Przetarg 7551321 - Dostawa szwów chirurgicznych i klipsów polimerowych do SP...

   
Analizuj Zamówienie 7551321 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-23
przedmiot ogłoszenia
Dostawa szwów chirurgicznych i klipsów polimerowych do SP ZOZ w Słupcy
Numer referencyjny: SPZOZ/ZP/PN/382/10/2020

Przedmio
tem zamówienia jest: dostawa szwów chirurgicznych, materiału hemostatycznego (utleniona regenerowana celuloza), wosku kostnego oraz klipsów polimerowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Zakup o charakterze sukcesywnym szwów chirurgicznych, materiału hemostatycznego (utleniona regenerowana celuloza), wosku kostnego oraz klipsów polimerowych wraz z ich dostarczeniem na koszt i ryzyko Wykonawcy do Apteki szpitalnej w SPZOZ w Słupcy, ul. Traugutta 7, z podziałem zamawianego asortymentu na 14 pakietów. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby:
- na opakowaniu jednostkowym przedmiotu zamówienia były zamieszczane: termin ważności, seria, rozmiar, długość, typ, rodzaj i skład nitki oraz wielkość igły. Etykieta i ulotka informacyjna produktu muszą być podane w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów. Dopuszcza się, aby wyroby miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.
W opakowaniu zbiorczym musi być umieszczona karta charakterystyki. Powyższe dotyczy także próbek wyrobów przedstawionych w ofercie;
- oferowane materiały posiadały certyfikaty CE
- Wykonawca dostarczy oryginalny i aktualny katalog produktów, dopuszcza się poszczególne karty katalogowe przy czym należy zaznaczyć oferowany produkt, oraz jego przynależność do danej pozycji i pakietu.
- termin ważności produktu wynosi min. 3 lata od daty sprzedaży.
Oferta Wykonawcy nie spełniająca powyższych wymagań podlega odrzuceniu.
Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
Ilości asortymentu podane w załączniku są ilościami orientacyjnymi i Zamawiający zastrzega, iż w uzasadnionych przypadkach ilość rzeczywiście zakupionego sprzętu może różnić się od ilości wskazanych w załączniku nr 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia, z przyczyn wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości zamawianego asortymentu w stosunku do ilości określonych w załączniku bez konieczności wprowadzania zmian do umowy.
Każda ze wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ części zamówienia określany będzie dalej mianem „pakietu”. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Przedmiot zamówienia został oznaczony następującym kodem CPV: 3314000-3, 33141121-4, 33141120-7.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1
Szew syntetyczny, pleciony, wchłanialny z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, wchłaniający się do 70 dni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2
Szew syntetyczny, pleciony o okresie podtrzymania tkankowego 50% po 5 dniach oraz okresie całkowitej absorpcji do 42 dni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3
Szew syntetyczny, monofilamentowy o okresie absorpcji 180 -210 dni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4
Szew syntetyczny, monofilamentowy o okresie absorpcji 90-120 dni i lub 60-90 dni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5
Szew syntetyczny, monofilamentowy, niewchłanialny z poliamidu z igłą i bez igły. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6
Szew pleciony, niewchłanialny z jedwabiu, impregnowany woskiem, z igłą i bez igły. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Część nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7
Szew syntetyczny, monofilamentowy, niewchłanialny naczyniowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Część nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8
Szew syntetyczny, pleciony, powlekany wchłaniający się w okresie do 90 dni wykonany z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego lub z kwasu poliglikolowego. Podtrzymywanie tkankowe min 60% po dwóch tygodniach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Część nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9
Szew syntetyczny, pleciony powlekany wchłaniający się w okresie do 90 dni wykonany z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego lub z kwasu poliglikolowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Część nr: 10 Nazwa: Pakiet nr 10
Materiał hemostatyczny, wchłanialny pochodzenia roślinnego, wykonany z utlenionej, regenerowanej celulozy wchłanialny w czasie od 7 do 14 dni lub od 5 do 8 dni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Część nr: 11 Nazwa: Pakiet nr 11
Sterylny, niewchłanialny wosk kostny 2,5 g. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Część nr: 12 Nazwa: Pakiet nr 12
Szew syntetyczny, pleciony o okresie podtrzymania tkankowego ok. 50% po 5 dniach oraz okresie całkowitej absorpcji do 42 dni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Część nr: 13 Nazwa: Pakiet nr 13
Klipsy polimerowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Część nr: 14 Nazwa: Pakiet nr 14
Nić chirurgiczna, syntetyczna, niewchłanialna, pleciona, powlekana silikonem, igła z okrągłym ostrzem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540114989-N-2020 z dnia: 2020-07-01
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-01, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-03, godzina: 11:00
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33140000, 33141120, 33141121
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin