Przetarg 7603918 - Dostawa w formie leasingu operacyjnego kompaktowej...

   
Analizuj Zamówienie 7603918 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-22
przedmiot ogłoszenia
Dostawa w formie leasingu operacyjnego kompaktowej zamiatarki ulicznej
Numer referencyjny: 7-ZP/2020

1.1. Przedmiotem zamówie
nia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu wolnobieżnego, nowej zamiatarki kompaktowej przeznaczonej do zamiatania ulic, działającej w systemie mechaniczno – podciśnieniowym z filtracją.
Uwaga!
Pod pojęciem „nowej zamiatarki” Zamawiający rozumie zamiatarkę wyprodukowaną w 2020 roku, która nie będzie miała przepracowanych więcej niż 5 motogodzin.
1.2. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć przedmioty zamówienia do siedziby Zamawiającego przy
ul. Szymony 17a w Zakopanem (woj. Małopolskie) na własny koszt w ustalonym przez strony dniu odbioru przedmiotu zamówienia. Uwaga! Termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert.
1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) ładowność nie mniej niż 5 300 kg,
2) pojemność kontenera na zmiotki wg. normy EN 15429 (lub równoważnej) minimum 6,2 m3 brutto
z drzwiami rewizyjnymi,
3) dopuszczalna masa całkowita (DMC) maksymalnie do 13 150 kg,
4) pojemność silnika minimum 4.400 cm3,
5) maksymalna moc silnika 160 KM lub 120 kW,
6) sterowanie funkcjami maszyny za pomocą przycisków i dźwigni bez użycia panelu dotykowego,
7) przyciski i dźwignie do sterowania maszyną oznaczone zgodnie z normą PN-EN 15429-4 lub równoważną,
8) pojemność zbiornika paliwa minimum 140 l,
9) pojemność zbiornika oleju hydraulicznego minimum 200 l,
10) napęd hydrauliczny na przednie koła,
11) hydrauliczny układ czterech kół skrętnych,
12) samopoziomujące zawieszenie tylne,
13) dwuosobowa kabina wyposażona w system ogrzewania, filtrowania i klimatyzację, radio oraz pasy bezpieczeństwa,
14) system zamiatania złożony z hydraulicznie regulowanej centralnej szczotki cylindrycznej, 2 szczotek bocznych oraz trzeciej szczotki przedniej pracującej w zakresie 180º,
15) minimum trzy stopniowy system zabezpieczeń trzeciej szczotki przed uszkodzeniem
16) szczotka centralna walcowa o średnicy minimum 650 mm
17) docisk szczotki centralnej regulowany przez operatora z kabiny
18) system zraszania szczotek bocznych i szczotki trzeciej, ze zbiornikiem co najmniej 400 l,
19) maksymalna szerokość zamiatania nie mniej niż 3 500 mm,
20) system ssący złożony z hydraulicznie sterowanych turbin ssących,
21) maszyna wyposażona w podajnik elewatorowy z systemem mycia podłączanym do hydrantu
22) możliwość zamiatania bez wody w temperaturach ujemnych,
23) akustyczny sygnał cofania,
24) filtr wykonany w całości z materiału syntetycznego politetrafluoroetylenu, bez podkładów poliestrowych, zdatny do pracy nawet przy całkowitym zamoczeniu, z gwarancją na co najmniej 5 lat, z systemem automatycznego czyszczenia,
25) wylot powietrza z turbin ssących z tyłu maszyny, daleko od zespołu chłodnic
26) zespól chłodnic umieszczony na górze maszyny, dla mniejszej podatności na zabrudzenia podczas codziennej pracy
27) wysokość wysypu min. 2,40 m
28) rura do liści – Ø co najmniej Ø150 mm,
29) myjka wysokociśnieniowa,
30) tylna listwa wysokociśnieniowa,
31) system centralnego smarowania,
32) dodatkowe zabezpieczenie przed kamieniami trzeciej szczotki, możliwość zamontowania szczotki do chwastów
33) certyfikat PM 10 oraz PM 2.5 EUnited lub równoważne,
34) norma co najmniej EURO VI lub równoważna,
35) światła ostrzegawcze,
36) sygnał cofania
1.3.1. Wyposażenie dodatkowe zamiatarki:
1) Podnośnik hydrauliczny dostosowany do pojazdu,
2) 2 kliny pod koła,
3) Apteczka,
4) Gaśnica zamontowana w kabinie pojazdu,
5) Trójkąt ostrzegawczy,
6) Klucz do kół,
7) Komplet kluczy naprawczych
8) Dywaniki gumowe.
1.3.2. Wymagane dokumenty:
1) instrukcja obsługi (w języku polskim – w wersji papierowej 1 szt. oraz w wersji elektronicznej 1 szt.),
2) katalog części zamiennych (w języku polskim),
3) książka gwarancyjna,
4) świadectwo homologacji lub/oraz inne dokumenty dopuszczające zamiatarkę do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5) karta zamiatarki,
6) świadectwo spełnienia normy emisji spalin,
1.3.3. Warunki dodatkowe:
1) Pojazd musi mieć możliwość zamontowania (bez utraty gwarancji) stosowanego
u Zamawiającego systemu monitorowania pojazdu GPS,
2) Koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego obciążają Wykonawcę.
3) Wykonawca w dniu odbioru musi przeszkolić 6 pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji i obsługi dostarczanej zamiatarki oraz wystawić zaświadczenia o ukończeniu przeszkolenia.
4) Wykonawca w trakcie trwania gwarancji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (jednakże nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego zdawczo – odbiorczego) musi przeszkolić 3 pracowników Zakładu Obsługi Technicznej „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w zakresie diagnostyki i napraw pogwarancyjnych całego pojazdu, dostarczyć potrzebną dokumentację serwisową w zakresie diagnostyki i napraw oraz wystawić zaświadczenia o ukończeniu przeszkolenia.
1.3.4. Warunki gwarancji i serwisu:
1) Wykonawca zapewni udzielenie rękojmi oraz pełnej gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia na okres 48 miesięcy lub na limit motogodzin min 10 400.
2) Okres gwarancji biegnie od dnia protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.
3) Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, przy czym okres rękojmi zrównany zostaje z okresem gwarancji. Wszelkie odmienne postanowienia wynikające z kart gwarancyjnych uważa się za bezskuteczne.
4) Zamawiający wymaga dostępności autoryzowanego punktu naprawczego – serwisu dla zamiatarki w promieniu maksymalnie 150 km od Zakopanego. W sytuacji, gdy zamiatarka zostanie unieruchomiona na skutek awarii, koszt transportu do autoryzowanego punktu naprawczego – serwisu poniesie Wykonawca. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz punktów naprawczych, serwisów w promieniu 150 km od Zakopanego.
5) Gwarancja obejmuje:
a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresie udzielonej gwarancji,
b) usuwanie wszelkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji,
c) koszt przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca (naprawy wraz z ewentualnym transportem, dojazdami, robocizną, wymiany części zamiennych wyłącznie na fabrycznie nowe, wymiany części eksploatacyjnych, olejów oraz filtrów),
d) czas wykonania przeglądu w okresie gwarancyjnym, wynosi do dwóch dni roboczych,
e) czas reakcji w przypadku awarii musi wynosić maksymalnie 48 godziny od zgłoszenia, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni (kalendarzowych) od daty jej rozpoczęcia.
f) w przypadku przedłużenia czasu usunięcia awarii powodującej wyłączenie przedmiotu zamówienia z użytkowania ponad okresy wymienione powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt zamiatarki drogowej zastępczej , do czasu usunięcia awarii przez serwis Wykonawcy,
g) w okresie gwarancji koszt dojazdu serwisu lub transport przedmiotu zamówienia do punktu serwisowego ponosi Wykonawca,
6) Serwis pogwarancyjny – okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia – minimum 10 lat od dnia dostawy przedmiotu zamówienia.
1.4. Sposób finansowania. Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego:
a) Wiążący sposób finansowania zamówienia leasing operacyjny w rozumieniu Ustawy z dnia
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 865).
b) Okres leasingu 48 miesięcy, w trakcie których Zamawiający (leasingobiorca) uiści na rzecz Wykonawcy (leasingodawcy) 47 miesięcznych rat leasingowych. Raty leasingowe zostaną ustalone ze zmiennym oprocentowaniem i będą płatne co miesiąc, w terminie określonym w harmonogramie opłat leasingowych będącym integralną częścią umowy. Część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w przypadku spadku stopy WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1M w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji oferty. Do kalkulacji oferty, Wykonawca zobowiązany jest przyjąć wskaźnik WIBOR 1M z dnia 01 lipca 2020 roku.
c) Zamawiający dokona płatności pierwszej raty w miesiącu kolejnym po odbiorze końcowym bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia, potwierdzonym protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.
d) Opłata wstępna: 0%
e) Opłata końcowa (opłata za wykup): 10 % wartości netto przedmiotu leasingu.
f) Opłata końcowa (opłata za wykup) zostanie uiszczona w terminie 30 dni od dnia wystawienia stosownej Faktury VAT. Zamawiający dopuszcza możliwość wykupienia zamiatarki wraz zapłatą ostatniej raty, pod warunkiem otrzymania dwóch odrębnych dokumentów księgowych z zachowaniem terminu płatności o którym mowa w zdaniu poprzednim.
g) Po upływie okresu leasingu Zamawiającemu przysługuje prawo nabycia przedmiotu zamówienia.
W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o nabyciu przedmiotu zamówienia, własność przedmiotu leasingu przechodzi na Zamawiającego pod warunkiem zapłaty opłaty końcowej (opłaty za wykup) oraz uregulowaniu wszelkich innych zobowiązań wynikających z zawartej umowy. Wartość wykupu dla zamiatarki określona jest we wzorze umowy (istotnych postanowień umowy), stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
h) Waluta umowy leasingu – PLN . Wszystkie wskaźniki cenowe zawarte w harmonogramie spłat rat leasingowych muszą być podane w złotych polskich z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
i) Zamawiający nie przewiduje wystąpienia dodatkowych kosztów umowy leasingu. Rata leasingowa winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją umowy leasingu w tym m.in.: prowizje, opłaty manipulacyjne i inne opłaty bankowe, jak również opłaty wynikające z Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.). Zamawiający nie dopuszcza refakturowania żadnych dodatkowych kosztów realizacji przedmiotu umowy w szczególności kosztów wymienionych w poprzednim zdaniu.
j) Zamawiający informuje Wykonawcę, że będzie ponosił koszty obowiązkowych okresowych badań technicznych.
k) Zamawiający informuje Wykonawcę, że będzie ponosił koszty ewentualnych mandatów.
l) Zamawiający zgodnie z art. 4 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 935) informuje, że Spółka jest podmiotem publicznym.
1.4.1. Zamawiający informuje Wykonawcę, iż dokona ubezpieczenia przedmiotu zamówienia we własnym zakresie. Koszt składki ubezpieczeniowej ponosił będzie Zamawiający. Dodatkowo Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia przedmiotu zamówienia będzie obejmować:
a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC),
b) Ubezpieczenie przedmiotu leasingu od zdarzeń losowych (Auto-casco (AC) lub ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych (CPM),
c) Zakres ubezpieczenia od zdarzeń losowych zawierać będzie co najmniej niżej określone postanowienia:
rozszerzenie zakresu o kradzież przedmiotu zamówienia, jego części lub wyposażenia,
suma ubezpieczenia przedmiotu leasingu określona będzie wg faktury zakupu lub wartości rynkowej pojazdu w kwocie netto.
d) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
e) Przedmiot zamówienia (przedmiot leasingu), będzie objęty ochroną ubezpieczeniową od daty odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu leasingu przez Zamawiającego,
1.4.1.1. Zamawiający informuje Wykonawcę, że beneficjentem polisy (Ubezpieczonym) będzie Wykonawca (leasingodawca – właściciel przedmiotu zamówienia).
1.4.1.2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu niezbędnych danych dla potrzeb ubezpieczenia przedmiotu zamówienia.
1.4.1.3. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu podpisania umowy do przekazania wszelkich informacji (w tym procedur oraz wskazania telefonów, adresów e-mail) związanych ze zgłaszaniem i likwidacją szkód.
1.4.1.4. Uprawnionym do odbioru odszkodowania z tytułu ubezpieczenia jest Wykonawca jako właściciel pojazdu. Każdorazowo na wniosek Zamawiającego będzie on upoważniać go do odbioru odszkodowania z tytułu ubezpieczenia z wyłączeniem przypadku kradzieży i/lub kasacji przedmiotu zamówienia.
1.4.1.5. W przypadku przeznaczenia przedmiotu zamówienia do kasacji lub jego utraty (kradzież) niniejsza umowa wygasa. Rozliczenie finansowe umowy następuje nie wcześniej niż z momentem wypłaty odszkodowania lub odmowy takiej wypłaty. Z tą chwilą Zamawiający jednorazowo płaci opłatę z tytułu utraty sprzętu obliczoną jako suma niezapłaconych rat przewidzianych w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5.4.1.6 poniżej.
1.4.1.6. Wykonawca zalicza otrzymane odszkodowanie na rzecz opłaty z tytułu kasacji lub utraty (kradzieży) przedmiotu zamówienia i innych należności Zamawiającego (np. odsetki itp.), a część przewyższająca tę kwotę jest wypłacana Zamawiającemu. W razie, gdy suma kwot opłat z tytułu kasacji lub utraty (kradzieży) przedmiotu zamówienia i innych należności opisanych w zadaniu poprzednim niniejszego ustępu przewyższa wysokość odszkodowania, Zamawiający pokrywa różnicę.
1.4.1.7. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia, utratę lub zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia, które nie zostały pokryte przez zakład ubezpieczeń.
1.4.2. Prawa i obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego:
1.4.2.1. W ramach zawartej umowy Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i własnym staraniem do:
a) opłacania podatku od środków transportowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez okres trwania leasingu.
1.4.2.2. Wykonawca nie może naliczać Zamawiającemu opłat i prowizji innych niż określonych w niniejszej SIWZ oraz wzorze umowy.
1.4.2.3. Zamawiający jest zobowiązany do używania przedmiotu zamówienia – przedmiotu leasingu, zgodnie z przepisami prawa.
1.4.2.4. Zamawiający ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialność za szkody, jakie powstały
w związku z niewłaściwym używaniem przez pracowników Zamawiającego z przedmiotów leasingu, chyba że przepisy prawa nakładały taką odpowiedzialność na Wykonawcę jako właściciela lub samoistnego posiadacza przedmiotu leasingu.
1.4.2.5. Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie zamiatarki znakami (logotypami) wg potrzeb Zamawiającego.
1.4.2.6. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie adaptacji w zamiatarce wynikających z potrzeb Zamawiającego z tym, że w okresie gwarancji Zamawiający musi uzyskać pisemną zgodę Wykonawcy na wykonanie prac adaptacyjnych, jeżeli ich wykonanie może spowodować utratę gwarancji oraz z zastrzeżeniem, że wszystkie adaptacje, które wymagają zmian w dowodzie rejestracyjnym będą uzgadniane z Wykonawcom.
1.4.2.7. Zgoda Wykonawcy nie jest wymagana, jeżeli adaptacje będą wykonywane
w autoryzowanym serwisie przedmiotu zamówienia.
1.4.2.8. Wszelkie dodatkowe wyposażenie Zamawiający nabywa i instaluje na własny koszt
i wyposażenie to pozostaje jego własnością. W przypadku zwrotu przedmiotu leasingu Wykonawcy, Zamawiający zobowiązuje się na własny koszt zdemontować dodatkowe wyposażenie nie powodując uszkodzenia przedmiotu leasingu.
1.4.2.9. Przekazanie przedmiotu leasingu osobom zatrudnionym w przedsiębiorstwie Zamawiającego jest dopuszczalne i Wykonawca wyraża na to zgodę. W takim przypadku Zamawiający nadal ponosi odpowiedzialność za przedmiot leasingu.
1.4.3. Zabezpieczenie umowy leasingu: Zamawiający informuje, iż akceptuje standardowo stosowane w leasingu zabezpieczenie umowy w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
1.4.4. Ogólne Warunki Leasingu (OWL) obowiązujące u Wykonawcy oraz będące załącznikiem
do umowy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w dniu podpisania umowy.
Z zastrzeżeniem, że odmienne uregulowania przyjęte w postanowieniach umowy - wzorze umowy (stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ), wykluczają zastosowanie OWL. W przypadku wątpliwości rozstrzygające znaczenia mają zapisy wzoru umowy, w treści których są zawarte postanowienia umowy określone przez Zamawiającego. OWL nie mogą zwierać mniej korzystnych zapisów od tych jakie przewidują postanowienia umowne zawarte we wzorze umowy.
1.4.5. Zamawiający na wniosek Wykonawców udostępni za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej dokumenty finansowe „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
w zakresie niezbędnym Wykonawcy do przygotowania oferty.
1.4.6. Do SIWZ Zamawiający dołącza:
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – załącznik nr I do SIWZ,
b) F-01 za I kwartał 2020 r. – załącznik nr II do SIWZ.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że sprawozdanie finansowe za 2018 rok dostępne jest
w publicznym bezpłatnym systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem : https://ekrs.ms.gov.pl .
1.5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył specyfikację techniczną oferowanej zamiatarki na potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań technicznych opisanych przez Zamawiającego w pkt. 5.2 SIWZ.
1.6. Oferowana przez Wykonawcę zamiatarka nie może być prototypem – Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczy zamiatarki prototypowe.
1.7. Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa, w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy PZP.
1.8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540139427-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest:
Krótki Opis przedmiotu zamówienia zgodny z SIWZ udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.
W ogłoszeniu powinno być:
W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania Wykonawców Zamawiający dokonał Modyfikacji treści SIWZ która zamieścił na stronie internetowej https://tesko.bip.gov.pl


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-30, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-10, godzina: 11:00,
branża Finanse - leasing, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny i sprzęty inne
kody CPV 34921100, 66114000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin