Przetarg 6812480 - Dostawa produktów leczniczych Numer referencyjny:...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6812480 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-06-05
przedmiot ogłoszenia
Dostawa produktów leczniczych
Numer referencyjny: A.ZP.271-7a/18

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktó
w leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji (kalkulacja cenowa oferty).
2. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami , w szczególności: ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499).
3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.
4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów ( min. 1 rok).
6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do siwz) przewidywane ilości dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu roku uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz posiadanych środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20% w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w danym pakiecie.
7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy w danym pakiecie.
8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy (skład, spektrum działania), parametry, skuteczność działania nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, nie powodujące powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym ( o udowodnionej równoważności terapeutycznej, pod warunkiem zachowania wymaganej dawki i postaci leku). Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje odpowiednik, to musi wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np. specyfikację jakościową, świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie budzący wątpliwości musi wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji (kalkulacja cenowa oferty). Pakiet składa się z 96 pozycji.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji (kalkulacja cenowa oferty). Pakiet składa się z 5 pozycji.

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji (kalkulacja cenowa oferty). Pakiet składa się z 1 pozycji.
branża Medyczna
podbranża leki
kody CPV 33600000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin