Przetarg 7026110 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO II Numer referencyjny: PN 65/19 ...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7026110 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-09-18
przedmiot ogłoszenia
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO II
Numer referencyjny: PN 65/19

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z mo
ntażem i instalacją , zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, parametry techniczne wymagane i oferowane – załącznik nr 1 do SIWZ, z Arkuszem asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 do SIWZ oraz warunkami umownymi - załącznik nr 6 do SIWZ. 3.2. Parametry opisane w załączniku nr 1 do SIWZ jako wymagane parametry techniczno- użytkowe stanowią wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 3.3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określają dodatkowo warunki umowne będący załącznikiem nr 6 do SIWZ „warunki umowne”. 3.4. Wymagany termin gwarancji - min. 24 miesiące 3.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców - zgodnie z art. 36b, ust. 1 ustawy. 3.6. Zgodnie z art. 36b, ust 2 ustawy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Wymagany termin wykonania zamówienia: 4.1. Wymagany termin realizacji zamówienia: – 42 dni od dnia zawarcia umowy. 4.2. Miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego Wrocław ul. Koszarowa 5

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 - dostawa RESPIRATOR DO KRÓTKOTRWAŁEJ WENTYLACJI - 1 szt.
:3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z montażem i instalacją , zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, parametry techniczne wymagane i oferowane – załącznik nr 1 do SIWZ, z Arkuszem asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 do SIWZ oraz warunkami umownymi - załącznik nr 6 do SIWZ. 3.2. Parametry opisane w załączniku nr 1 do SIWZ jako wymagane parametry techniczno- użytkowe stanowią wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 3.3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określają dodatkowo warunki umowne będący załącznikiem nr 6 do SIWZ „warunki umowne”. 3.4. Wymagany termin gwarancji - min. 24 miesiące 3.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców - zgodnie z art. 36b, ust. 1 ustawy. 3.6. Zgodnie z art. 36b, ust 2 ustawy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Wymagany termin wykonania zamówienia: 4.1. Wymagany termin realizacji zamówienia: –42 dni od dnia zawarcia umowy. 4.2. Miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego Wrocław ul. Koszarowa 5

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 - RESPIRATOR TRANSPORTOWY - 2 szt
.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z montażem i instalacją , zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, parametry techniczne wymagane i oferowane – załącznik nr 1 do SIWZ, z Arkuszem asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 do SIWZ oraz warunkami umownymi - załącznik nr 6 do SIWZ. 3.2. Parametry opisane w załączniku nr 1 do SIWZ jako wymagane parametry techniczno- użytkowe stanowią wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 3.3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określają dodatkowo warunki umowne będący załącznikiem nr 6 do SIWZ „warunki umowne”. 3.4. Wymagany termin gwarancji - min. 24 miesiące 3.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców - zgodnie z art. 36b, ust. 1 ustawy. 3.6. Zgodnie z art. 36b, ust 2 ustawy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Wymagany termin wykonania zamówienia: 4.1. Wymagany termin realizacji zamówienia: –42 dni od dnia zawarcia umowy. 4.2. Miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego Wrocław ul. Koszarowa 5

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3 - Kardiomonitor – 6 szt.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z montażem i instalacją , zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, parametry techniczne wymagane i oferowane – załącznik nr 1 do SIWZ, z Arkuszem asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 do SIWZ oraz warunkami umownymi - załącznik nr 6 do SIWZ. 3.2. Parametry opisane w załączniku nr 1 do SIWZ jako wymagane parametry techniczno- użytkowe stanowią wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 3.3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określają dodatkowo warunki umowne będący załącznikiem nr 6 do SIWZ „warunki umowne”. 3.4. Wymagany termin gwarancji - min. 24 miesiące 3.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców - zgodnie z art. 36b, ust. 1 ustawy. 3.6. Zgodnie z art. 36b, ust 2 ustawy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Wymagany termin wykonania zamówienia: 4.1. Wymagany termin realizacji zamówienia: –42 dni od dnia zawarcia umowy. 4.2. Miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego Wrocław ul. Koszarowa 5

Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4 - Respirator do długotrwałej wentylacji – 1 szt.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z montażem i instalacją , zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, parametry techniczne wymagane i oferowane – załącznik nr 1 do SIWZ, z Arkuszem asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 do SIWZ oraz warunkami umownymi - załącznik nr 6 do SIWZ. 3.2. Parametry opisane w załączniku nr 1 do SIWZ jako wymagane parametry techniczno- użytkowe stanowią wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 3.3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określają dodatkowo warunki umowne będący załącznikiem nr 6 do SIWZ „warunki umowne”. 3.4. Wymagany termin gwarancji - min. 24 miesiące 3.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców - zgodnie z art. 36b, ust. 1 ustawy. 3.6. Zgodnie z art. 36b, ust 2 ustawy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Wymagany termin wykonania zamówienia: 4.1. Wymagany termin realizacji zamówienia: –42 dni od dnia zawarcia umowy. 4.2. Miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego Wrocław ul. Koszarowa 5

Część nr: 5 Nazwa: Zadanie nr 5 - Kardiomonitor przenośny – 1 szt.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z montażem i instalacją , zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, parametry techniczne wymagane i oferowane – załącznik nr 1 do SIWZ, z Arkuszem asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 do SIWZ oraz warunkami umownymi - załącznik nr 6 do SIWZ. 3.2. Parametry opisane w załączniku nr 1 do SIWZ jako wymagane parametry techniczno- użytkowe stanowią wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 3.3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określają dodatkowo warunki umowne będący załącznikiem nr 6 do SIWZ „warunki umowne”. 3.4. Wymagany termin gwarancji - min. 24 miesiące 3.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców - zgodnie z art. 36b, ust. 1 ustawy. 3.6. Zgodnie z art. 36b, ust 2 ustawy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Wymagany termin wykonania zamówienia: 4.1. Wymagany termin realizacji zamówienia: –42 dni od dnia zawarcia umowy. 4.2. Miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego Wrocław ul. Koszarowa 5


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540201254-N-2019 z dnia: 2019-09-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-26, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-27, godzina: 09:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540203247-N-2019 z dnia: 2019-09-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-26, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być:
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-02, godzina: 09:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540206151-N-2019 z dnia: 2019-09-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-26, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-10, godzina: 09:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540212747-N-2019 z dnia: 2019-10-08
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-26, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-14, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540215366-N-2019 z dnia: 2019-10-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-26, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-17, godzina: 09:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540216696-N-2019 z dnia: 2019-10-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest:
Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów), foldery lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ. Brak potwierdzenia parametrów wymaganych zostanie uznany za niespełnienie przez oferowany sprzęt tychże parametrów i spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku sporządzenia ww. dokumentów w języku obcym do oferty należy dołączyć dokument(y) wraz z tłumaczeniem na język polski.
W ogłoszeniu powinno być:
Materiały informacyjne dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia np.: foldery, katalogi, ulotki, zdjęcia, opisy (w języku polskim) przy czym należy wyraźnie zaznaczyć którego oferowanego asortymentu materiały dotyczą ( nr zadania).Brak potwierdzenia parametrów wymaganych zostanie uznany za niespełnienie przez oferowany sprzęt tychże parametrów i spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku sporządzenia ww. dokumentów w języku obcym do oferty należy dołączyć dokument(y) wraz z tłumaczeniem na język polski.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-26, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-18, godzina: 09:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540220130-N-2019 z dnia: 2019-10-16
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 367000,00
Waluta:
PLN
W ogłoszeniu powinno być:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 352800,00
Waluta:
PLN


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKNR1
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest:
Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 - dostawa RESPIRATOR DO KRÓTKOTRWAŁEJ
WENTYLACJI - 1 szt.
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 36000,00
Waluta:
PLN
W ogłoszeniu powinno być:
Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 - dostawa RESPIRATOR DO KRÓTKOTRWAŁEJ
WENTYLACJI - 1 szt.
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 35000,00
Waluta:
PLN


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁACZNIKNR1
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest:
Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4 - Respirator do długotrwałej wentylacji – 1 szt.
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 52000,00
Waluta:
PLN
W ogłoszeniu powinno być:
Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4 - Respirator do długotrwałej wentylacji – 1 szt.
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 50000,00
Waluta:
PLN


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁACZNIKNR1
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest:
Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3 - Kardiomonitor – 6 szt.
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 222000,00
Waluta:
PLN
W ogłoszeniu powinno być:
Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3 - Kardiomonitor – 6 szt.
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 210800,00
Waluta:
PLN


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-26, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-21, godzina: 09:00,
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33100000, 33195110
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin