Przetarg 6799913 - Dostawa sprzętu medycznego: aparatu USG, analizatora...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6799913 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-05-30
przedmiot ogłoszenia
Dostawa sprzętu medycznego: aparatu USG, analizatora biochemicznego do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodziel
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego:
1)Część I zamówienia obejmuje: aparat USG- 1 komplet,
2)Część II zamówienia obejmuje: analizator biochemiczny - 1 komplet do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku zgodnie z wymaganiami technicznymi i jakościowymi określonymi w załącznikach nr 1 i 1a do SIWZ.
2.Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, w pełni sprawny, musi odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, musi być wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych, musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz nie może być prototypem. 3.Dostawa obejmuje również instalację i uruchomienie aparatury wymienionej w ust. 1oraz przeszkolenie personelu w zakresie jej obsługi .
4.Sprzęt medyczny musi być objęty pełną gwarancją sprzętową (liczoną od daty dostawy przedmiotu zamówienia) na minimum: 36 miesięcy. 5.Oferowany przedmiot zamówienia:
1)musi posiadać deklarację zgodności, Certyfikat CE i być zgłoszony do rejestru wyrobów medycznych oraz podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania zgodnie z ustawą dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 175 ze. zm.). 2)musi odpowiadać wymaganiom zasadniczym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.175 ze zm.), 3)Ewentualne użycie w SIWZ określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości materiałów. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Zamawiający wymaga, aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe i techniczne nie gorsze niż określone w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. 4) Dostawa będzie realizowana w godzinach pracy Zamawiającego, tj. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa sprzętu medycznego: aparatu USG do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku
1.Dostawa sprzętu medycznego: aparatu USG – 1 komplet do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku zgodnie z wymaganiami technicznymi i jakościowymi określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ. 2.Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, w pełni sprawny, musi odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, musi być wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych, musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz nie może być prototypem. 3.Dostawa obejmuje również instalację i uruchomienie aparatury wymienionej w ust. 1 oraz przeszkolenie personelu w zakresie jej obsługi . 4.Sprzęt medyczny musi być objęty pełną gwarancją sprzętową (liczoną od daty dostawy przedmiotu zamówienia) na minimum: 36 miesięcy. 5.Oferowany przedmiot zamówienia: 1) musi posiadać deklarację zgodności, Certyfikat CE i być zgłoszony do rejestru wyrobów medycznych oraz podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 175 ze. zm.). 2) musi odpowiadać wymaganiom zasadniczym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r.o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 175 ze zm.), 3) Ewentualne użycie w SIWZ określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości materiałów. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Zamawiający wymaga, aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe i techniczne nie gorsze niż określone w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. 4) Dostawa będzie realizowana w godzinach pracy Zamawiającego, tj. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa sprzętu medycznego: analizatora biochemicznego do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku.
1.Dostawa sprzętu medycznego: analizatora biochemicznego – 1 komplet do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku zgodnie z wymaganiami technicznymi i jakościowymi określonymi w załączniku nr 1a do SIWZ. 2.Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, w pełni sprawny, musi odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, musi być wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych, musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz nie może być prototypem. 3.Dostawa obejmuje również instalację i uruchomienie aparatury wymienionej w ust. 1 oraz przeszkolenie personelu w zakresie jej obsługi . 4.Sprzęt medyczny musi być objęty pełną gwarancją sprzętową (liczoną od daty dostawy przedmiotu zamówienia) na minimum: 36 miesięcy. 5.Oferowany przedmiot zamówienia: 1) musi posiadać deklarację zgodności, Certyfikat CE i być zgłoszony do rejestru wyrobów medycznych oraz podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 175 ze. zm.). 2) musi odpowiadać wymaganiom zasadniczym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r.o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 175 ze zm.), 3) Ewentualne użycie w SIWZ określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości materiałów. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Zamawiający wymaga, aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe i techniczne nie gorsze niż określone w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. 4) Dostawa będzie realizowana w godzinach pracy Zamawiającego, tj. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33100000, 33112200, 38434500
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin