Przetarg 10254459 - Część 1: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa...

   
Analizuj Zamówienie 10254459 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-12
przedmiot ogłoszenia
Część 1: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa odczynników i podłoży wraz z dzierżawą aparatów w zakresie określonym w SWZ .Zadanie
I – Dostawa podłoży do hodowli drobnoustrojów z krwi wraz z dzierżawą aparatu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załączniku nr 2/I do SWZ tj. formularz asortymentowo –cenowy danego zadania określający ilość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy oraz wymagane parametry techniczne dzierżawionego aparatu.Przez dostawę Zamawiający rozumie sukcesywne dostawy w okresie trwania umowy zgodnie z zamówieniami Zamawiającego dostosowanymi do jego bieżących potrzeb. Maksymalny termin poszczególnej dostawy przedmiotu zamówienia wynosi 5 dni roboczych. Podane ilości są średnim zapotrzebowaniem w ciągu 36 miesięcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zamawianych ilości przedmiotu zamówienia dotyczących poszczególnych pozycji przy zaznaczeniu, iż wartość brutto zawartej umowy nie może ulec zwiększeniu. Rzeczywiste zapotrzebowanie wynikać będzie z aktualnych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu dostaw o maksymalnie 30% wartości brutto zamówienia w trakcie wykonywania umowy. Zamawiający deklaruje minimalną wartość zamówienia w wysokości 70% wartości brutto umowy, którą Zamawiający podpisze z Wykonawcą. 6. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie o terminie przydatności do użytku nie krótszym niż 6 miesięcy od daty dostawy7.Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy dostawy przedmiotu zamówienia wydzierżawić Zamawiającemu sprzęt niezbędny do wykonywania badań. 8. Wymagania w zakresie parametrów technicznych dzierżawionego sprzętu przedstawiono w załączniku nr 2/I do SWZ. Wymienione minimalne wymagania techniczne urządzeń uważa się za konieczne do spełnienia. Niespełnienie ich skutkować będzie odrzuceniem oferty. 9. Warunki realizacji zamówienia i wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są projekcie umowy - załącznik nr 4 do SWZ.10. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca wykonywania zamówienia wyborowi wykonawcy, jako czynności pomocniczej w celu prawidłowego przygotowania oferty, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i godziny. Odbycie wizji lokalnej nie stanowi warunku udziału w postępowaniu.

Część 2: . Przedmiotem zamówienia jest Dostawa odczynników i podłoży wraz z dzierżawą aparatów w zakresie określonym w SWZ .Zadanie II - Dostawa podłoży do hodowli prątków gruźlicy, identyfikacji i oznaczania wrażliwości na leki przeciwprątkowe wraz z dzierżawą aparatu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załączniku nr 2/II do SWZ tj. formularz asortymentowo –cenowy danego zadania określający ilość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy oraz wymagane parametry techniczne dzierżawionego aparatu.Przez dostawę Zamawiający rozumie sukcesywne dostawy w okresie trwania umowy zgodnie z zamówieniami Zamawiającego dostosowanymi do jego bieżących potrzeb. Maksymalny termin poszczególnej dostawy przedmiotu zamówienia wynosi 5 dni roboczych. Podane ilości są średnim zapotrzebowaniem w ciągu 36 miesięcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zamawianych ilości przedmiotu zamówienia dotyczących poszczególnych pozycji przy zaznaczeniu, iż wartość brutto zawartej umowy nie może ulec zwiększeniu. Rzeczywiste zapotrzebowanie wynikać będzie z aktualnych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu dostaw o maksymalnie 30% wartości brutto zamówienia w trakcie wykonywania umowy. Zamawiający deklaruje minimalną wartość zamówienia w wysokości 70% wartości brutto umowy, którą Zamawiający podpisze z Wykonawcą. 6. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie o terminie przydatności do użytku nie krótszym niż 6 miesięcy od daty dostawy7.Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy dostawy przedmiotu zamówienia wydzierżawić Zamawiającemu sprzęt niezbędny do wykonywania badań. 8. Wymagania w zakresie parametrów technicznych dzierżawionego sprzętu przedstawiono w załączniku nr 2/II do SWZ. Wymienione minimalne wymagania techniczne urządzeń uważa się za konieczne do spełnienia. Niespełnienie ich skutkować będzie odrzuceniem oferty. 9. Warunki realizacji zamówienia i wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są projekcie umowy - załącznik nr 4 do SWZ.10. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca wykonywania zamówienia wyborowi wykonawcy, jako czynności pomocniczej w celu prawidłowego przygotowania oferty, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i godziny. Odbycie wizji lokalnej nie stanowi warunku udziału w postępowaniu.

3P/2024
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, materiały medyczne
kody CPV 33696500
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin