Przetarg 6797875 - Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów i...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 6797875 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-05-29
przedmiot ogłoszenia
Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów i zestawów operacyjnych do operacji wewnątrzgałkowych wraz z bezpłatnym uż
yczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji oraz dzierżawą biometru optycznego
Numer referencyjny: ZP/230-17/2019

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów i zestawów operacyjnych do operacji wewnątrzgałkowych wraz z bezpłatnym użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji oraz dzierżawą biometru optycznego dla potrzeb Oddziału Okulistycznego SPZOZ w Krasnymstawie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet 1 - Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych i materiałów operacyjnych do operacji wewnątrzgałkowych wraz z dzierżawą biometru optycznego
Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych - 500 szt.; dostawa materiałów operacyjnych - 500 szt.; dzierżawa biometru optycznego

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet 2 - Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów i zestawów operacyjnych do operacji wewnątrzgałkowych wraz z bezpłatnym użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji
Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych: soczewki jednoogniskowe - 500 szt. soczewki toryczne - 5 szt. ; materiały i zestawy operacyjne: jednorazowy jałowy zestaw operacyjny - 1000 szt., płyn BSS do irygacji wewnątrzgałkowych - 1000 szt. ; bezpłatne użyczenie aparatu do fakoemulsyfikacji

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet 3 Dostawa jednorazowych zestawów operacyjnych do iniekcji wewnątrzgałkowych
Pakiet 3 Dostawa jednorazowych zestawów operacyjnych do iniekcji wewnątrzgałkowych - 1000 szt.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540111358-N-2019 z dnia: 2019-06-04
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-06, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-11, godzina: 12:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540114645-N-2019 z dnia: 2019-06-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest:
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu na terenie Polski, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175), tj.: • deklarację zgodności dla wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), • certyfikat jednostki notyfikowanej (jeżeli są wymagane certyfikaty jednostki notyfikowanej)
W ogłoszeniu powinno być:
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP a)oświadczenie o posiadaniu dokumentów potwierdzających dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu na terenie Polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.), tj.:
•deklarację zgodności dla wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)
•certyfikat jednostki notyfikowanej (jeżeli są wymagane certyfikaty jednostki notyfikowanej)
wraz ze zobowiązaniem wykonawcy do dostarczenia kopii tych dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego.
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540115149-N-2019 z dnia: 2019-06-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-11, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-13, godzina: 12:00,
branża Medyczna
podbranża leki, sprzęt medyczny, materiały medyczne
kody CPV 33100000, 33141620, 33731110
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin