Przetarg 7555799 - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w...

   
Analizuj Zamówienie 7555799 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-24
przedmiot ogłoszenia
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla jednostki OSP Grabn
o”
Numer referencyjny: 1/2020

3.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla jednostki OSP Grabno, rok produkcji 2020.
3.3. Szczegółowy zakres został określony w załączniku nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia.
3.4. Na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1a Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub częsci zamówienia nie zostały mu przyznane.
3.5. Zadanie realizowane przy udziale środków finansowych dotacji celowej pochodzących ze źródeł zewnętrznych – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Gmina Wojnicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz środki własne.
3.6. Zamawiający informuje, że jeżeli w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, dokumentacji technicznej opisującej zakres robót znajdują się nazwy firmowe materiałów, towarów, systemów, to mają one charakter i znaczenie przykładowe i każdorazowo można zastosować materiały, towary i systemy równoważne, spełniające wymogi opisane dokumentacją projektową. Zamawiający oceniając równoważność badał będzie parametry techniczne i funkcjonalne zaproponowanych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że będzie on posiadał parametry i funkcjonalność nie gorsze niż rozwiązania opisane.
3.7. Zamawiający informuje, że jeżeli w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, dokumentacji technicznej opisującej zakres robót znajdują się odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać że oferowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3.8. W przypadku występowania w dokumentacji przetargowej jednoznacznych nazw materiałów (nazw własnych produktów) wskazujących jednoznacznie producenta i konkretny typ materiału należy to odczytywać każdorazowo z klauzulą „lub równoważne, o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych”. Za produkt równoważny Zamawiający uzna taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji przetargowej konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od jakości wskazanego produktu. Produkt równoważny musi mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt, jednocześnie umożliwiając uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego. Pod pojęciem cech jakościowych i technicznych produktu równoważnego należy rozumieć cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia (wydajność, żywotność, odporność na uszkodzenia, bezpieczeństwo eksploatacji, komfort użytkowania, standard wykończenia).
3.9. Wykonawca zobowiązany jest także do złożenia osobnego zestawienia zastosowanych materiałów i produktów w przypadku zastosowania materiałów i produktów równoważnych. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu równoważność przedstawionych produktów i materiałów. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę zestawienia materiałów i produktów równoważnych, Zamawiający przyjmuje, że zastosowane będą produkty opisane w dokumentach składających się na Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
3.10. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Dodatkowo gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540115547-N-2020 z dnia: 2020-07-01
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-07-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-07-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
branża Motoryzacja
podbranża samochody specjalistyczne
kody CPV 34144210
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin