Przetarg 6705757 - Dostawa aparatury na potrzeby grantu w ICBN KUL z...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 6705757 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-04-15
przedmiot ogłoszenia
Dostawa aparatury na potrzeby grantu w ICBN KUL z podziałem na 2 części.
Numer referencyjny: AZP-240/PN-p30/018/2019

1. Pr
zedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury na potrzeby grantu w ICBN KUL z podziałem na 2 części.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załącznikach nr 1.1 – 1.2 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 4 do SIWZ pn. Wzór umowy.
3. Dostawa obejmuje sprzedaż, transport wraz z wniesieniem, montaż i instalację wraz z niezbędnymi elementami łączącymi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego: w części 1: Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii pok. 2.12.,
Ul. Konstantynów 1J, 20-708 Lublin, w części 2: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, PAN Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej pok. 30, ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław.
4. Oferowany towar ma być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 roku nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy,
a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający wymaga pierwszego uruchomienia, prawidłowego skalibrowania i przekazania do użytku. Bezpośrednio, nie później niż w ciągu miesiąca po dokonanej instalacji i przetestowaniu przedmiotu zamówienia uprawniony przedstawiciel Wykonawcy przeprowadzi szkolenie w miejscu użytkowania minimum dwóch osób jako przyszłych użytkowników urządzenia.
6. Wykonawca zapewni wymagany minimalny termin gwarancji. Gwarancja będzie liczona od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
7. Wykonawca w okresie objętym gwarancją zapewni następujące usługi:
1). w przypadku wystąpienia wad, usterek, awarii lub uszkodzenia przedmiotu umowy w okresie objętym gwarancją Wykonawca i Zamawiający podpiszą protokół, w którym zostanie podana przyczyna niesprawności przedmiotu umowy. Wykonawca na własny koszt dokona naprawy przedmiotu umowy lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy na przedmiot umowy wolny od wad w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu o wystąpieniu wad, usterek, awarii lub uszkodzenia przedmiotu umowy.
2). w okresie objętym gwarancją wszelkie koszty związane z dojazdem przedstawicieli Wykonawcy do i z miejsca użytkowania przedmiotu umowy przez przedstawicieli Zamawiającego ponosi Wykonawca.
3). w przypadku wystąpienia konieczności naprawy przedmiotu umowy poza miejscem jego użytkowania, koszty transportu do miejsca, w którym nastąpi naprawa i zwrotu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
4). trzykrotna naprawa podzespołu w okresie gwarancji powoduje, że Wykonawca wymieni podzespół na nowy
o równoważnych parametrach. W przypadku wymiany podzespołu na nowy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę rozpoczyna bieg na nowo od daty jego wymiany.
8. Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim.
9. Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

Oferty częściowe
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w liczbie 2 części. Każda część oceniana będzie oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, lub na obydwie części zamówienia:
Część 1 - Dostawa aparatu do elektroforezy 2D wraz z akcesoriami na potrzeby grantu w ICBN KUL, zgodnie z Załącznikiem
nr 1.1 do SIWZ;
Część 2 – Dostawa mikroskopu odwróconego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami na potrzeby grantu w ICBN KUL, zgodnie z Załącznikiem nr 1.2 do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa aparatu do elektroforezy 2D wraz z akcesoriami na potrzeby grantu w ICBN KUL.
Dostawa aparatu do elektroforezy 2D wraz z akcesoriami na potrzeby grantu w ICBN KUL, zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 do SIWZ;

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa mikroskopu odwróconego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami na potrzeby grantu w ICBN KUL.
Dostawa mikroskopu odwróconego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami na potrzeby grantu w ICBN KUL, zgodnie z Załącznikiem nr 1.2 do SIWZ.
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny
kody CPV 38000000, 38500000, 38510000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin