Przetarg 6422559 - Dostawa obłożeń, odzieży ochronnej i innych wyrobów...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6422559 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2018-11-20
przedmiot ogłoszenia
Dostawa obłożeń, odzieży ochronnej i innych wyrobów medycznych jednorazowego użytku
Numer referencyjny: SZP/33/2018

1. P
rzedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa obłożeń, odzieży ochronnej i innych wyrobów medycznych jednorazowego użytku, w ilościach i asortymencie określonym w Załączniku nr 1.1 do 1.10 do SIWZ. ( w podziale na pakiety od 1 do 10)

Nr Pakietu / Asortyment zawarty w pakiecie (skrót)
1 - Fartuchy, odzież operacyjna
2 - Folia chirurgiczna
3 - Owinięcie na zwłoki, zestaw pościelowy
4 - Zestawy do porodu, do szycia poporodowego
5 - Ubranie chirurgiczne (bluza, spodnie) jedn. użytku
6 - Pokrowiec na aparat RTG
7 - Podkład, serweta transportowa, mata wchłanialna
8 - Podkład serweta ochronna
9 - Gaza, lignina
10 - Kompresy, opaski elastyczne, gaziki, opatrunki


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500278215-N-2018 z dnia: 2018-11-21
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.6)
W ogłoszeniu jest:
1. Katalogi (prospekty) oraz materiały informacyjne w języku polskim wraz z zaznaczeniem pakietu oraz pozycji zamówienia, której dotyczy. Wymagane na wezwanie, od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. 2. Próbki zaoferowanych wyrobów medycznych (według zestawienia określonego w pkt. IV. 12 SIWZ). Wymagane na wezwanie, od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w danym pakiecie. Służą potwierdzeniu spełniania wymogów przez zaoferowany wyrób. Brak złożonych próbek spowoduje odrzucenie oferty. 2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być:
1. Katalogi (prospekty) oraz materiały informacyjne w języku polskim wraz z zaznaczeniem pakietu oraz pozycji zamówienia, której dotyczy. Wymagane na wezwanie, od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. 2. Próbki zaoferowanych wyrobów medycznych (według zestawienia określonego w pkt. IV. 12 SIWZ). Wymagane na wezwanie, od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w danym pakiecie. Służą potwierdzeniu spełniania wymogów przez zaoferowany wyrób. Brak złożonych próbek spowoduje odrzucenie oferty.

II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.7)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500282943-N-2018 z dnia: 2018-11-27
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2).
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert: Data: 2018-11-29, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert: Data: 2018-12-03, godzina: 11:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500287479-N-2018 z dnia: 2018-11-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2).
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert: Data:2018-11-29, godzina 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert: Data:2018-12-06, godzina 11:00
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne, odzież medyczna i jednorazowa
kody CPV 33140000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin