Przetarg 7551388 - DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW WSZCZEPIALNYCH Numer referencyjny:...

   
Analizuj Zamówienie 7551388 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-23
przedmiot ogłoszenia
DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW WSZCZEPIALNYCH
Numer referencyjny: 164/ZP/2020

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie materia
ów wszczepialnych do siedziby Zamawiającego (Kraków, os. Złotej Jesieni 1), zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do nin. specyfikacji.
2. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Oferty nie zawierające pełnego zakresu zamówienia zostaną odrzucone.
4. Wymagania dodatkowe:
a) Termin ważności przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego asortymentu w ramach kwoty obowiązującej umowy oraz nie wykorzystanie w całości przedmiotu umowy.
c) Czas reakcji serwisu (dotarcia do Szpitala) na zgłoszenie o awarii nie może być dłuższy niż 48 godzin.
d) Wykonawca zapewni możliwość przyjmowania zgłoszeń o awarii w każdym dniu tygodnia.
e) W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń (dla jednej osoby) personelu medycznego Zamawiającego.
f) Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarczy w ramach niniejszego zamówienia.
g) Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę.
h) Wykonawca przeprowadzi szkolenia zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia materiały szkoleniowe, dojazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.
i) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia programatora do kontroli urządzeń wszczepialnych spełniający wymogi o wyrobach medycznych i posiadający wymagane certyfikaty na okres obowiązywania umowy
j) Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym oddzielnie dla szkolonych osób,
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i zawierającym:
• Nazwę i tematykę każdego ze szkoleń
• Datę i miejsce ich przeprowadzenia
• Imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach
• Imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie
• Czas trwania poszczególnych szkoleń.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540114992-N-2020 z dnia: 2020-07-01
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-01, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-02, godzina: 10:00
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, materiały medyczne
kody CPV 33184100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin