry 0g; białko 0g; sól 0g 220l Oliwa z oliwek (opakowanie o pojemności 1 l) 20szt.

Część 5: 1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie w dni nauki szkolnej w okresie od 02 stycznia 2024r. do 20 grudnia 2024r. 2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 7 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy. W przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji lub skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenie z tego tytułu.3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury. 6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego. 7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem: Owoce i warzywa świeże, ziemniakiAwokado 30szt. Banan klasa I 1500kg. Brzoskwinia ciasteczkowa klasa I 120kg. Buraki klasa I 400kg. Cebula biała klasa I 250kg. Cytryna 30kg. Czosnek 100szt. Fasola Jaś karłowy 50kg. Groch łuskany połówki 100kg. Gruszki 700kg. Jabłko klasa I typu Champion, Jonadored, Jonagold, Lobo lub równoważne 3000kg. Kalafior klasa I 60szt. Kapusta biała klasa I 240kg. Kapusta biała młoda klasa I 200szt. Kapusta pekińska klasa I (min. waga 1,2 kg) 240szt. Kiwi klasa I 600szt. Koperek (pęczek o wadze min. 0,03kg) 400p. (pęczek o wadze min. 0,03kg) Mandarynka klasa I 600kg. Marchew klasa I 1100kg. Natka pietruszki (pęczek o wadze min. 0,05kg) 400p. (pęczek o wadze min. 0,05kg) Nektarynka Klasa I 150kg. Ogórek zielony szklarniowy (kraj pochodzenia Polska) klasa I 250kg. Papryka świeża czerwona klasa I 60kg. Papryka świeża zielona klasa I 40kg. Papryka świeża żółta klasa I 40kg. Pieczarki klasa I 50kg. Pietruszka korzeń klasa I 280kg. Pomarańcza klasa I 1500kg. Pomidor klasa I 100kg. Por klasa I 400szt. Rzodkiewka 100p. (pęczek o wadze min. 0,02kg) Sałata lodowa klasa I 200szt. Seler korzeń klasa I 350kg. Szczypiorek 200p. (pęczek o wadze min. 0,02kg) Śliwka duża klasa I 200kg. Ziemniaki duże klasa I 5000kg. Jarmuż (opakowanie o masie 200g.) 50op.

Część 6: 1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie w dni nauki szkolnej w okresie od 02 stycznia 2024r. do 20 grudnia 2024r. 2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 7 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy. W przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji lub skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenie z tego tytułu.3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury. 6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego. 7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem: Owoce, warzywa mrożoneMaliny mrożone (opakowanie o masie 2,5 kg) 50op. Groszek z marchewką mrożone (opakowanie o masie 2,5 kg) 64op. Brokuły mrożone (opakowanie o masie 2,5 kg) 60op. Szpinak mrożony mielony (opakowanie o masie 2,5 kg) 70op. Fasolka szparagowa zielona cięta mrożona (opakowanie o masie 2,5 kg) 50op. Fasolka szparagowa żółta cała mrożona (opakowanie o masie 2,5 kg) 50op. Mieszanka kompotowa (nie mniej niż 4 składniki bez pestek opakowanie o masie 2,5kg) 150op. Mieszanka warzywna typu bukiet warzyw składający się co najmniej z 4 rodzajów warzyw (opakowanie o masie 2,5 kg) 30op. Truskawki mrożone (opakowanie o masie 2,5 kg) 60op. 1Warzywa na patelnie mrożone (opakowanie o masie 2,5 kg) 80op. Dynia kostka(opakowanie 2,5 kg ) bez dodatku cukrów i substancji słodzących zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008 30op. Jagody (opakowanie 2,5 kg) bez dodatku cukrów i substancji słodzących zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008 20Op. Wiśnia mrożona (opakowanie 2,5 kg) bez dodatku cukrów i substancji słodzących zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008 50op. Marchewka mini (opakowanie 2,5 kg) bez dodatku cukrów i substancji słodzących zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008 40op. Mieszanka chińska mrożona - bez dodatku ziemniaków (opakowanie 2,5 kg) bez dodatku cukrów i substancji słodzących zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008 30op.

Część 7: 1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie w dni nauki szkolnej w okresie od 02 stycznia 2024r. do 20 grudnia 2024r. 2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 7 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy. W przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji lub skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenie z tego tytułu.3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury. 6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego. 7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem: owoce, warzywa przetworzone i konserwoweOgórek kiszony, opakowanie o masie 3-5 kg- 260kg. Koncentrat pomidorowy typu Pudliszki lub równoważny 28 - 30%, opakowanie o masie 950g - 120szt. (opakowanie o masie 950g) Dżem wiśniowy (opakowanie o masie 1kg) - 40szt. (opakowanie o masie 1 kg) Groszek konserwowy (opakowanie o masie 400g) - 100szt. (opakowanie o masie 400g) Jabłka prażone (opakowanie o masie od 790g do 900g) - 210szt. (opakowanie o masie od 790g do 900g) Kapusta kiszona z marchewką, opakowanie o masie 5 kg - 500kg. Ketchup pikantny typu Pudliszki lub równoważny min. 480g pomidorów na 100g produktu, opakowanie o masie 430g - 100szt. (opakowanie o masie 430g) Kukurydza konserwowa (opakowanie o masie 400g) - 120szt. (opakowanie o masie 400g) Ogórki konserwowe (opakowanie o masie 900g) - 48szt. (opakowanie o masie 900g) Pomidory suszone (opakowanie o masie 900 ml) - 50szt. (opakowanie o masie 900ml) Pomidory w puszce (opakowanie o masie 2,5 kg) - 25szt. (opakowanie o masie 2,5 kg) 1Ananas w puszce plastry (opakowanie o pojemności 580 ml) typu rolnik lub równoważne - 30szt. (opakowanie o pojemności 580 ml) Brzoskwinie w puszce w syropie (opakowanie o pojemności 850ml) typu Splendor lub równoważne - 30szt. (opakowanie o pojemności 850ml) Naturalny sok jabłkowy - tłoczony z całych owoców bez dodatku cukru, naturalnie słodzony (opakowanie o pojemności 2l) typu Tarczyn lub równoważny - 420szt. (opakowanie o pojemności 2l) Naturalny sok pomarańczowy - tłoczony z całych owoców bez dodatku cukru, naturalnie słodzony (opakowanie o pojemności 2l) typu Tarczyn lub równoważny - 420szt. (opakowanie o pojemności 2l)

Część 8: 1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie w dni nauki szkolnej w okresie od 02 stycznia 2024r. do 20 grudnia 2024r. 2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 7 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy. W przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji lub skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenie z tego tytułu.3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury. 6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego. 7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem: Produkty przemiału ziarna , skrobi i produktów skrobiowychKasza jęczmienna (opakowanie o masie 1 kg) 150kg. Kasza gryczana (opakowanie o masie 1 kg) 100kg. Kasza jęczmienna pęczak (opakowanie o masie 1 kg) 100kg. Kasza manna (opakowanie o masie 1 kg) 70kg. Mąka Pszenna Wrocławska Typ 500 lub Mąka Pszenna Poznańska Typ 500 lub równoważny 350kg. Ryż biały długo ziarnisty (opakowanie o masie 1 kg) 150kg. Ryż paraboliczny (opakowanie o masie 1 kg) 500kg.

Część 9: 1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie w dni nauki szkolnej w okresie od 02 stycznia 2024r. do 20 grudnia 2024r. 2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 7 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy. W przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji lub skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenie z tego tytułu.3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury. 6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego. 7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem: Ryby przetworzone i konserwoweFilet śledziowy matias solony 96kgFilet z morszczuka głęboko mrożony 240kg. Filet z miruny bez skóry głęboko mrożony 240kg. Paluszki rybne z fileta z Mintaja 216kg. Filet zapiekany ze szpinakiem 185kg. Filet zapiekany z serem 185kg.

Część 10: 1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie w dni nauki szkolnej w okresie od 02 stycznia 2024r. do 20 grudnia 2024r. 2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 7 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy. W przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji lub skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenie z tego tytułu.3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury. 6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego. 7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem: Produkty mleczarskieMasło extra o zawartości tłuszczu 82% (opakowanie kostka o masie 200g) - 400szt. (opakowanie kostka o masie 200g) Śmietana o zawartości tłuszczu 12% UHT (opakowanie o pojemności 500ml) - 350szt. (opakowanie o pojemności 500ml) Mleko zawartość tłuszczu 2% UHT (opakowanie karton o pojemności 1l) - 2100szt. (opakowanie karton o pojemności 1l) Śmietana ukwaszana zawartość tłuszczu 18 % (opakowanie o masie 400 g) - 800szt. (opakowanie o masie 400 g)Śmietana o zawartości tłuszczu 30% (opakowanie o masie 400 g) - 260szt. (opakowanie o masie 400 g) Twaróg śmietankowy typu Juliko OSM Czarnków lub równoważny, zawartość tłuszczu 24% (opakowanie o masie1 kg) - 300kg Deser typu ZUZIA OSM Czarnków lub równoważny o smaku śmietankowym lub śmietankowo - czekoladowym (opakowanie o masie 130g) - 2400szt. (opakowanie o masie 130g) Serek o smaku waniliowym lub owocowym typu OSM Czarnków lub równoważny (opakowanie o masie od 100g do 140g) - 1800szt. (opakowanie o masie od 100g do 140g) Deser ryżowy typu Czaruś OSM Czarnków lub równoważny (opakowanie o masie od 150g do 200g) - 1200szt. (opakowanie o masie od 150g do 200g) Ser Feta o zawartości 16% tłuszczu (opakowanie o masie 270g) - 90szt. (opakowanie o masie 270g) Jogurt naturalny (opakowanie o masie 370g) - 1600szt. (opakowanie o masie 370g) Ser parmezan wiórki, masa 1 kg - 10szt. (opakowanie o masie 1 kg)Jogurt grecki (opakowanie o masie 330g) - 300szt. (opakowanie o masie 330g)

Część 11: 1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie w dni nauki szkolnej w okresie od 02 stycznia 2024r. do 20 grudnia 2024r. 2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 7 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy. W przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji lub skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenie z tego tytułu.3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury. 6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego. 7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem: Różne produkty spożywcze,Bazylia (opakowanie o masie 10g) - 25szt. Budyń śmietankowy bez cukru typu Winiary lub równoważny (opakowanie o masie 35g) - 340szt. Budyń czekoladowy bez cukru typu Winiary lub równoważny (opakowanie o masie 35g) - 280szt. Chrzan tarty domowy (opakowanie o masie 170g) - 100szt. Cukier biały (opakowanie o masie 1 kg) - 500kg.Cukier waniliowy typu Emix lub równoważny (opakowanie o masie 32g) - 100szt. Cynamon typu Prymat lub równoważny (opakowanie o masie 15g) - 25szt. Czosnek suszony – granulowany typu Edal lub równoważny (opakowanie o masie 20g) - 200szt. Czekolada mleczna zawierająca masę kakaowa minimum 30% (opakowanie o masie 90g - 100g) min. wartość odżywcza w 100g: wartość energetyczna 2213kJ 530kcal; tłuszcz 29gw tym kwasy tłuszczowe nasycone 18g;węglowodany59g w tym cukry 58g; błonnik 1,8g; białko 6,3g; sól 0,37g - 600szt. Galaretka truskawkowa typu Winiary lub równoważny (opakowanie o masie 71g) - 560szt. Galaretka pomarańczowa typu Winiary lub równoważny (opakowanie o masie 71g) - 280szt. Groszek ptysiowy typu Knorr lub równoważny (opakowanie o masie 1 kg) - 6op. Imbir mielony typu prymat lub równoważny (opakowanie o masie 15 g ) - 10szt. Kisiel truskawkowy bez cukru typu Winiary (opakowanie o masie 70g) - 900szt. Kwasek cytrynowy typu Emix lub równoważny (opakowanie o masie 25g) - 100szt. Liść laurowy typu Edal lub równoważny (opakowanie o masie 10 g) - 50szt. Majeranek suszony typu Edal lub równoważny (opakowanie o masie 20 g) - 50szt. Majonez typu Winiary lub równoważny (opakowanie słoik o masie 700 ml) - 120szt. Makaron łazanki typu Lubella, Sulma lub równoważny (dopuszcza się opakowanie o masie 2kg) min. wartość odżywcza w 100g produktu: wartość energetyczna 1482kJ; tłuszcz 1,6g w tym tłuszcze nasycone 0,3g; węglowodany 69g w tym cukry 4,1g; błonnik 3,6g; białko 13g; sól 0g - 30szt. Makaron nitki typu Lubella, Sulma lub równoważny (dopuszcza się opakowanie o masie 2kg) min. wartość odżywcza w 100g produktu: wartość energetyczna 1482kJ; tłuszcz 1,6g w tym tłuszcze nasycone 0,3g; węglowodany 69g w tym cukry 4,1g; błonnik 3,6g; białko 13g; sól 0g - 40szt. Makaron Penne typu Lubella, Sulma lub równoważny (dopuszcza się opakowanie o masie 2kg) min. wartość odżywcza w 100g produktu: wartość energetyczna 1482kJ; tłuszcz 1,6g w tym tłuszcze nasycone 0,3g; węglowodany 69g w tym cukry 4,1g; błonnik 3,6g; białko 13g; sól 0g - 90szt. Makaron spagetti typu Lubella, Sulma lub równoważny (dopuszcza się opakowanie o masie 1kg) min. wartość odżywcza w 100g produktu: wartość energetyczna 1482kJ; tłuszcz 1,6g w tym tłuszcze nasycone 0,3g; węglowodany 69g w tym cukry 4,1g; błonnik 3,6g; białko 13g; sól 0g - 120szt. Makaron świderki typu Lubella, Sulma lub równoważny (dopuszcza się opakowanie o masie 2kg) min. wartość odżywcza w 100g produktu: wartość energetyczna 1482kJ; tłuszcz 1,6g w tym tłuszcze nasycone 0,3g; węglowodany 69g w tym cukry 4,1g; błonnik 3,6g; białko 13g; sól 0g - 75szt. Ocet spirytusowy 10% kwasowości, (opakowanie o pojemności 1l) - 15lKurkuma typu Prymat lub Kamis lub równoważny (opakowanie o masie 20 g) - 30szt. Lubczyk typu Prymat, Kamis lub równoważny (opakowanie o masie 10 g) - 150szt. Mąka ziemniaczana (opakowanie o masie 1 kg) - 3kg. Musztarda sarepska typu Pegaz lub równoważny (opakowanie o masie 900g) - 10Szt. Oregano typu Prymat Kamis lub równoważny (opakowanie o masie 8g) - 50szt. Papryka czerwona słodka (opakowanie o masie 20 g) - 75szt. Papryka czerwona ostra (opakowanie o masie 20 g) - 75szt. Pieprz biały mielony typu Kamis, Prymat lub równoważny (opakowanie o masie 15 g) - 100szt. Pieprz czarny mielony typu Kamis lub równoważny (opakowanie o masie 20g) - 150szt. Pieprz ziarnisty typu Prymat, Kamis lub równoważny (opakowanie o masie 20 g) - 25szt. Przyprawa do kurczaka złocistego typu Kamis lub równoważny (opakowanie o masie 30g) - 75szt.Przyprawa do mięsa wieprzowego typu Kamis lub równoważny (opakowanie o masie 20g) - 75szt.Przyprawa do mięsa mielonego typu Kamis lub równoważny (opakowanie o masie 20g) - 50szt. Przyprawa do ryb typu Kamis lub równoważny (opakowanie o masie 20g) - 25szt. Przyprawa do grilla typu Kamis lub równoważny (opakowanie o masie 20g) - 25szt. Przyprawa Gyros typu Kamis, Prymat lub równoważny (opakowanie o masie 30 g) - 25szt. Pestki dyni łuskane świeże (opakowanie o masie 0,5-1 kg - 2kgSezam - ziarno 100% naturalny (opakowanie 0,5-1 kg - 2kgSłonecznik łuskany ( opakowanie 100g) - 2kgWoda mineralna niegazowana typu Kropla Beskidu lub równoważna ( opakowanie butelka plastikowa 0,5 l ) - 900Szt. Pyzy opakowanie 9 sztuk - 820op.Rodzynki Sułtańskie (opakowanie o masie 1000g) - 5szt. Soczewica czerwona (opakowanie o masie 1 kg) - 20kg. Sól spożywcza jodowana (opakowanie o masie 1 kg) - 120kg.Śliwki suszone (opakowanie o masie 1000g) - 4szt. Vegeta naturalna lub równoważna (opakowanie o masie 300g) skład; sól morska, suszone warzywa 32%9marchew, pasternak, cebula, ziemniaki, seler, pomidory, por, papryka, natka, lubczyk, pieprz czarny, kurkuma ) - 60szt. Zioła prowansalskie (opakowanie o masie 10 g) typu Prymat lub równoważne - 25szt. Ziele angielskie kulki typu Edal lub równoważny (opakowanie o masie 15 g) - 50szt.Żurek śląski typu Winiary lub równoważny (opakowanie o masie od 49g do 60g); min. wartość odżywcza w 100g produktu: 90 kJ; 21Kcal; Tłuszcze 0,3g w tym tłuszcze nasycone 0,1g; ; węglowodany 3,8g w tym cukry 0,9g; błonnik 0,3g; białko 0,8g; sól 0,66g - 200szt.

Część 12: 1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie w dni nauki szkolnej w okresie od 02 stycznia 2024r. do 20 grudnia 2024r. 2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 7 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy. W przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji lub skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenie z tego tytułu.3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury. 6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego. 7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem: Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskieBułka tarta pszenna - opakowanie od 0,5 kg do 1 kg 80kg. Drożdżówka z serem o wadze min.100g 1200szt. Drożdżówka z owocem o wadze min. 100g 1200szt. Drożdżówka z budyniem o wadze min. 100g 1200szt. Chleb typu Baltonowski, krojony o masie netto min. 600g 800szt. Chleb żytni razowy o masie netto 500g 370szt. Rogale z makiem typu Marcińskie 50kg. Pączki z powidłami 300szt. Rogaliki z marmoladą 120kg. Drożdże piekarskie 2kg Pizzerka (średnica min. 15 cm) 1200szt. Bułka Wyborowa o wadze od 0,06kg 1500szt.

SP.261.1.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00494379/01 z dnia: 2023-11-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 11) Przed zmianą:
1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie w dni nauki szkolnej w okresie od 02 stycznia 2024r. do 20 grudnia 2024r.
2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 7 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy. W przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji lub skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenie z tego tytułu.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ
4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.
5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury.
6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego.
7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.
8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem:
Różne produkty spożywcze,
Bazylia (opakowanie o masie 10g) - 25szt.
Budyń śmietankowy bez cukru typu Winiary lub równoważny (opakowanie o masie 35g) - 340szt.
Budyń czekoladowy bez cukru typu Winiary lub równoważny (opakowanie o masie 35g) - 280szt.
Chrzan tarty domowy (opakowanie o masie 170g) - 100szt.
Cukier biały (opakowanie o masie 1 kg) - 500kg.
Cukier waniliowy typu Emix lub równoważny (opakowanie o masie 32g) - 100szt.
Cynamon typu Prymat lub równoważny (opakowanie o masie 15g) - 25szt.
Czosnek suszony – granulowany typu Edal lub równoważny (opakowanie o masie 20g) - 200szt.
Czekolada mleczna zawierająca masę kakaowa minimum 30% (opakowanie o masie 90g - 100g) min. wartość odżywcza w 100g: wartość energetyczna 2213kJ 530kcal; tłuszcz 29gw tym kwasy tłuszczowe nasycone 18g;węglowodany59g w tym cukry 58g; błonnik 1,8g; białko 6,3g; sól 0,37g - 600szt.
Galaretka truskawkowa typu Winiary lub równoważny (opakowanie o masie 71g) - 560szt.
Galaretka pomarańczowa typu Winiary lub równoważny (opakowanie o masie 71g) - 280szt.
Groszek ptysiowy typu Knorr lub równoważny (opakowanie o masie 1 kg) - 6op.
Imbir mielony typu prymat lub równoważny (opakowanie o masie 15 g ) - 10szt.
Kisiel truskawkowy bez cukru typu Winiary (opakowanie o masie 70g) - 900szt.
Kwasek cytrynowy typu Emix lub równoważny (opakowanie o masie 25g) - 100szt.
Liść laurowy typu Edal lub równoważny (opakowanie o masie 10 g) - 50szt.
Majeranek suszony typu Edal lub równoważny (opakowanie o masie 20 g) - 50szt.
Majonez typu Winiary lub równoważny (opakowanie słoik o masie 700 ml) - 120szt.
Makaron łazanki typu Lubella, Sulma lub równoważny (dopuszcza się opakowanie o masie 2kg) min. wartość odżywcza w 100g produktu: wartość energetyczna 1482kJ; tłuszcz 1,6g w tym tłuszcze nasycone 0,3g; węglowodany 69g w tym cukry 4,1g; błonnik 3,6g; białko 13g; sól 0g - 30szt.
Makaron nitki typu Lubella, Sulma lub równoważny (dopuszcza się opakowanie o masie 2kg) min. wartość odżywcza w 100g produktu: wartość energetyczna 1482kJ; tłuszcz 1,6g w tym tłuszcze nasycone 0,3g; węglowodany 69g w tym cukry 4,1g; błonnik 3,6g; białko 13g; sól 0g - 40szt.
Makaron Penne typu Lubella, Sulma lub równoważny (dopuszcza się opakowanie o masie 2kg) min. wartość odżywcza w 100g produktu: wartość energetyczna 1482kJ; tłuszcz 1,6g w tym tłuszcze nasycone 0,3g; węglowodany 69g w tym cukry 4,1g; błonnik 3,6g; białko 13g; sól 0g - 90szt.
Makaron spagetti typu Lubella, Sulma lub równoważny (dopuszcza się opakowanie o masie 1kg) min. wartość odżywcza w 100g produktu: wartość energetyczna 1482kJ; tłuszcz 1,6g w tym tłuszcze nasycone 0,3g; węglowodany 69g w tym cukry 4,1g; błonnik 3,6g; białko 13g; sól 0g - 120szt.
Makaron świderki typu Lubella, Sulma lub równoważny (dopuszcza się opakowanie o masie 2kg) min. wartość odżywcza w 100g produktu: wartość energetyczna 1482kJ; tłuszcz 1,6g w tym tłuszcze nasycone 0,3g; węglowodany 69g w tym cukry 4,1g; błonnik 3,6g; białko 13g; sól 0g - 75szt.
Ocet spirytusowy 10% kwasowości, (opakowanie o pojemności 1l) - 15l
Kurkuma typu Prymat lub Kamis lub równoważny (opakowanie o masie 20 g) - 30szt.
Lubczyk typu Prymat, Kamis lub równoważny (opakowanie o masie 10 g) - 150szt.
Mąka ziemniaczana (opakowanie o masie 1 kg) - 3kg.
Musztarda sarepska typu Pegaz lub równoważny (opakowanie o masie 900g) - 10Szt.
Oregano typu Prymat Kamis lub równoważny (opakowanie o masie 8g) - 50szt.
Papryka czerwona słodka (opakowanie o masie 20 g) - 75szt.
Papryka czerwona ostra (opakowanie o masie 20 g) - 75szt.
Pieprz biały mielony typu Kamis, Prymat lub równoważny (opakowanie o masie 15 g) - 100szt.
Pieprz czarny mielony typu Kamis lub równoważny (opakowanie o masie 20g) - 150szt.
Pieprz ziarnisty typu Prymat, Kamis lub równoważny (opakowanie o masie 20 g) - 25szt.
Przyprawa do kurczaka złocistego typu Kamis lub równoważny (opakowanie o masie 30g) - 75szt.
Przyprawa do mięsa wieprzowego typu Kamis lub równoważny (opakowanie o masie 20g) - 75szt.
Przyprawa do mięsa mielonego typu Kamis lub równoważny (opakowanie o masie 20g) - 50szt.
Przyprawa do ryb typu Kamis lub równoważny (opakowanie o masie 20g) - 25szt.
Przyprawa do grilla typu Kamis lub równoważny (opakowanie o masie 20g) - 25szt.
Przyprawa Gyros typu Kamis, Prymat lub równoważny (opakowanie o masie 30 g) - 25szt.
Pestki dyni łuskane świeże (opakowanie o masie 0,5-1 kg - 2kg
Sezam - ziarno 100% naturalny (opakowanie 0,5-1 kg - 2kg
Słonecznik łuskany ( opakowanie 100g) - 2kg
Woda mineralna niegazowana typu Kropla Beskidu lub równoważna ( opakowanie butelka plastikowa 0,5 l ) - 900Szt.
Pyzy opakowanie 9 sztuk - 820op.
Rodzynki Sułtańskie (opakowanie o masie 1000g) - 5szt.
Soczewica czerwona (opakowanie o masie 1 kg) - 20kg.
Sól spożywcza jodowana (opakowanie o masie 1 kg) - 120kg.
Śliwki suszone (opakowanie o masie 1000g) - 4szt.
Vegeta naturalna lub równoważna (opakowanie o masie 300g) skład; sól morska, suszone warzywa 32%9marchew, pasternak, cebula, ziemniaki, seler, pomidory, por, papryka, natka, lubczyk, pieprz czarny, kurkuma ) - 60szt.
Zioła prowansalskie (opakowanie o masie 10 g) typu Prymat lub równoważne - 25szt.
Ziele angielskie kulki typu Edal lub równoważny (opakowanie o masie 15 g) - 50szt.
Żurek śląski typu Winiary lub równoważny (opakowanie o masie od 49g do 60g); min. wartość odżywcza w 100g produktu: 90 kJ; 21Kcal; Tłuszcze 0,3g w tym tłuszcze nasycone 0,1g; ; węglowodany 3,8g w tym cukry 0,9g; błonnik 0,3g; białko 0,8g; sól 0,66g - 200szt.
Po zmianie:
1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie w dni nauki szkolnej w okresie od 02 stycznia 2024r. do 20 grudnia 2024r.
2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 7 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy. W przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji lub skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenie z tego tytułu.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ
4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.
5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury.
6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego.
7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.
8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem:
Różne produkty spożywcze,
Bazylia (opakowanie o masie 10g) - 25szt.
Budyń śmietankowy bez cukru typu Winiary lub równoważny (opakowanie o masie 35g) - 340szt.
Budyń czekoladowy bez cukru typu Winiary lub równoważny (opakowanie o masie 35g) - 280szt.
Chrzan tarty domowy (opakowanie o masie 170g) - 100szt.
Cukier biały (opakowanie o masie 1 kg) - 500kg.
Cukier waniliowy typu Emix lub równoważny (opakowanie o masie 32g) - 100szt.
Cynamon typu Prymat lub równoważny (opakowanie o masie 15g) - 25szt.
Czosnek suszony – granulowany typu Edal lub równoważny (opakowanie o masie 20g) - 200szt.
Czekolada mleczna zawierająca masę kakaowa minimum 30% (opakowanie o masie 90g - 100g) min. wartość odżywcza w 100g: wartość energetyczna 2213kJ 530kcal; tłuszcz 29gw tym kwasy tłuszczowe nasycone 18g;węglowodany59g w tym cukry 58g; błonnik 1,8g; białko 6,3g; sól 0,37g - 600szt.
Galaretka truskawkowa typu Winiary lub równoważny (opakowanie o masie 71g) - 560szt.
Galaretka pomarańczowa typu Winiary lub równoważny (opakowanie o masie 71g) - 280szt.
Groszek ptysiowy typu Knorr lub równoważny (opakowanie o masie 1 kg) - 6op.
Imbir mielony typu prymat lub równoważny (opakowanie o masie 15 g ) - 10szt.
Kisiel truskawkowy z cukrem typu Winiary (opakowanie o masie 77g) - 900szt.
Kwasek cytrynowy typu Emix lub równoważny (opakowanie o masie 25g) - 100szt.
Liść laurowy typu Edal lub równoważny (opakowanie o masie 10 g) - 50szt.
Majeranek suszony typu Edal lub równoważny (opakowanie o masie 20 g) - 50szt.
Majonez typu Winiary lub równoważny (opakowanie słoik o masie 700 ml) - 120szt.
Makaron łazanki typu Lubella, Sulma lub równoważny (dopuszcza się opakowanie o masie 2kg) min. wartość odżywcza w 100g produktu: wartość energetyczna 1482kJ; tłuszcz 1,6g w tym tłuszcze nasycone 0,3g; węglowodany 69g w tym cukry 4,1g; błonnik 3,6g; białko 13g; sól 0g - 30szt.
Makaron nitki typu Lubella, Sulma lub równoważny (dopuszcza się opakowanie o masie 2kg) min. wartość odżywcza w 100g produktu: wartość energetyczna 1482kJ; tłuszcz 1,6g w tym tłuszcze nasycone 0,3g; węglowodany 69g w tym cukry 4,1g; błonnik 3,6g; białko 13g; sól 0g - 40szt.
Makaron Penne typu Lubella, Sulma lub równoważny (dopuszcza się opakowanie o masie 2kg) min. wartość odżywcza w 100g produktu: wartość energetyczna 1482kJ; tłuszcz 1,6g w tym tłuszcze nasycone 0,3g; węglowodany 69g w tym cukry 4,1g; błonnik 3,6g; białko 13g; sól 0g - 90szt.
Makaron spagetti typu Lubella, Sulma lub równoważny (dopuszcza się opakowanie o masie 1kg) min. wartość odżywcza w 100g produktu: wartość energetyczna 1482kJ; tłuszcz 1,6g w tym tłuszcze nasycone 0,3g; węglowodany 69g w tym cukry 4,1g; błonnik 3,6g; białko 13g; sól 0g - 120szt.
Makaron świderki typu Lubella, Sulma lub równoważny (dopuszcza się opakowanie o masie 2kg) min. wartość odżywcza w 100g produktu: wartość energetyczna 1482kJ; tłuszcz 1,6g w tym tłuszcze nasycone 0,3g; węglowodany 69g w tym cukry 4,1g; błonnik 3,6g; białko 13g; sól 0g - 75szt.
Ocet spirytusowy 10% kwasowości, (opakowanie o pojemności 1l) - 15l
Kurkuma typu Prymat lub Kamis lub równoważny (opakowanie o masie 20 g) - 30szt.
Lubczyk typu Prymat, Kamis lub równoważny (opakowanie o masie 10 g) - 150szt.
Mąka ziemniaczana (opakowanie o masie 1 kg) - 3kg.
Musztarda sarepska typu Pegaz lub równoważny (opakowanie o masie 900g) - 10Szt.
Oregano typu Prymat Kamis lub równoważny (opakowanie o masie 8g) - 50szt.
Papryka czerwona słodka (opakowanie o masie 20 g) - 75szt.
Papryka czerwona ostra (opakowanie o masie 20 g) - 75szt.
Pieprz biały mielony typu Kamis, Prymat lub równoważny (opakowanie o masie 15 g) - 100szt.
Pieprz czarny mielony typu Kamis lub równoważny (opakowanie o masie 20g) - 150szt.
Pieprz ziarnisty typu Prymat, Kamis lub równoważny (opakowanie o masie 20 g) - 25szt.
Przyprawa do kurczaka złocistego typu Kamis lub równoważny (opakowanie o masie 30g) - 75szt.
Przyprawa do mięsa wieprzowego typu Kamis lub równoważny (opakowanie o masie 20g) - 75szt.
Przyprawa do mięsa mielonego typu Kamis lub równoważny (opakowanie o masie 20g) - 50szt.
Przyprawa do ryb typu Kamis lub równoważny (opakowanie o masie 20g) - 25szt.
Przyprawa do grilla typu Kamis lub równoważny (opakowanie o masie 20g) - 25szt.
Przyprawa Gyros typu Kamis, Prymat lub równoważny (opakowanie o masie 30 g) - 25szt.
Pestki dyni łuskane świeże (opakowanie o masie 0,5-1 kg - 2kg
Sezam - ziarno 100% naturalny (opakowanie 0,5-1 kg - 2kg
Słonecznik łuskany ( opakowanie 100g) - 2kg
Woda mineralna niegazowana typu Kropla Beskidu lub równoważna ( opakowanie butelka plastikowa 0,5 l ) - 900Szt.
Pyzy opakowanie 9 sztuk - 820op.
Rodzynki Sułtańskie (opakowanie o masie 1000g) - 5szt.
Soczewica czerwona (opakowanie o masie 1 kg) - 20kg.
Sól spożywcza jodowana (opakowanie o masie 1 kg) - 120kg.
Śliwki suszone (opakowanie o masie 1000g) - 4szt.
Vegeta naturalna lub równoważna (opakowanie o masie 300g) skład; sól morska, suszone warzywa 32%9marchew, pasternak, cebula, ziemniaki, seler, pomidory, por, papryka, natka, lubczyk, pieprz czarny, kurkuma ) - 60szt.
Zioła prowansalskie (opakowanie o masie 10 g) typu Prymat lub równoważne - 25szt.
Ziele angielskie kulki typu Edal lub równoważny (opakowanie o masie 15 g) - 50szt.
Żurek śląski typu Winiary lub równoważny (opakowanie o masie od 49g do 60g); min. wartość odżywcza w 100g produktu: 90 kJ; 21Kcal; Tłuszcze 0,3g w tym tłuszcze nasycone 0,1g; ; węglowodany 3,8g w tym cukry 0,9g; błonnik 0,3g; białko 0,8g; sól 0,66g - 200szt.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 7) Przed zmianą:
1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie w dni nauki szkolnej w okresie od 02 stycznia 2024r. do 20 grudnia 2024r.
2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 7 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy. W przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji lub skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenie z tego tytułu.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ

4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.

5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury.

6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego.

7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.


8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem:
owoce, warzywa przetworzone i konserwowe

Ogórek kiszony, opakowanie o masie 3-5 kg- 260kg.
Koncentrat pomidorowy typu Pudliszki lub równoważny 28 - 30%, opakowanie o masie 950g - 120szt. (opakowanie o masie 950g)
Dżem wiśniowy (opakowanie o masie 1kg) - 40szt. (opakowanie o masie 1 kg)
Groszek konserwowy (opakowanie o masie 400g) - 100szt. (opakowanie o masie 400g)
Jabłka prażone (opakowanie o masie od 790g do 900g) - 210szt. (opakowanie o masie od 790g do 900g)
Kapusta kiszona z marchewką, opakowanie o masie 5 kg - 500kg.
Ketchup pikantny typu Pudliszki lub równoważny min. 480g pomidorów na 100g produktu, opakowanie o masie 430g - 100szt. (opakowanie o masie 430g)
Kukurydza konserwowa (opakowanie o masie 400g) - 120szt. (opakowanie o masie 400g)
Ogórki konserwowe (opakowanie o masie 900g) - 48szt. (opakowanie o masie 900g)
Pomidory suszone (opakowanie o masie 900 ml) - 50szt. (opakowanie o masie 900ml)
Pomidory w puszce (opakowanie o masie 2,5 kg) - 25szt. (opakowanie o masie 2,5 kg)
1Ananas w puszce plastry (opakowanie o pojemności 580 ml) typu rolnik lub równoważne - 30szt. (opakowanie o pojemności 580 ml)
Brzoskwinie w puszce w syropie (opakowanie o pojemności 850ml) typu Splendor lub równoważne - 30szt. (opakowanie o pojemności 850ml)
Naturalny sok jabłkowy - tłoczony z całych owoców bez dodatku cukru, naturalnie słodzony (opakowanie o pojemności 2l) typu Tarczyn lub równoważny - 420szt. (opakowanie o pojemności 2l)
Naturalny sok pomarańczowy - tłoczony z całych owoców bez dodatku cukru, naturalnie słodzony (opakowanie o pojemności 2l) typu Tarczyn lub równoważny - 420szt. (opakowanie o pojemności 2l)
Po zmianie:
1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie w dni nauki szkolnej w okresie od 02 stycznia 2024r. do 20 grudnia 2024r.
2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 7 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy. W przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji lub skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenie z tego tytułu.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ

4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.

5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury.

6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego.

7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.


8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem:
owoce, warzywa przetworzone i konserwowe

Ogórek kiszony, opakowanie o masie 3-5 kg- 260kg.
Koncentrat pomidorowy typu Pudliszki lub równoważny 28 - 30%, opakowanie o masie 950g - 120szt. (opakowanie o masie 950g)
Dżem wiśniowy (opakowanie o masie 1kg) - 40szt. (opakowanie o masie 1 kg)
Groszek konserwowy (opakowanie o masie 400g) - 100szt. (opakowanie o masie 400g)
Jabłka prażone (opakowanie o masie od 790g do 900g) - 210szt. (opakowanie o masie od 790g do 900g)
Kapusta kiszona z marchewką, opakowanie o masie 5 kg - 500kg.
Ketchup pikantny typu Pudliszki lub równoważny min. 480g pomidorów na 100g produktu, opakowanie o masie 480g - 100szt. (opakowanie o masie 480g)
Kukurydza konserwowa (opakowanie o masie 400g) - 120szt. (opakowanie o masie 400g)
Ogórki konserwowe (opakowanie o masie 900g) - 48szt. (opakowanie o masie 900g)
Pomidory suszone (opakowanie o masie 900 ml) - 50szt. (opakowanie o masie 900ml)
Pomidory w puszce (opakowanie o masie 2,5 kg) - 25szt. (opakowanie o masie 2,5 kg)
1Ananas w puszce plastry (opakowanie o pojemności 580 ml) typu rolnik lub równoważne - 30szt. (opakowanie o pojemności 580 ml)
Brzoskwinie w puszce w syropie (opakowanie o pojemności 850ml) typu Splendor lub równoważne - 30szt. (opakowanie o pojemności 850ml)
Naturalny sok jabłkowy - tłoczony z całych owoców bez dodatku cukru, naturalnie słodzony (opakowanie o pojemności 2l) typu Tarczyn lub równoważny - 420szt. (opakowanie o pojemności 2l)
Naturalny sok pomarańczowy - tłoczony z całych owoców bez dodatku cukru, naturalnie słodzony (opakowanie o pojemności 2l) typu Tarczyn lub równoważny - 420szt. (opakowanie o pojemności 2l)
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-16 11:00
Po zmianie:
2023-11-20 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-16 11:05
Po zmianie:
2023-11-20 11:05
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 3142500, 3212100, 3220000, 15112000, 15130000, 15200000, 15221000, 15300000, 15330000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000, 15810000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin