Przetarg 7551369 - DOSTARCZANIE CHEMIOTERAPII, PROGRAMÓW LEKOWYCH Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7551369 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-23
przedmiot ogłoszenia
DOSTARCZANIE CHEMIOTERAPII, PROGRAMÓW LEKOWYCH
Numer referencyjny: 160/ZP/2020

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie c
hemioterapii, programów lekowych (produkt leczniczy), do siedziby Zamawiającego (Kraków, os. Złotej Jesieni 1), zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi
w załączniku nr 1 do nin. specyfikacji.
2. Termin ważności / okres gwarancji przedmiotu zamówienia: nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia.
3. W programach lekowych i chemioterapii dopuszcza się tylko leki umieszczone na listach refundacyjnych NFZ (cena leku nie może przekroczyć limitu finansowania ustalonego przez NFZ).
4. Zamawiający zamieszczając w specyfikacji postać leku np. tabl. ma na myśli wszystkie rodzaje tabletek, a kaps. wszystkie rodzaje kapsułek itd. W innych przypadkach określona jest dokładnie postać leku tj. np. tabl. dojelitowa tzn. że dopuszczana jest tylko tabletka dojelitowa.
5. Przez produkt leczniczy, stanowiący przedmiot zamówienia należy rozumieć produkty lecznicze
w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami). Zaoferowany produkt leczniczy musi być dopuszczony do obrotu na zasadach określonych w art. 3 lub 4 ust. 1 i 2 lub 4a ustawy Prawo farmaceutyczne.
6. Zamawiający, w realizacji niniejszego zamówienia w części dotyczącej transportu produktu leczniczego do siedziby Zamawiającego, dopuszcza udział podwykonawców posiadających uprawnienia.
7. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: PAKIET 1
Pakiet 1 1 Anagrelidum 0,5mg kaps./tabl. 1500 Możliwość leczenia u chorych z niewydolnością nerek, z klirensem kreatyniny powyżej 30ml/min., potwierdzone zapisem w charakterystyce produktu leczniczego

Część nr: 2 Nazwa: PAKIET 2
Pakiet 2 1 Iplimumabum 1mg fiolka 1000 mg Zakup w dawkach dostępnych w ofercie danego producenta


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540115472-N-2020 z dnia: 2020-07-01
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-01, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-03, godzina: 09:00
branża Medyczna
podbranża leki
kody CPV 33600000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin