Przetarg 7025792 - dostawa sprzętu medcznego I Numer referencyjny: PN 64/19 ...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7025792 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-09-18
przedmiot ogłoszenia
dostawa sprzętu medcznego I
Numer referencyjny: PN 64/19

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z mon
tażem i instalacją , zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, parametry techniczne wymagane i oferowane – załącznik nr 1 do SIWZ, z Arkuszem asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 do SIWZ oraz warunkami umownymi - załącznik nr 6 do SIWZ.
3.2. Parametry opisane w załączniku nr 1 do SIWZ jako wymagane parametry techniczno- użytkowe stanowią wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3.3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określają dodatkowo warunki umowne będący załącznikiem nr 6 do SIWZ „warunki umowne”.
3.4. Wymagany termin gwarancji - min. 24 miesiące
3.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców - zgodnie z art. 36b, ust. 1 ustawy.
3.6. Zgodnie z art. 36b, ust 2 ustawy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Wymagany termin wykonania zamówienia:
4.1. Wymagany termin realizacji zamówienia: –42 dni od dnia zawarcia umowy.
4.2. Miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego Wrocław ul. Koszarowa 5
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: zadanie nr 1-dostawa defibrylatora
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z montażem i instalacją , zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, parametry techniczne wymagane i oferowane – załącznik nr 1 do SIWZ, z Arkuszem asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 do SIWZ oraz warunkami umownymi - załącznik nr 6 do SIWZ. 3.2. Parametry opisane w załączniku nr 1 do SIWZ jako wymagane parametry techniczno- użytkowe stanowią wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 3.3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określają dodatkowo warunki umowne będący załącznikiem nr 6 do SIWZ „warunki umowne”. 3.4. Wymagany termin gwarancji - min. 24 miesiące 3.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców - zgodnie z art. 36b, ust. 1 ustawy. 3.6. Zgodnie z art. 36b, ust 2 ustawy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Wymagany termin wykonania zamówienia: 4.1. Wymagany termin realizacji zamówienia: –42 dni od dnia zawarcia umowy. 4.2. Miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego Wrocław ul. Koszarowa 5

Część nr: 2 Nazwa: zadanie nr 2-dostawa pulsoksymetru
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z montażem i instalacją , zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, parametry techniczne wymagane i oferowane – załącznik nr 1 do SIWZ, z Arkuszem asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 do SIWZ oraz warunkami umownymi - załącznik nr 6 do SIWZ. 3.2. Parametry opisane w załączniku nr 1 do SIWZ jako wymagane parametry techniczno- użytkowe stanowią wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 3.3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określają dodatkowo warunki umowne będący załącznikiem nr 6 do SIWZ „warunki umowne”. 3.4. Wymagany termin gwarancji - min. 24 miesiące 3.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców - zgodnie z art. 36b, ust. 1 ustawy. 3.6. Zgodnie z art. 36b, ust 2 ustawy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Wymagany termin wykonania zamówienia: 4.1. Wymagany termin realizacji zamówienia: –42 dni od dnia zawarcia umowy. 4.2. Miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego Wrocław ul. Koszarowa 5

Część nr: 3 Nazwa: zadanie nr 3-dostawa pomp infuzyjnych-4 szt.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z montażem i instalacją , zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, parametry techniczne wymagane i oferowane – załącznik nr 1 do SIWZ, z Arkuszem asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 do SIWZ oraz warunkami umownymi - załącznik nr 6 do SIWZ. 3.2. Parametry opisane w załączniku nr 1 do SIWZ jako wymagane parametry techniczno- użytkowe stanowią wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 3.3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określają dodatkowo warunki umowne będący załącznikiem nr 6 do SIWZ „warunki umowne”. 3.4. Wymagany termin gwarancji - min. 24 miesiące 3.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców - zgodnie z art. 36b, ust. 1 ustawy. 3.6. Zgodnie z art. 36b, ust 2 ustawy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Wymagany termin wykonania zamówienia: 4.1. Wymagany termin realizacji zamówienia: –42 dni od dnia zawarcia umowy. 4.2. Miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego Wrocław ul. Koszarowa 5

Część nr: 4 Nazwa: zadanie nr 4- dostawa łóżek
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z montażem i instalacją , zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, parametry techniczne wymagane i oferowane – załącznik nr 1 do SIWZ, z Arkuszem asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 do SIWZ oraz warunkami umownymi - załącznik nr 6 do SIWZ. 3.2. Parametry opisane w załączniku nr 1 do SIWZ jako wymagane parametry techniczno- użytkowe stanowią wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 3.3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określają dodatkowo warunki umowne będący załącznikiem nr 6 do SIWZ „warunki umowne”. 3.4. Wymagany termin gwarancji - min. 24 miesiące 3.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców - zgodnie z art. 36b, ust. 1 ustawy. 3.6. Zgodnie z art. 36b, ust 2 ustawy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Wymagany termin wykonania zamówienia: 4.1. Wymagany termin realizacji zamówienia: –42 dni od dnia zawarcia umowy. 4.2. Miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego Wrocław ul. Koszarowa 5

Część nr: 5 Nazwa: zadanie nr 5-dostawaaparatu do znieczulenia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z montażem i instalacją , zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, parametry techniczne wymagane i oferowane – załącznik nr 1 do SIWZ, z Arkuszem asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 do SIWZ oraz warunkami umownymi - załącznik nr 6 do SIWZ. 3.2. Parametry opisane w załączniku nr 1 do SIWZ jako wymagane parametry techniczno- użytkowe stanowią wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 3.3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określają dodatkowo warunki umowne będący załącznikiem nr 6 do SIWZ „warunki umowne”. 3.4. Wymagany termin gwarancji - min. 24 miesiące 3.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców - zgodnie z art. 36b, ust. 1 ustawy. 3.6. Zgodnie z art. 36b, ust 2 ustawy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Wymagany termin wykonania zamówienia: 4.1. Wymagany termin realizacji zamówienia: –42 dni od dnia zawarcia umowy. 4.2. Miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego Wrocław ul. Koszarowa 5

Część nr: 6 Nazwa: zadanie nr 6-dostawa ssaka elektrycznego
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z montażem i instalacją , zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, parametry techniczne wymagane i oferowane – załącznik nr 1 do SIWZ, z Arkuszem asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 do SIWZ oraz warunkami umownymi - załącznik nr 6 do SIWZ. 3.2. Parametry opisane w załączniku nr 1 do SIWZ jako wymagane parametry techniczno- użytkowe stanowią wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 3.3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określają dodatkowo warunki umowne będący załącznikiem nr 6 do SIWZ „warunki umowne”. 3.4. Wymagany termin gwarancji - min. 24 miesiące 3.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców - zgodnie z art. 36b, ust. 1 ustawy. 3.6. Zgodnie z art. 36b, ust 2 ustawy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Wymagany termin wykonania zamówienia: 4.1. Wymagany termin realizacji zamówienia: –42 dni od dnia zawarcia umowy. 4.2. Miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego Wrocław ul. Koszarowa 5UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540196572-N-2019 z dnia: 2019-09-18
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-16, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-26, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540196600-N-2019 z dnia: 2019-09-18
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest:
WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
W ogłoszeniu powinno być:
WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
NieUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540196619-N-2019 z dnia: 2019-09-18
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest:
ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W ogłoszeniu powinno być:
ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: TAK
1 Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie:
a. numeru katalogowego/kodu sprzętu będącego przedmiotem umowy w przypadku zmiany numeru katalogowego/kodu;
b. obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na obniżenie wynagrodzenia;
c. wycofania ze sprzedaży niektórych oferowanych elementów przedmiotu umowy zmiana na urządzenia o parametrach lepszych lub równoważnych technicznie z wycofanymi bez zmiany wynagrodzenia;
d. wydłużenia okresu gwarancji w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na wydłużenie okresu gwarancji;
e. zmiany terminu wykonania (czasu trwania) umowy w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego mających wpływ na wydłużenie czasu koniecznego do wykonania czynności będących przedmiotem niniejszej umowy;
f. zmiany terminu wykonania (czasu trwania) umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub których Wykonawca przy dołożeniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć albo przewidzieć;
g. zmiany terminu wykonania (czasu trwania) umowy w przypadku, w którym termin realizacji umowy uzależniony jest od realizacji przez zamawiającego przedsięwzięcia niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu umowy, którego nie dało się przewidzieć na etapie zawarcia umowy, termin realizacji umowy może ulec zmianie o okres konieczny do realizacji tego przedsięwzięcia
h. zmiany terminu wykonania (czasu trwania) umowy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac w przypadku: odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; niemożności wykonywania prac, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania tych prac lub nakazują wstrzymanie z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że są spowodowane następującymi okolicznościami: a. pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości przedmiotu umowy; b. pojawienie się nowszej technologii wykonania opisanych w Specyfikacji (załącznik nr 1) pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; c. wystąpienia niebezpieczeństwa, jak kolizja w zakresie niezbędnym do uniknięcie lub usunięcie tych kolizji; d. zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami;
i. zmiany terminu wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, tj. nie udostępnienia wykonawcy systemu teleinformatycznego lub innego systemu będącego w posiadaniu Zamawiającego, a niezbędnego do zainstalowania lub uruchomienia sprzętu.
j. zmiany danych stron (m.in. siedziby, adresu, nazwy);
k. omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych;
l. zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu umowy;
m. innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia;
2 Okoliczności i warunki dokonania zmiany nie oznaczają roszczenia żadnej ze stron o zmianę, stanowiąc jedynie prawną możliwość dokonania zmiany umowy za zgodą stron.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540201095-N-2019 z dnia: 2019-09-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-16, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-27, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540203234-N-2019 z dnia: 2019-09-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-16, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-02, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540206159-N-2019 z dnia: 2019-09-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-26, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-10, godzina: 09:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540206173-N-2019 z dnia: 2019-09-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-16, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-10, godzina: 09:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540212756-N-2019 z dnia: 2019-10-08
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-16, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-14, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540215349-N-2019 z dnia: 2019-10-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-16, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-17, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540216577-N-2019 z dnia: 2019-10-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest:
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) Dokument potwierdzający , że oferowany sprzęt jest wyrobem medycznym i jest dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz.211, z p.zm. ) oraz aktami wykonawczymi do niej,2) Certyfikat CE /Deklaracje Zgodności Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów), foldery lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ. Brak potwierdzenia parametrów wymaganych zostanie uznany za niespełnienie przez oferowany sprzęt tychże parametrów i spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku sporządzenia ww. dokumentów w języku obcym do oferty należy dołączyć dokument(y) wraz z tłumaczeniem na język polski.
W ogłoszeniu powinno być:
1) Dokument potwierdzający , że oferowany sprzęt jest wyrobem medycznym i jest dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz.211, z p.zm. ) oraz aktami wykonawczymi do niej,
2) Certyfikat CE /Deklaracje Zgodności
-Materiały informacyjne dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia np.: foldery, katalogi, ulotki, zdjęcia, opisy (w języku polskim) przy czym należy wyraźnie zaznaczyć którego oferowanego asortymentu materiały dotyczą ( nr zadania).Brak potwierdzenia parametrów wymaganych zostanie uznany za niespełnienie przez oferowany sprzęt tychże parametrów i spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku sporządzenia ww. dokumentów w języku obcym do oferty należy dołączyć dokument(y) wraz z tłumaczeniem na język polski.
-Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-16, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-18, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540220114-N-2019 z dnia: 2019-10-16
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest:
Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 193000,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

W ogłoszeniu powinno być:
Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 187000,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKNR1
Punkt: część nr 1 pkt 3
W ogłoszeniu jest:
Część nr: 1 Nazwa: zadanie nr 1-dostawa defibrylatora
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 28000,00
Waluta:
PLN

W ogłoszeniu powinno być:
Część nr: 1 Nazwa: zadanie nr 1-dostawa defibrylatora
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 25000,00
Waluta:
PLNMiejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKNR1
Punkt: część nr 5 pkt 3
W ogłoszeniu jest:
Część nr: 5 Nazwa: zadanie nr 5-dostawaaparatu do znieczulenia
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 97000,00
Waluta:
PLN
W ogłoszeniu powinno być:
Część nr: 5 Nazwa: zadanie nr 5-dostawaaparatu do znieczulenia
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 95000,00
Waluta:
PLN


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKNR1
Punkt: częśc nr 6 pkt 3
W ogłoszeniu jest:
Część nr: 6 Nazwa: zadanie nr 6-dostawa ssaka elektrycznego
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 9500,00
Waluta:
PLN
W ogłoszeniu powinno być:
Część nr: 6 Nazwa: zadanie nr 6-dostawa ssaka elektrycznego
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 8500,00
Waluta:
PLN


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-16, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-21, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, meble medyczne
kody CPV 33100000, 33171000, 33172000, 33172100, 33182100, 33192120, 33194110
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin