Przetarg 6340316 - Dostawy produktów farmaceutycznych Numer referencyjny:...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6340316 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2018-10-11
2018-10-11
przedmiot ogłoszenia
Dostawy produktów farmaceutycznych
Numer referencyjny: DOZ.383.23.2018

Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego s
sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych w asortymencie i ilości określonej w Załączniku Nr 2 do niniejszej SIWZ, przez okres
12 miesięcy, od dnia podpisania umowy.
2. Przedmiot zamówienia powinien:
a) być dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
b) być oznakowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki (Dz. U. 2015, poz. 1109).
c) posiadać okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500274460-N-2018 z dnia: 2018-11-16
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest:
Informacja na temat wadium
Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Kwoty wadium do poszczególnych Pakietów niepodzielnych oraz pozycji w Pakietach podzielnych określone zostały w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy: Bank Millennium S.A 77 1160 2202 0000 0000 6193 7410 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 roku, poz. 110 ze zm.). Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno być przesłane na adres Zespołu do dnia 26.11.2018 roku do godz. 10:00, w osobnej kopercie z nazwą Wykonawcy, z dopiskiem „WADIUM – DOSTAWY PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH” (zaleca się dołączenie do oferty dowodu przelewu, bądź kopii dokumentów określonych w pkt 2 lit. b do e). Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w przypadkach określonych w art. 46 ustawy.

W ogłoszeniu powinno być:
Informacja na temat wadium
Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Kwoty wadium do poszczególnych Pakietów niepodzielnych oraz pozycji w Pakietach podzielnych określone zostały w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy: Bank Millennium S.A 77 1160 2202 0000 0000 6193 7410 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 roku, poz. 110 ze zm.). Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno być przesłane na adres Zespołu do dnia 10.12.2018 roku do godz. 10:00, w osobnej kopercie z nazwą Wykonawcy, z dopiskiem „WADIUM – DOSTAWY PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH” (zaleca się dołączenie do oferty dowodu przelewu, bądź kopii dokumentów określonych w pkt 2 lit. b do e). Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w przypadkach określonych w art. 46 ustawy.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-26, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-10, godzina: 10:00,
branża Medyczna
podbranża leki
kody CPV 33600000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin