Przetarg 7187795 - Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do...

   
Analizuj Zamówienie 7187795 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-11-27
przedmiot ogłoszenia
Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie
Numer referencyjny: ZP-PNK/
D/2019/11/99

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie. Zamówienie nie zostało podzielone na części. Przedmiotem zamówienia są odczynniki wg katalogu Qiagen. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Zamawiający nie może przewidzieć, które odczynniki wymienione w załączniku nr 1, i w jakiej ilości będą wymagane do przeprowadzenia badań w poszczególnych etapach prowadzonych prac naukowo – badawczych. Zamawiający będzie składał sukcesywne zamówienia na poszczególne produkty wg cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w załączniku nr 1 – formularzu ofertowym. Zamówienia będą składane sukcesywnie przez 15-miesięczny okres obowiązywania umowy. Umowa może zostać rozwiązana wcześniej w przypadku wyczerpania kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, tj.: 98 400,00 zł.
3. Ze względu na zapewnienie powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia tj. specjalistycznych odczynników, wskazał oprócz opisu, także producenta oraz numery katalogowe. Wskazanie producenta, numerów katalogowych nie wskazuje bezpośrednio na Wykonawcę dostawy. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacją zamówienia.
4. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość ofert równoważnych, o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego. W powyższym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego:
a) karty charakterystyki odczynnika i/lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne danego odczynnika;
b) certyfikatów analizy jakościowej lub innych równoważnych, w zakresie oferowanych przedmiotów zamówienia w j. polskim. Dokument musi zawierać co najmniej: nazwę producenta, nr katalogowy, skład chemiczny, czystość, okres trwałości.
c) wykazania poprzez dostarczenie próbek do testów, że oferowane odczynniki spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i są tożsame pod względem charakterystyki analitycznej;
d) wykazania poprzez dostarczenie próbek do testów, że zaoferowane przez niego odczynniki spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych prowadzonych przez Zamawiającego, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji;
e) wykazania poprzez dostarczenie próbek do testów, że użycie zaoferowanych odczynników specjalistycznych o parametrach/właściwościach równoważnych, nie wiąże się z koniecznością nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych.
5. Ocena spełniania równoważności zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę kart charakterystyki i próbek, zgodnie z pkt 3 lit. a-e. Niewykazanie spełniania równoważności spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy z postępowania na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów, jako nie odpowiadających treści SIWZ.
6. Jednocześnie Zamawiający informuje, że:
a) złożone próbki odczynników muszą wystarczyć do przeprowadzenia testu/analizy na min. 50 powtórzeń;
b) fiolki i pojemniki zawierające odczynniki muszą być dostarczone w zbiorczym opakowaniu (osobna koperta lub inne opakowanie), z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i znaku sprawy postępowania, z dopiskiem „próbki odczynników do testów potwierdzających równoważność”;
c) każda fiolka lub pojemnik z odczynnikiem muszą być opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację z nr części, nr poz. wyspecyfikowanego odczynnika zgodnie z numerami w załączniku formularz ofertowy oraz nazwą oferowanego odczynnika zgodnie z formularzem ofertowym.
7. Testy/analizy dostarczonych odczynników będą przeprowadzone w okresie badania ofert, zgodnym z terminem związania ofertą, wykonane przez pracowników naukowych, dla których dany odczynnik jest zamawiany. Otrzymane wyniki będą porównane z wynikami testów/analiz przeprowadzonych przez Zamawiającego w okresie 6 miesięcy przed ogłoszeniem postępowania, na odczynnikach zgodnych ze specyfikacją, producentem i nr katalogowym wskazanym w SIWZ (dalej zwanym „wzorcem”). Zamawiający dopuści zaoferowane odczynniki, których wyniki w przeprowadzonych testach/analizach nie będą wskazywały większych różnic niż 5% (w zakresie powtarzalności otrzymywanych wyników, wartości badanego szeregu prób wyższych lub niższych od „wzorca”).
8. Powyżej opisana ocena równoważności będzie przeprowadzona na zasadzie 0 – 1 (spełnia/nie spełnia).
9. Wykonawca dostarcza próbki odczynników do testów/analiz na własny koszt. Wszystkie próbki po przeprowadzeniu badania równoważności pozostają w załączeniu dokumentacji przetargowej.
10. Wykonawca dostarcza odczynniki wraz z załączonymi kartami charakterystyki i/lub specyfikacją jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne potwierdzające zgodność dostarczanych produktów ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
11. Termin udzielonej gwarancji na produkty nie może być krótszy niż 75% terminu standardowo oferowanego przez producenta, licząc od dnia jego dostawy, zgodnie z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie. Termin gwarancji jest jednym z kryterium oceny ofert. Procedura sprawdzania i potwierdzania zgodności dostarczonego zamówienia oraz sposób zgłaszania reklamacji zgodny z zapisami w załączniku -wzór umowy.
12. Umowa zostanie zawarta na okres 15 miesięcy. Termin dostawy cząstkowej będzie zgodny z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie: maksymalnie do 35 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Termin dostawy jest jednym z kryterium oceny ofert.
branża Laboratoria
podbranża materiały laboratoryjne
kody CPV 33696500
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin