Zlecenie 7542987 - Dostawa materiałów opatrunkowych wyszczególniona...

   
Zamówienie 7542987 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-06-19
przedmiot zlecenia
Dostawa materiałów opatrunkowych wyszczególniona ilościowo i asortymentowo oraz opisana szczegółowo w załącznikach do nini
ejszego zapytania - załącznik nr 1- Formularz asortymentowo-cenowy, Formularz oferty, oraz w Projekcie umowy:
1.1 Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot był zarejestrowany i dopuszczony do obrotu na rynku polskim i posiadał wymagane prawem dokumenty, stwierdzające jego dopuszczenie do stosowania przy udzieleniu świadczeń zdrowotnych. Dokumenty zostaną przedstawione przez Wykonawcę na każde wezwanie Zamawiającego, nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania w dowolnej formie.
1.2 Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia wykonany był z materiałów bezpiecznych, dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz ze względu na technologię i zużycie nie stanowił zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego,
1.3 Zamawiający wymaga dostarczenia próbek wyrobów w oryginalnych opakowaniach handlowych w celu weryfikacji oferowanego wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia zgodnie ze wskazaniem w tabeli- załącznik nrl.
1.4 Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania według podziału stanowiącego załączniki do zapytania ofertowego. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych na pojedyńcze pozycje.
1.5 Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści zapytania ofertowego, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.
1.6 Zamawiający w trakcie badania ofert może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
1.7 Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek, inne pomyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin