Przetarg 7398095 - Dostawa leków i produktów leczniczych do Samodzielnego...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7398095 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-23
przedmiot ogłoszenia
Dostawa leków i produktów leczniczych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach
Numer referencyjny:
SPZOZ.ZP.242.8.2020

Przetarg na dostawę leków i produktów leczniczych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Wszędzie tam, gdzie w Załączniku nr 1 do SIWZ, Zamawiający użył znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dotyczących produktów farmaceutycznych, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, gdzie za równoważne zostaną uznane produkty farmaceutyczne, o takim samym składzie chemicznym, które zawierają, taką samą ilość środka leczniczego w takiej samej postaci leku, odpowiadającej tym samym porównywalnym normom, które przeznaczone są do podania tą samą drogą oraz są tak samo dostępne i rozpuszczalne oraz są konfekcjonowane w takiej samej wielkości opakowania.
Produkty farmaceutyczne i produkty, które Wykonawca wskazuje, jako równoważne w stosunku do wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ, należy wpisać pogrubioną czcionką lub podkreślić.
Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 06 września 2001r. Prawo farmaceutyczne i z innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie.


3.2. Dodatkowe informacje, dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 Zamawiający żąda oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego dla przedmiotu zamówienia.
Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający będzie wymagał dostarczenia przez Wykonawcę dla oferowanego produktu w ramach przedmiotu zamówienia:

Kart charakterystyk produktów leczniczych w formie elektronicznej (dotyczy tylko tych oferentów, którzy złożą najkorzystniejszą ofertę na dany pakiet).


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1
Przetarg na dostawę leków i produktów leczniczych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2
Przetarg na dostawę leków i produktów leczniczych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3
Przetarg na dostawę leków i produktów leczniczych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4
Przetarg na dostawę leków i produktów leczniczych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5
Przetarg na dostawę leków i produktów leczniczych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6
Przetarg na dostawę leków i produktów leczniczych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Część nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7
Przetarg na dostawę leków i produktów leczniczych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Część nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8
Przetarg na dostawę leków i produktów leczniczych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Część nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9
Przetarg na dostawę leków i produktów leczniczych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Część nr: 10 Nazwa: Pakiet 10
Przetarg na dostawę leków i produktów leczniczych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Część nr: 11 Nazwa: Pakiet nr 11
Przetarg na dostawę leków i produktów leczniczych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Część nr: 12 Nazwa: Pakiet nr 12
Przetarg na dostawę leków i produktów leczniczych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Część nr: 13 Nazwa: Pakiet nr 13
Przetarg na dostawę leków i produktów leczniczych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Część nr: 14 Nazwa: Pakiet nr 14
Przetarg na dostawę leków i produktów leczniczych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Część nr: 15 Nazwa: Pakiet nr 15
Przetarg na dostawę leków i produktów leczniczych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Część nr: 16 Nazwa: Pakiet nr 16
Przetarg na dostawę leków i produktów leczniczych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Część nr: 17 Nazwa: Pakiet nr 17
Przetarg na dostawę leków i produktów leczniczych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Część nr: 18 Nazwa: Pakiet nr 18
Przetarg na dostawę leków i produktów leczniczych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Część nr: 19 Nazwa: Pakiet nr 19
Przetarg na dostawę leków i produktów leczniczych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Część nr: 20 Nazwa: Pakiet nr 20
Przetarg na dostawę leków i produktów leczniczych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Część nr: 21 Nazwa: Pakiet nr 21
Przetarg na dostawę leków i produktów leczniczych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Część nr: 22 Nazwa: Pakiet nr 22
Przetarg na dostawę leków i produktów leczniczych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Część nr: 23 Nazwa: Pakiet nr 23
Przetarg na dostawę leków i produktów leczniczych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Część nr: 24 Nazwa: Pakiet nr 24
Przetarg na dostawę leków i produktów leczniczych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Część nr: 25 Nazwa: Pakiet nr 25
Przetarg na dostawę leków i produktów leczniczych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Część nr: 26 Nazwa: Pakiet nr 26
Przetarg na dostawę leków i produktów leczniczych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Część nr: 27 Nazwa: Pakiet nr 27
Przetarg na dostawę leków i produktów leczniczych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Część nr: 28 Nazwa: Pakiet nr 28
Przetarg na dostawę leków i produktów leczniczych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Część nr: 29 Nazwa: Pakiet nr 29
Przetarg na dostawę leków i produktów leczniczych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Część nr: 30 Nazwa: Pakiet nr 30
Przetarg na dostawę leków i produktów leczniczych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Część nr: 31 Nazwa: Pakiet nr 31
Przetarg na dostawę leków i produktów leczniczych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Część nr: 32 Nazwa: Pakiet nr 32
Przetarg na dostawę leków i produktów leczniczych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Część nr: 33 Nazwa: Pakiet nr 33
Przetarg na dostawę leków i produktów leczniczych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Część nr: 34 Nazwa: Pakiet nr 34
Przetarg na dostawę leków i produktów leczniczych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540055742-N-2020 z dnia: 2020-03-31
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IZAMAWIAJĄCY
Punkt: I.4 Komunikacja
W ogłoszeniu jest:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach ul. Słoneczna 1, 08-200 Łosice
W ogłoszeniu powinno być:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, https://miniportal.uzp.gov.pl/,
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach ul. Słoneczna 1, 08-200 Łosice


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-04-07, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-04-09, godzina: 9:00,
branża Medyczna
podbranża leki
kody CPV 33600000, 33690000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin