Przetarg 7367709 - „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, kotłów na...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7367709 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-03-04
przedmiot ogłoszenia
„Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Bełchatów
Numer referencyjny: IZ.271.5.2020
„Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie gminy Bełchatów”Część 1 zamówienia – „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie gminy Bełchatów”, obejmująca:4.2.1.1. dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 108 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:a) montowane na dachach lub elewacjach budynków mieszkalnych osób fizycznych: 82 zestawy (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm3), 19 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 400 dm3);b) montowane na dachach budynków gospodarczych osób fizycznych: 2 zestawy (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 400 dm3);c) montowane na gruncie u osób fizycznych: 5 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm3);4.2.1.2. demontaż istniejącego podgrzewacza c.w.u. i odłączenie go od istniejącej instalacji (zdemontowany podgrzewacz pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu);4.2.1.3. montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszającym i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u.;4.2.1.4. montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową, a podgrzewaczem c.w.u.;4.2.1.5. montaż grupy pompowej;4.2.1.6. montaż czujników temperatury w kolektorach słonecznych i w zbiorniku;4.2.1.7. podłączenie istniejącego źródła ciepła do podgrzewacza c.w.u.;4.2.1.8. przepłukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej;4.2.1.9. napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych;4.2.1.10. wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk / ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były prace montażowe;4.2.1.11. zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego WLAN do regulatora w celu odczytania parametrów uzysku energetycznego za pomocą Internetu dla:— 87 szt. instalacji kolektorów słonecznych opartych o 2 panele;— 21 szt. instalacji kolektorów słonecznych opartych o 3 panele.Sterownik zapisuje dzienną, miesięczną oraz roczną energię zgromadzoną przez kolektory słoneczne na karcie mikroSD lub SD, oraz umożliwia przeniesienia zapisanych informacji na mobilne urządzenie zewnętrzne. Sterownik lub dodatkowy moduł do komunikacji z siecią posiada wbudowane WiFi opartą na komunikacji radiowej do bezprzewodowego połączenia z lokalną istniejącą siecią (WLAN) i współpracy z systemem monitoringu;4.2.1.12. zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego do regulatora i przytwierdzenie go do ściany obok grupy pompowej;4.2.1.13. przeszkolenie użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń. Każde urządzenie powinno posiadać załączoną dokumentację techniczno-ruchową, instrukcję obsługi oraz ogólny schemat instalacji;4.2.1.14. spisanie protokołu odbioru instalacji, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, oraz Wykonawcę przy współudziale użytkownika.
Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie gminy BełchatówCzęść 2 zamówienia – „Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie gminy Bełchatów”, obejmująca:4.2.2.1. dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 14 szt. kotłów na biomasę o mocy grzewczej 25 kW w budynkach mieszkalnych osób fizycznych;4.2.2.2. demontaż istniejącego kotła wraz z wyniesieniem go na zewnątrz kotłowni (zdemontowany kocioł pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu);4.2.2.3. wykonanie montażu czopucha do komina;4.2.2.4. zamontowanie zabezpieczeń instalacji;4.2.2.5. wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania;4.2.2.6. wykonanie podłączenia kotła do instalacji c.w.u.;4.2.2.7. wykonanie montażu pomp obiegowych;4.2.2.8. wykonanie montażu układu sterująco-regulującego;4.2.2.9. wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji kotłowni na biomasę;4.2.2.10. odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji;4.2.2.11. zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego WLAN do regulatora w celu odczytania parametrów uzysku energetycznego za pomocą Internetu dla 14 szt. kotłów na biomasę.Sterownik zapisuje dzienną miesięczną oraz roczną energię zgromadzoną przez kotły na biomasę na karcie mikroSD lub SD, oraz umożliwia przeniesienia zapisanych informacji na mobilne urządzenie zewnętrzne. Sterownik lub dodatkowy moduł do komunikacji z siecią posiada wbudowane WiFi opartą na komunikacji radiowej do bezprzewodowego połączenia z lokalną istniejącą siecią (WLAN), i współpracy z systemem monitoringu;4.2.2.12. przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na biomasę wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom.
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Bełchatów„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Bełchatów”, obejmująca:4.2.3.1. dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 122 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:a) montowane na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych: 5 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy jednostkowej min. 2,12 kWp, 22 zestawy instalacji fotowoltaicznych o mocy jednostkowej min. 3,18 kWp, 34 zestawy instalacji fotowoltaicznych o mocy jednostkowej min. 4,24 kWp, 35 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy jednostkowej min. 5,035 kWp;b) montowane na dachach budynków gospodarczych osób fizycznych: 6 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy jednostkowej min. 3,18 kWp, 4 zestawy instalacji fotowoltaicznych o mocy jednostkowej min. 4,24 kWp, 4 zestawy instalacji fotowoltaicznych o mocy jednostkowej min. 5,035 kWp;c) montowane na gruncie: 1 zestaw instalacji fotowoltaicznych o mocy jednostkowej min. 2,12 kWp, 5 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy jednostkowej min. 3,18 kWp, 1 zestaw instalacji fotowoltaicznych o mocy jednostkowej min. 4,24 kWp, 5 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy jednostkowej min. 5,035 kWp;4.2.3.2. montaż inwertera;4.2.3.3. instalacja prądu stałego DC;4.2.3.4. instalacja prądu zmiennego AC;4.2.3.5. zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przepięciowe;4.2.3.6. instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych;4.2.3.7. wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej, zaprogramowanie i uruchomienie.4.2 3.8. przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom;4.2.2.9. zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego WLAN do regulatora w celu odczytania parametrów uzysku energetycznego za pomocą Internetu.Sterownik zapisuje dzienną miesięczną oraz roczną energię zgromadzoną przez kotły na biomasę na karcie mikroSD lub SD, oraz umożliwia przeniesienia zapisanych informacji na mobilne urządzenie zewnętrzne. Sterownik lub dodatkowy moduł do komunikacji z siecią posiada wbudowane WiFi opartą na komunikacji radiowej do bezprzewodowego połączenia z lokalną istniejącą siecią (WLAN), i współpracy z systemem monitoringu;4.2.3.10. podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. na podstawie wytycznych dostępne na stronie zakładu.4.3. Szczegółowy zakres prac (Opis przedmiotu zamówienia) zawarty jest w:4.3.1. załączniku nr 1a do SIWZ (część 1 zamówienia – kolektory słoneczne);4.3.2. załączniku nr 1b do SIWZ (część 2 zamówienia – kotły na biomasę).;4.3.3. załączniku nr 1c do SIWZ (część 3 zamówienia– instalacje fotowoltaiczne).4.4. Rozwiązania równoważne.W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej.
branża Energia odnawialna (OZE)
podbranża energia solarna
kody CPV 9330000, 9331100, 9331200, 42161000, 45300000, 45310000, 45311100, 45330000, 45331000, 45331110, 51110000, 51112200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin