Przetarg 6378702 - dostawa odczynników do laboratorium analitycznego,...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6378702 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2018-10-30
przedmiot ogłoszenia
dostawa odczynników do laboratorium analitycznego, zamkniętego systemu pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatu do odczytu OB
oraz odczynników do pracowni immunologii transfuzjologicznej
Numer referencyjny: PCM/ZP 07/I/2018

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do laboratorium analitycznego, zamkniętego systemu pobierania krwi aspiracyjno- próżniowego z mikrometodą i dzierżawą 10 miejscowego analizatora do automatycznego odczytu OB oraz odczynników do pracowni immunologii transfuzjologicznej w podziale na zadania
1.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uznaje się taką, która obejmuje jedno pełne zadanie. Opis części zamówienia w podziale na zadania:
1.2.1. Zadanie 1: Odczynniki biochemiczne, materiały zużywalne do analizatora BM 100
1.2.2. Zadanie 2: Paski do moczu, kontrola oraz materiały zużywalne do analizatora BM URI 500
1.2.3. Zadanie 3: Zestawy aglutynacyjne i testy paskowe, płytkowe
1.2.4. Zadanie 4: Zestaw odczynników do koagulologii (na aparat K – 3002)
1.2.5. Zadanie 5: Analityka
1.2.6. Zadanie 6: Immunochemia aparat I-CHROMA READER
1.2.7. Zadanie 7: Zestaw odczynników do hematologii ( na aparat MYTHIC – 22 OT)
1.2.8. Zadanie 8: Zamknięty system do pobierania krwi aspiracyjno – próżniowego z mikrometodą i dzierżawą aparatu do odczytu OB.
1.2.9. Zadanie 9: Odczynniki do oznaczeń immunotransfuzjologicznych cz.1
1.2.10. Zadanie 10: Odczynniki do oznaczeń immunotransfuzjologicznych cz.2
1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ „ Formularz cenowy” stanowiący również załącznik do umowy.
1.4. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na dowolną ilość wybranych przez siebie zadań
2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
2.1. Dotyczy zadania 1:Warunki:
2.1.1. Zamawiający wymaga, by materiały kalibrujące do biochemii oraz materiały kontrolne spełniały wymóg spójności pomiarowej tj.: były odniesione do dostępnych materiałów oferujących wyższego rzędu (zgodnie z załącznikiem nr 1, część 1 punkt 3 Rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 11 stycznia 2011 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro), co powinno być uwzględnione, zaznaczone w metrykach kalibracji/kontroli,
2.1.2. Zamawiający wymaga dostarczenia do oferowanych odczynników aplikacji,
2.1.3. Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników w dedykowanych butelkach do analizatora ( bez konieczności przelewania)
2.1.4. Zamawiający wymaga dostarczenia oświadczenia producenta odczynników iż oferowane odczynniki są kompatybilne z analizatorem,
2.1.5. Zamawiający wymaga zaoferowania przez okres umowy 2 bezpłatnych przeglądów autoryzowanego serwisu analizatora BM 100 firmy BioMaxima.
2.2. Dotyczy zadania 2:Warunki:
2.2.1. Zamawiający wymaga dostarczenia oświadczenia producenta analizatora iż oferowane odczynniki są kompatybilne z analizatorem,
2.2.2. Zamawiający wymaga zaoferowania przez okres umowy 2 bezpłatnych przeglądów autoryzowanego serwisu analizatora BM URI 500 firmy BioMaxima.
2.3. Dotyczy zadania 6:Warunki:
2.3.1. Zamawiający wymaga dostarczenia oświadczenia producenta odczynników iż oferowane odczynniki są kompatybilne z analizatorem,
2.3.2. Zamawiający wymaga zaoferowania przez okres umowy 2 bezpłatnych przeglądów autoryzowanego serwisu analizatora I-CHROMA READER firmy BODITECH MED INC.
2.4. Dotyczy zadania 7:Warunki:
2.4.1. Zamawiający wymaga dostarczenia oświadczenia producenta odczynników iż oferowane odczynniki są kompatybilne z analizatorem,
2.4.2. Zamawiający wymaga zaoferowania przez okres umowy 2 bezpłatnych przeglądów autoryzowanego serwisu analizatora MYTHIC – 22 OT firmy ORPHEE
2.5. Dotyczy zadania 8:Warunki:
2.5.1. Probówki plastikowe, z zakręcanym korkiem i naklejonymi etykietami:
2.5.1.1. gwarantują wytworzenie próżni tuż przed pobraniem lub zapewniają pobranie materiału przez odciągnięcie tłoka,
2.5.1.2. są wystandaryzowane i zapewniają pobranie właściwej ilości krwi,
2.5.1.3. zapewniają szybkie wykrzepianie krwi
2.5.1.4. poz. 10 budowa probówek ma gwarantować właściwe mieszanie
2.5.2. Cały asortyment przedstawiony w zadaniu musi pochodzić od jednego producenta
2.5.3. Dla każdej pozycji Zamawiający wymaga przedłożenia po 5 próbek, z wyjątkiem poz. 15
2.5.4. Dzierżawa 10 miejscowego analizatora do automatycznego odczytu OB na warunkach zgodnych z wzorem umowy dzierżawy ( Załącznik nr 8 siwz) oraz parametrach określonych w załączniku nr 2a siwz
2.6. Dotyczy zadania 9:Warunki:
2.6.1. Badanie grupy krwi w układzie ABO i RhD dla pacjentów (anty -A, anty -B, anty -DVI-, kontrola, badanie izoaglutynin grupowych na krwinkach Al, B). Mikrokarty żelowe wypełnione nawarstwionymi odczynnikami gotowymi do użycia. Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników,
2.6.2. Potwierdzenie grupy krwi ABO, Rh D dla pacjentów ( anty -A, anty -B, anty -DVI-) Mikrokarty żelowe wypełnione odczynnikami z innych klonów, niż wymienione w pkt. 1 (zgodnie z obowiązującymi przepisami),
2.6.3. Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną,
2.6.4. Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi - pośredni test antyglobulinowy
2.6.5. Potwierdzenie grupy krwi w układzie ABO i RhD dawców ( anty -A, anty -B, anty -DVI),
2.6.6. Mikrokarty żelowe muszą być kompatybilne z posiadanym sprzętem :wirówką firmy Grifols,
2.6.7. Jeden zestawy 3 lub 4 krwinek wzorcowych ( gotowe do użycia ) do PTA LISS (dodatkowo z antygenem Cw),
2.6.8. Jeden zestaw 2 krwinek wzorcowych ( gotowe do użycia ) do grupy (Al, B),
2.6.9. Asortyment do badań będzie zamawiany telefonicznie , maiłem lub fax-em, zgodnie z zapotrzebowaniem. Zestawy krwinek wzorcowych ( poz. 7,8) będą zamawiane, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem dostaw,
2.6.10. Termin ważności mikrokart żelowych, odczynników i materiałów pomocniczych minimum 12 miesięcy, krwinek wzorcowych minimum 4 tygodnie,
2.6.11. Certyfikaty CE na oferowane mikrokarty żelowe, odczynniki i materiały pomocnicze, krwinki wzorcowe,
2.6.12. Metodyka badań, ulotki odczynnikowe i mikrokartowe muszą być w języku polskim i należy je dołączyć do oferty przetargowej,
2.6.13. Możliwość walidowania i przeglądu wirówki do mikrokart 1 raz w roku przez czas trwania umowy przetargowej,
2.6.14. Wielkość opakowań powinna być dostosowana do ilości wykonywanych badań. W przypadku niedoszacowania ilości odczynników do ilości wykonywanych badań Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć brakujące odczynniki za darmo. Zamawiający uzurpuje sobie prawo do zamawiania większej ilości badań w przypadku zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia,
2.7. Dotyczy zadania 10:Warunki:
2.7.1. Zestaw krwi kontrolnej do kontroli dziennej zestawu.- posiadający certyfikat CE
2.7.2. Asortyment do badań będzie zamawiany telefonicznie ,mailem lub fax-em, zgodnie z zapotrzebowaniem. Zestawy krwinek wzorcowych będą zamawiane, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem dostaw
2.7.3. Termin ważności mikrokart żelowych, odczynników i materiałów pomocniczych minimum 12 miesięcy, krwinek wzorcowych minimum 4 tygodnie
2.8. Dostawy cząstkowe przedmiotu zamówienia Wykonawca winien realizować na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w Braniewie przy ulicy Moniuszki 13 (Laboratorium Analityczne, Apteka).
2.9. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 2 do SIWZ opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, dopuszcza składania ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający rozumie przedmiot zamówienia o parametrach takich samych jak opisane w Załączniku nr 2 SIWZ lub o parametrach wyższych. Dokonanie równoważności przedmiotu spoczywa na Wykonawcy”
2.10. Dopuszcza się inne opakowania niż zostały określone w formularzach cenowych pod warunkiem odpowiedniego ich przeliczenia do potrzeb Zamawiającego
Wykonawca winien powiadamiać Zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach przedmiotu umowy

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1: Odczynniki biochemiczne, materiały zużywalne do analizatora BM 100
zgodnie z opisem zawartym w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ)

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2: Paski do moczu, kontrola oraz materiały zużywalne do analizatora BM URI 500
zgodnie z opisem zawartym w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ)

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3: Zestawy aglutynacyjne i testy paskowe, płytkowe
zgodnie z opisem zawartym w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ)

Część nr: 4 Nazwa: Zadanie 4: Zestaw odczynników do koagulologii (na aparat K – 3002)
zgodnie z opisem zawartym w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ)

Część nr: 5 Nazwa: Zadanie 5: Analityka
zgodnie z opisem zawartym w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ)

Część nr: 6 Nazwa: Zadanie 6: Immunochemia aparat I-CHROMA READER
zgodnie z opisem zawartym w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ)

Część nr: 7 Nazwa: Zadanie 7: Zestaw odczynników do hematologii ( na aparat MYTHIC – 22 OT)
zgodnie z opisem zawartym w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ)

Część nr: 8 Nazwa: Zadanie 8: Zamknięty system do pobierania krwi aspiracyjno – próżniowego z mikrometodą i dzierżawą aparatu do odczytu OB
zgodnie z opisem zawartym w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ)

Część nr: 9 Nazwa: Zadanie 9:Odczynniki do oznaczeń immunotransfuzjologicznych cz.1
zgodnie z opisem zawartym w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ)

Część nr: 10 Nazwa: Zadanie 10: Odczynniki do oznaczeń immunotransfuzjologicznych cz.2
zgodnie z opisem zawartym w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ)


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500264408-N-2018 z dnia: 2018-11-05
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 07/11/2018, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 08/11/2018, godzina: 11:00
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, materiały medyczne
kody CPV 33141300, 33696200, 33696500, 38434520
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin