Przetarg 7061011 - Dostawy masek termoplastycznych dla chorych leczonych...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7061011 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-10-03
przedmiot ogłoszenia
Dostawy masek termoplastycznych dla chorych leczonych radioterapią.
Numer referencyjny: ZP.261.20-Z.2019, Postępowanie nr 80


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa masek termoplastycznych dla chorych leczonych radioterapią wyszczególnionych w częściach dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie: w Części nr 1 - Maski termoplastyczne - unieruchomienia pacjenta 3-pkt , 5-pkt. na głowę szyję i ramiona, stosowane podczas zabiegu w radioterapii; w Części nr 2 - Maski termoplastyczne - unieruchomienia pacjenta na głowę, szyję, plecy, stosowane podczas zabiegu w radioterapii.
2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania Zamawiającego przedstawiono w Formularzach cenowo – ofertowych dla Części 1, 2 (Załącznik nr 1 do SIWZ), będących integralną częścią SIWZ.
3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo – ofertowych na okres 24 miesięcy.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
5. W Sekcji I.1) wpisano adres e-mail: jozefber@poczta.onet.pl, winno być: dzp@szpital.rzeszow.pl.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Maski termoplastyczne - unieruchomienia pacjenta 3-pkt , 5-pkt. na głowę szyję i ramiona, stosowane podczas zabiegu w radioterapii.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa masek termoplastycznych - unieruchomienia pacjenta 3-pkt , 5-pkt. na głowę szyję i ramiona, stosowane podczas zabiegu w radioterapii, wyszczególnionych w Części nr 1 dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania Zamawiającego przedstawiono w Formularzu cenowo – ofertowym dla Części 1 (Załącznik nr 1 do SIWZ), będącym integralną częścią SIWZ. 3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym na okres 24 miesięcy.

Część nr: 2 Nazwa: Maski termoplastyczne - unieruchomienia pacjenta na głowę, szyję, plecy, stosowane podczas zabiegu w radioterapii.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa masek termoplastycznych - unieruchomienia pacjenta na głowę szyję, plecy, stosowane podczas zabiegu w radioterapii, wyszczególnionych w Części nr 2 dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania Zamawiającego przedstawiono w Formularzu cenowo – ofertowym dla Części 2 (Załącznik nr 1 do SIWZ), będącym integralną częścią SIWZ. 3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym na okres 24 miesięcy.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540218433-N-2019 z dnia: 2019-10-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest:
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
I. Zamawiający wymaga, by oferowane przedmioty zamówienia w Części nr 1 i 2: a) odpowiadały opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu w Formularzach cenowo – ofertowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) dla oferowanej/ych Części. b) posiadały niezależne badanie na właściwości antybakteryjne, wykonane na materiale, z którego jest wykonany dany produkt (nie dotyczy pozycji 3 z Części nr 1). c) były wyrobami medycznymi zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 poz. 175, z późn. zm.), spełniały wymagania zasadnicze oraz były wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z przepisami tej ustawy. II. W celu potwierdzenia wymagań opisanych powyżej Wykonawca winien na wezwanie przesłać Zamawiającemu: • Oświadczenie według wzoru na Załączniku nr 4 do SIWZ (oryginał). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się składanie wspólnego oświadczenia o treści jak wyżej i dokumentów. • Dokument potwierdzający przeprowadzenie niezależnych badań na właściwości antybakteryjne, wykonane na materiale, z którego jest wykonany dany produkt (nie dotyczy pozycji 3 z Części nr 1)(...).
W ogłoszeniu powinno być:
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
I. Zamawiający wymaga, by oferowane przedmioty zamówienia w Części nr 1 i 2: a) odpowiadały opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu w Formularzach cenowo – ofertowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) dla oferowanej/ych Części. b) posiadały niezależne badanie na właściwości antybakteryjne, wykonane na materiale, z którego jest wykonany dany produkt (nie dotyczy pozycji 3 z Części nr 1). c) były wyrobami medycznymi zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 poz. 175, z późn. zm.), spełniały wymagania zasadnicze oraz były wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z przepisami tej ustawy. II. W celu potwierdzenia wymagań opisanych powyżej Wykonawca winien na wezwanie przesłać Zamawiającemu: • Oświadczenie według wzoru na Załączniku nr 4 do SIWZ (oryginał). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się składanie wspólnego oświadczenia o treści jak wyżej i dokumentów. • Dokument potwierdzający przeprowadzenie niezależnych badań na właściwości antybakteryjne, wykonane na materiale, z którego jest wykonany dany produkt (nie dotyczy pozycji 3 z Części nr 1 oraz pozycji 3 z Części nr 2)(...).


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-17, godzina: 09:00, (...).

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-21, godzina: 09:00, (...).


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6)
W ogłoszeniu jest:
Informacje dodatkowe:
1. Termin otwarcia ofert: 17.10.2019r. o godzinie 10:00 (...).
W ogłoszeniu powinno być:
Informacje dodatkowe:
1. Termin otwarcia ofert: 21.10.2019r. o godzinie 10:00 (...).
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33151400
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin