Przetarg 6644779 - Dostawa wyrobów medycznych do inwazyjnych zabiegów...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6644779 (zakończony)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-03-14
przedmiot ogłoszenia
Dostawa wyrobów medycznych do inwazyjnych zabiegów kardiologicznych Numer referencyjny: DZ.3321.20.2019
Zad. 1 – Cewnik balon
owy3.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:3.1) oferowany wyrób medyczny musi posiadać atesty, certyfikaty i być zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagającymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji,3.2) oferowany wyrób medyczny musi być wprowadzony do obrotu i używania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.),3.3) oferowany wyrób medyczny musi odpowiadać normom lub specyfikacjom technicznym obowiązującym dla tego wyrobu;W przypadku, gdyby oferowany wyrób medyczny nie wymagał zgłoszenia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt i we własnym zakresie wszelkich czynności niezbędnych do wypełnienia wszystkich wymogów prawa związanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowiązany jest wykonać takie czynności w terminach wynikających z obowiązujących przepisów oraz dostarczyć Zamawiającemu w tych terminach stosowne dokumenty potwierdzające wykonanie takich czynności. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowach, których wzory stanowią załączniki do SIWZ.13.1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie kryteriów określonych w SIWZ oraz ich wag.Oferty oceniane będą punktowo.W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poniższe kryteria według następujących zasad:Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofertKryterium Cena waga: 60 %Kryterium Termin wykonania zamówienia cząstkowego waga: 40 %
Zad. 2 – Urządzenie do zamykania miejsc dostępu tętnicy udowej3.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:3.1) oferowany wyrób medyczny musi posiadać atesty, certyfikaty i być zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagającymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji,3.2) oferowany wyrób medyczny musi być wprowadzony do obrotu i używania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.),3.3) oferowany wyrób medyczny musi odpowiadać normom lub specyfikacjom technicznym obowiązującym dla tego wyrobu;W przypadku, gdyby oferowany wyrób medyczny nie wymagał zgłoszenia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt i we własnym zakresie wszelkich czynności niezbędnych do wypełnienia wszystkich wymogów prawa związanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowiązany jest wykonać takie czynności w terminach wynikających z obowiązujących przepisów oraz dostarczyć Zamawiającemu w tych terminach stosowne dokumenty potwierdzające wykonanie takich czynności. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowach, których wzory stanowią załączniki do SIWZ.13.1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie kryteriów określonych w SIWZ oraz ich wag.Oferty oceniane będą punktowo.W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poniższe kryteria według następujących zasad:Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofertKryterium Cena waga: 60 %Kryterium Termin wykonania zamówienia cząstkowego waga: 40 %
Zad. 3 – Najem osmometru wraz z dostawą materiałów zużywalnych3.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:3.1) oferowany wyrób medyczny musi posiadać atesty, certyfikaty i być zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagającymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji,3.2) oferowany wyrób medyczny musi być wprowadzony do obrotu i używania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.),3.3) oferowany wyrób medyczny musi odpowiadać normom lub specyfikacjom technicznym obowiązującym dla tego wyrobu;W przypadku, gdyby oferowany wyrób medyczny nie wymagał zgłoszenia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt i we własnym zakresie wszelkich czynności niezbędnych do wypełnienia wszystkich wymogów prawa związanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowiązany jest wykonać takie czynności w terminach wynikających z obowiązujących przepisów oraz dostarczyć Zamawiającemu w tych terminach stosowne dokumenty potwierdzające wykonanie takich czynności. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowach, których wzory stanowią załączniki do SIWZ.13.1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie kryteriów określonych w SIWZ oraz ich wag.Oferty oceniane będą punktowo.W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poniższe kryteria według następujących zasad:Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofertKryterium Cena waga: 60 %Kryterium Termin wykonania zamówienia cząstkowego waga: 40 %
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33141000, 33141200, 33141240
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin