Przetarg 7548179 - Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych, kosmetyków i...

   
Analizuj Zamówienie 7548179 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-22
przedmiot ogłoszenia
Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych, kosmetyków i drobnego oprzyrządowania medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Za
brzu Sp. z o.o.
Numer referencyjny: DZP/11PN/2020

Rozdział III SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych, kosmetyków i drobnego oprzyrządowania medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.” DZP/11PN/2020
1. Przedmiot zamówienia składa się z 16 pakietów.
Pakiet nr 1 – cewniki, rurki, dreny, łączniki, hemostatyki, iniekcje, jednorazowe oprzyrządowanie zabiegowe, opatrunki, przygotowanie pacjenta do zabiegu
Pakiet nr 2 – cewniki, rurki, dreny, łączniki, hemostatyki, iniekcje, jednorazowe oprzyrządowanie zabiegowe
Pakiet nr 3 – cewniki, rurki, dreny, łączniki, jednorazowe oprzyrządowanie zabiegowe, opatrunki, przygotowanie pacjenta do zabiegu
Pakiet nr 4 – gazowe, jednorazowe oprzyrządowanie zabiegowe, opatrunki
Pakiet nr 5 – cewniki, rurki, dreny, łączniki, hemostatyki, iniekcje, jednorazowe oprzyrządowanie zabiegowe, opatrunki, przygotowanie pacjenta do zabiegu

Pakiet nr I – Elektrody i żele
Pakiet nr II – Drobny sprzęt medyczny
Pakiet nr III – Pojemniki na igły i wycinki histopatologiczne
Pakiet nr IV – Wkłady do ssaków
Pakiet nr V– Ciśnieniomierze i akcesoria wymienne
Pakiet nr VI – Elektrody do defibrylacji
Pakiet nr VII – Elektrody neutralne
Pakiet nr VIII – Elektrody stymulacyjne
Pakiet nr IX – Układ oddechowy
Pakiet nr X – Drobne akcesoria medyczne
Pakiet nr XI – Akcesoria do spirometrii
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

2. Szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia:
• Zamawiający wymaga aby cały asortyment stanowiły wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06).
Zamawiający dopuszcza by część zamienna do aparatury medycznej stanowiąca element wymienny wyrobu medycznego i nie stanowiąca samodzielnego wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, nie była wyrobem medycznym oraz dopuszcza kosmetyki (zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych Dz.U.2018.2227 z dnia 2018.11.29 ) jeżeli na rynku nie istnieje tożsamy produkt mający status wyrobu medycznego lub leku. Zamawiający dopuszcza również, aby Wykonawca zaoferował asortyment nie będący wyrobem medycznym każdorazowo gdy wyrób medyczny uzyskał status leku (który jest wyższym statusem niż wyrób medyczny), oraz w zakresie Pakietu nr 1 poz. 6, Pakietu nr 5 poz. 302, 303, 304, 306, 307, 360, 370, 371, 388, 391, Pakietu nr III poz. 1 i 2,

• Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawca poza wymienionymi powyżej pozycjami zaoferował asortyment nie będący wyrobem medycznym bez uprzedniej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego zapytania Wykonawcy, wskazującego nr Pakietu i pozycji, nazwę wyrobu i uzasadnienie.
• Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie liczone w jednostkach miary podanych w załączniku asortymentowo-cenowym bez względu na oferowane przez siebie wielkości opakowań. Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zaoferował inne ilości sztuk/ opakowań.
4. Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców - Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu oświadczają, że zobowiązują się do przestrzegania poniższych wymagań:
1) zapewnią transport produktu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
2) zaoferują produkty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia uszczegółowionym
w załączniku nr 3 do SIWZ – formularzu asortymentowo-cenowym,
3) zaoferują produkty z datą ważności co najmniej 75% całkowitej daty ważności od daty dostawy, a w szczególnych przypadkach z datą ważności opisaną w załączniku nr 3 do SIWZ,
zaoferują produkty bezpieczne w użyciu spełniające wymagania ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06) oraz kosmetykach (Dz.U.2018.2227 z dnia 2018.11.29) i zawierające niezbędne certyfikaty wymagane w Unii Europejskiej (z pominięciem asortymentu nie będącego wyrobem medycznym lub lekiem oraz z pominięciem Pakietu nr 1 poz. 6, Pakietu nr 5 poz. 302, 303, 304, 306, 307, 360, 370, 371, 388, 391, Pakietu nr III poz. 1 i 2,
4) Zamawiający dopuszcza by część zamienna do aparatury medycznej stanowiąca element wymienny wyrobu medycznego i nie stanowiąca samodzielnego wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, nie była wyrobem medycznym oraz dopuszcza kosmetyki jeżeli na rynku nie istnieje tożsamy produkt mający status wyrobu medycznego lub leku. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zaoferował asortyment nie będący wyrobem medycznym każdorazowo gdy wyrób medyczny uzyskał status leku (który jest wyższym statusem niż wyrób medyczny) oraz w Pakietu nr 1 poz. 6, Pakietu nr 5 poz. 302, 303, 304, 306, 307, 360, 370, 371, 388, 391, Pakietu nr III poz. 1 i 2, a w każdym innym wypadku wyłącznie na podstawie uprzedniej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego zapytania Wykonawcy, wskazującego nr Pakietu i pozycji, nazwę wyrobu i uzasadnienie.
5) dostarczą na każde żądanie dokumenty potwierdzające posiadanie przez gotowy do użycia sprzęt świadectw dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające wymagania ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2019.175 t.j. z dnia 2019.01.30). obowiązujących w Polsce jak i w Unii Europejskiej, a więc posiadające wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do obrotu, atesty i świadectwa ich stosowania np. Deklarację zgodności CE, dla wyrobów medycznych
6) w przypadku zaoferowania asortymentu, który uzyskał status leku, Wykonawca dostarczy na każde żądanie Zamawiającego Charakterystykę Produktu Leczniczego (CHPL)
7) dla Pakietów nr 1-5 dostarczą na każde żądanie Zamawiającego karty techniczne potwierdzające zgodność parametrów technicznych oferowanego gotowego wyrobu medycznego (GOTOWEGO produktu PO STERYLIZACJI) oraz inne dokumenty np. katalogi, foldery, karty charakterystyk zgodne z wymaganiami SIWZ, w tym dla wszystkich elementów wszczepiennych (np. klipsów, protezek) dokument potwierdzający możliwość późniejszych badań pacjenta techniką rezonansu magnetycznego. W razie braku dokumentów w języku polskim Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski.
8) dla Pakietów nr I-XI dostarczą na każde żądanie Zamawiającego karty techniczne oraz inne dokumenty np. katalogi, foldery, karty charakterystyk, potwierdzające zgodność parametrów technicznych oferowanego wyrobu, zgodne z wymaganiami SIWZ. W razie braku dokumentów w języku polskim Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski.
9) Zamawiający zgodnie z zapisami załącznika nr 3 dla Pakietów nr I-XI wymaga kompatybilności zaoferowanego asortymentu z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem.
10) dla Pakietu nr VII dostarczą na każde żądanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające kompatybilność współpracy z systemem zabezpieczającym wystawione przez producenta diatermii ERBE
11) dla Pakietu nr VI, VIII, IX dostarczą na każde żądanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające kompatybilność współpracy z posiadanym sprzętem Zamawiającego odpowiednio opisanym w/w pakietach
12) zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych pozycji w Pakietach nr 1 do 5 w załączniku nr 3 do SIWZ – formularzu asortymentowo-cenowym wymagane są co najmniej dwie naklejki do przyklejenia na dokumentacje medyczną, potwierdzające rodzaj użytego materiału.
13) w przypadku wątpliwości co do jakości zaoferowanego sprzętu w stosunku do opisu lub instrukcji, wymaga się dostarczenia próbek na każde żądanie Zamawiającego
14) zaoferują termin płatności 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT
15) podpiszą umowę, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ,
16) zaoferują maksymalny czas realizacji zamówień „cito”: 24 godziny,
17) w normalnym trybie czas realizacji zamówienia będzie poddawany kryterium ocen zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ formularzem ofertowym
18) dostawy dla zamówień „cito” jeżeli wypadają w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy w miejscu, do którego mają odbywać się dostawy, nastąpią do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w umówionym czasie realizacji, (maksymalnie 24 godzin od złożenia zamówienia), a w innych przypadkach w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
19) Wykonawca zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ formularzem asortymentowo-cenowym, jest zobowiązany podać w ofercie nazwę producenta, nazwę handlową i nr katalogowy produktu jaki będzie podany na fakturach.
20) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy na każdym etapie wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego do dostarczenia próbek dla zamawianego asortymentu oraz opisów w języku polskim. Jeżeli opisy sporządzone zostały w języku obcym, Zamawiający wymagać będzie przedłożenia tożsamego tłumaczenia na język polski.
21) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie liczone w jednostkach miary podanych w załączniku asortymentowo-cenowym bez względu na oferowane przez siebie wielkości opakowań.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1
Pakiet nr 1 – cewniki, rurki, dreny, łączniki, hemostatyki, iniekcje, jednorazowe oprzyrządowanie zabiegowe, opatrunki, przygotowanie pacjenta do zabiegu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2
Pakiet nr 2 – cewniki, rurki, dreny, łączniki, hemostatyki, iniekcje, jednorazowe oprzyrządowanie zabiegowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3
Pakiet nr 3 – cewniki, rurki, dreny, łączniki, jednorazowe oprzyrządowanie zabiegowe, opatrunki, przygotowanie pacjenta do zabiegu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4
Pakiet nr 4 – gazowe, jednorazowe oprzyrządowanie zabiegowe, opatrunki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5
Pakiet nr 5 – cewniki, rurki, dreny, łączniki, hemostatyki, iniekcje, jednorazowe oprzyrządowanie zabiegowe, opatrunki, przygotowanie pacjenta do zabiegu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr I
Pakiet nr I – Elektrody i żele. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

Część nr: 7 Nazwa: Pakiet nr II
Pakiet nr II – Drobny sprzęt medyczny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

Część nr: 8 Nazwa: Pakiet nr III
Pakiet nr III – Pojemniki na igły i wycinki histopatologiczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

Część nr: 9 Nazwa: Pakiet nr IV
Pakiet nr IV – Wkłady do ssaków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

Część nr: 10 Nazwa: Pakiet nr V
Pakiet nr V– Ciśnieniomierze i akcesoria wymienne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

Część nr: 11 Nazwa: Pakiet nr VI
Pakiet nr VI – Elektrody do defibrylacji . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

Część nr: 12 Nazwa: Pakiet nr VII
Pakiet nr VII – Elektrody neutralne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

Część nr: 13 Nazwa: Pakiet nr VIII
Pakiet nr VIII – Elektrody stymulacyjne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

Część nr: 14 Nazwa: Pakiet nr IX
Pakiet nr IX – Układ oddechowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

Część nr: 15 Nazwa: Pakiet nr X
Pakiet nr X – Drobne akcesoria medyczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

Część nr: 16 Nazwa: Pakiet nr XI
Pakiet nr XI – Akcesoria do spirometrii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540109981-N-2020 z dnia: 2020-06-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-30, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-01, godzina: 10:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540113155-N-2020 z dnia: 2020-06-27
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert:
Jest:
01.07.2020r godzina 10:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert:
Jest:
02.07.2020r godzina 10:00
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540115233-N-2020 z dnia: 2020-07-01
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert: 02.07.2020r godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert: 06.07.2020r godzina 10:00
branża Kosmetyki, środki czystości, Medyczna
podbranża kosmetyki i artykuły higieniczne, leki, sprzęt medyczny, materiały medyczne, odzież medyczna i jednorazowa
kody CPV 33100000, 33141000, 33141110, 33141111, 33141112, 33141113, 33141114, 33141115, 33141116, 33141119, 33141123, 33141220, 33141320, 33141640, 33141642, 33169400, 33171000, 33171200, 33190000, 38423100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin