Przetarg 7511177 - Dostawy środków do dezynfekcji Numer referencyjny:...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7511177 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-01
przedmiot ogłoszenia
Dostawy środków do dezynfekcji
Numer referencyjny: ZOZ.VI.ZP.241-7/2020

Zakres rzeczowy kontraktu obejmuje dostarczanie do Z
espołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu środków do dezynfekcji w ilościach i asortymencie wyszczególnionym w załączniku nr 4 do SIWZ z tolerancją / - 30%/ w każdej pozycji asortymentowej zgodnie z zamówieniami cząstkowymi składanymi sukcesywnie.

Przedmiot zamówienia składa się z 6 niepodzielnych zadań:
Zadanie nr 1 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
Zadanie nr 2 - Spirytus skażony
Zadanie nr 3 - Wapno sodowane
Zadanie nr 4 - Środki do mycia i dezynfekcji
Zadanie nr 5 - Gaziki i chusteczki do dezynfekcji
Zadanie nr 6 - Środki do dezynfekcji rąk i powierzchni na bazie alkoholu etylowego

Wszystkie oferowane preparaty do dezynfekcji rąk, narzędzi i powierzchni przeznaczone do zastosowania w obszarze medycznym, muszą posiadać aktualne dokumenty dotyczące: badania mikrobiologiczne odpowiadające Normom Europejskim dotyczącym obszaru medycznego /normy, badania co najmniej fazy II/ lub i Normom Polskim dotyczącym obszaru medycznego /normy, badania co najmniej fazy II/, bądź wykonane badaniami w uznanych opiniotwórczych laboratoriach z terenu Unii Europejskiej np. DGHM/VAH, DVV, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH lub metodami zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania (w trakcie realizacji umowy) ww. dokumentów.

W przypadku zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu lub czasowych braków przedmiotu umowy na rynku na skutek działań producenta, Wykonawca dostarczy za zgodą Zamawiającego równoważny produkt farmaceutyczny dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej o takim samym składzie chemicznym i w tej samej cenie jednostkowej.

Oferta z pozycjami niewypełnionymi w pakiecie albo z uwagami np. o niedostępności będzie odrzucona na podstawie art. 89, ust. 1, pkt. 2 PZP!

Dostawy winny być realizowane transportem Wykonawcy do magazynów Zamawiającego w aptece szpitalnej w godz. od 8.00 do 14.30 - dotyczy zadań 1, 2, 3, 5 i 6 w części zadania nr 4 - dostawy do magazynu środków czystości (piwnica ZOZ).

Ze względów organizacyjnych nie jest możliwy jakikolwiek podział wyszczególnionych w SIWZ zadań, rozdzielenie ich na mniejsze ani wydzielenie z nich poszczególnych pozycji. Zawartość poszczególnych pakietów zostanie utrzymana do końca przedmiotowego postępowania i Zamawiający nie przewiduje w tej kwestii zmiany swego stanowiska.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
1 Preparat alkoholowy gotowy do użycia. Przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Zawierający w swoim składzie jako substancje aktywne wyłacznie alkohole oraz amfoteryczne związki powierzchniowo czynne o działaniu mikrobójczym. Spektrum działania: B,Tbc,F,V( HBV,HCV,HIV,ROTA,ADENO) w czasie do 1 minuty. Tbc- 5 min. Papova, Noro- 10 min. Posiadający pozytywna opinię kliniczną Instyutu Matki i Dziecka lub równoważnej jednostki potwierdzajacą możliwość stosowania preparatu na oddziałach dziecięcych. Wyrób medyczny kl.IIa ze spryskiwaczem a 1 litr op. 300 2 Gotowy do użycia preparat w postaci pianki eliminującej mgłę aerozolową, do jednoczesnej dezynfekcji i mycia małych powierzchni oraz miejsc trudnodostępnych. Na bazie, co najmniej trzech substancji aktywnych z trzech różnych grup chemicznych, bez dodatku aldehydów, chloru, fenoli i pochodnych fenolowych, chlorheksydyny. Zawierający w swoim składzie aktywną substancje nielotną. Zawartość alkoholi do 30%. Także do powierzchni z poliwęglanów, pleksiglasu, płyt akrylowych etc. nieodpornych i wrażliwych na działanie alkoholi. Wymagana pozytywna opinia kliniczna do dezynfekcji powierzchni w oddziałach pediatrycznych oraz opinia do dezynfekcji inkubatorów i głowic USG.Spektrum działania: B,Tbc,F,V (HCV,HBV,HIV,ROTA ) w czasie do 30 s..Adeno -1 min.Wyrób medyczny. Opakowanie 750ml z końcówką spieniającą. op. 200 3 Dezynfekcja higieniczna rąk, preparat do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk, Preparat zawierający min. trzy substancje chemiczne z różnych grup chemicznych przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk o pH 5,5; wykazujący działanie natychmiastowe i przedłużone, bez jodu, nadtlenku wodoru i pochodnych fenolowych. Produkt posiadający pozytywną opinię do stosowania w oddziałach, w których przebywają niemowlęta i dzieci. Spektrum działania:B, Tbc, F, V(HIV,HBV,HCV, Herpes Simplex). Opakowanie – 500 ml. Produkt leczniczy op. 900 4 Płynny preparat akoholowy do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk . Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o działaniu natychmiastowym i przedłużonym. Gotowy do użycia, bezbarwny. Zawierający środki pielęgnujące skórę, niepowodujący uczuleń i podrażnień skóry. Zawierający mieszaninę alkoholu etylowego i alkoholu myristylowego. Bez zawartości jodu, chlorheksydyny, kwasu mlekowego, fenoli i jego pochodnych. Wymagane spektrum działania: B,F, Tbc, V ( HBV,HIV,HCV, Rota,Vaccinia, Noro, Adeno,Polio) . Opakowania a 750 ml. Produkt biobójczy. Zamawiający wymaga dostarczenie 6 szt dozowników w systemie zamkniętym wliczonych w cenę preparatu. op. 200 5 Preparat do mycia narzędzi, sprzętu anestezjologicznego oraz endoskopów. Płynny, w koncentracie, na bazie enzymów i niejonowych tenzydów, pH 7, nieskie stężenie roztworu roboczego- od 0,5%, możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych, czas działania 1-3 min. Wyrób medyczny. Opakowanie 2L. op. 2 6 Preparat do dezynfekcji endoskopów giętkich, sond ultradźwiękowych, przyrządów anestezjologicznych. Preparat płynny w koncentracie, na bazie aldehydu bursztynowego, bez zawartości formaldehydu i aldehydu glutarowego. Spektrum działania B,F, Tbc, V (Polio, HBV, HIV) w czasie do 30 min , S do 6 godzin, nie wymagający stosowania aktywatora. Możliwość 14 dniowego stosowania roztworu roboczego przy obciążeniu białkowym, nadający się do myjek ultradźwiękowych, opakowanie 2-litrowe, wyrób medyczny. op. 2 7 Dezynfekcja narzędzi - preparat w postaci proszku do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych. Z możliwościa stosowania w przypadku delikatnych tworzyw sztucznych (np.. Poliwęglan) i narzędzi wykonanych ze stali chromowanej. Na bazie nadwęglanu sodu zawierający w swoim składzie niejonowe związki i powierzchniowo czynne. Preparat posiadający pozytywną opinię firmy Olimpus. Spektrum działania: B,F,V (Rota, Papowa. Adeno, Polio), Tbc (Mycobacterium tuberc) w czasie do 30min. . Z możliwością rozszerzenia o działanie sporobójcze w czasie do 6 godz. Wyrób medyczny Op. 20kg. op. 7 8 Aktywator do w/w preparatu, z poz 7 o stężeniu 2% w op. a – 2L. Wyrób medyczny op. 60 9 Dezynfekcja skóry przed zabiegami operac.Preparat do odkażania skóry przed operacjami i punkcjami, barwiony gotowy do użytku na bazie 3 alkoholi (etanolu, izopropanolu i alkoholu benzylowego),bez zawartości jodu, pochodnych fenolowych i chlorhexydyny. Spektrum działania: B/ łącznie z prątkami gruźlicy i MRSA/ F, V(HBV, HIV, Herpes, Rota, Adeno). Wykazujący przedłużone działanie. Opakowanie a 1l z pompką. Produkt leczniczy o pH 6-7. op. 140 10 Dezynfekcja błon śluzowych, preparat gotowy do użycia przeznaczony do antyseptycznych zabiegów na powierzchni błon śluzowych, zawierający w swoim składzie alkohol, nadtlenek wodoru i chlorhexydynę. Spektrum działania B,F, P, V ( HIV, HBV , Herpes). Bez zawartości barwników kompatybilny , ze środkami do odkażania skóry. Opakowanie 500ml. Produkt leczniczy. op. 50 11 Dezynfekcja ran i błon śluzowych. Preparat na bazie dichlorowodorku octenidyny. Nie zawierający jodu i chlorheksydyny. Spektrum: B, F, V (HIV, HBV, Herpes Simplex), pierwotniaki. Gotowy do użycia. Bezbarwny. Nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran. Możliwość zastosowania u noworodków i wcześniaków, także przy cewnikowaniach. Produkt leczniczy. Opakowanie 250ml z atomizerem op. 80 12 Dezynfekcja ran i błon śluzowych. Preparat na bazie dichlorowodorku octenidyny. Nie zawierający jodu i chlorheksydyny. Spektrum: B, F, V (HIV, HBV, Herpes Simplex), pierwotniaki. Gotowy do użycia. Bezbarwny. Nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran. Możliwość zastosowania u noworodków i wcześniaków, także przy cewnikowaniach. Produkt leczniczy. Opakowanie 1L. op. 250 13 Dezynfekcja skóry przed iniekcjami - Preparat do odkażania skóry przed iniekcjami, pobieraniem krwi, szczepieniami, bezbarwny gotowy do użytku, oparty o etanol i alkohol izopropylowy i benzylowy. Spektrum działania B (łącznie z prątkami gruźlicy i MRSA) F, V, ( HBV,HIV, Herpes, Rota, Hepatitis, Adeno). Bez pochodnych fenolu i fenolowych, jodu, chlorhexydyny. Produkt leczniczy, o pH 6-7, opakowanie 350ml z atomizerem. op. 350 14 Dezynfekcja skóry przed iniekcjami - Preparat do odkażania skóry przed iniekcjami, pobieraniem krwi, szczepieniami, bezbarwny gotowy do użytku, oparty o etanol i alkohol izopropylowy i benzylowy. Spektrum działania B (łącznie z prątkami gruźlicy i MRSA) F, V, ( HBV,HIV, Herpes, Rota, Adeno). Bez pochodnych fenolu i fenolowych, jodu, chlorhexydyny. Produkt leczniczy, o pH 6-7, opakowanie 5 litrów op. 3 15 Dezynfekcja endoskopów, preparat w postaci granulatu do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych włącznie z endoskopami zawierający w swoim składzie nadwęglan sodu, niejonowe tenzydy, inhibitory korozji. Wymagane spektrum działania: B, F, V (polio, adeno), spory (tlenowe i beztlenowe) o stężeniu do 2% w czasie do 15 min, z możliwością stosowania preparatu o niższym stężeniu. Wymagane paski testowe do kontroli aktywności preparatu wliczone w cenę opakowania. Wyrób medyczny klasy IIa, op a 6kg op. 2 16 Emulsja do pielęgnacji rąk. Delikatna emulsja do pielegnacji skóry, zawierajaca wosk pszczeli oraz olejki pielęgnujace, regulujace stopiń jej wilgotności. Oapakowanie 500ml kompatybilne z dozownikiem. Preparat kompatybilny /tego samego producenta/ z preparatem do dezynfekcji rąk z pozycji nr 3 i 4 . Dermados Kosmetyk. op. 50 17 Mycie pacjentów skolonizowanych MRSA. Preparat do mycia pacjentów przed zabiegiem operacyjnym, także skolonizowanych MRSA Zawierający poliheksanidynę, bez chlorheksydyny, octenidyny, alkoholu. Gotowy do użycia. Spektrum działania:B (MRSA, ORSA), F. Nie wymaga spłukiwania. Używany do usuwania nieprzyjemnych zapachów a także oczyszczanie miejsc cewnikowania Brak przeciwskazań do stosowania u noworodków i dzieci. Opakowanie 500 ml. Wyrób medyczny. op. 2 18 Dezynfekcja powierzchni trudnodostępnych. Preparat alkoholowy oparty o 1-propanol i QAV, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych. Czas działania: B (MRSA),Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Rota, Adeno, Vaccinia) – 1minuty, V (polio)- 10 minut. Preparat alkoholowy niezawierający aldehydów i alkiloamin. Posiada możliwość zastosowania w pionie żywieniowym, oddziałach noworodkowych. Opakowanie 1 litr spryskiwacz. Wyrób medyczny klasy IIA . op. 40 19 Alkaliczny środek myjący , do maszynowego mycia narzędzi termolabilnych i termostabilnych typu- MediClean forte .Opakowanie 5l.Wyrób medyczny. op. 8 20 Neutralny środek dezynfekujący do maszynowej dezynfekcji endoskopów elastycznych i innych termolabilnych wyrobów medycznych -typu SeptoDN. .Opakowanie a 5 litrów . op. 12 21 Płynny środek do mycia w myjniach automatycznych, alkaliczny preparat myjący, niezawierający środ. pow.-czynnych (tenzydów), węglowodorów, fosfonianów. Skład: fosforany, krzemiany, wodorotlenek sodu, inhibitory korozji. Przeznaczenie: mycie i dez.termiczna narzędzi chir., endoskopow sztywnych, szkła, aluminium i aluminium anodowanego oraz narzędzi z tytanu. Dozowanie 5 ml/l . Ph: 13-13,8 (koncentrat). Opakowanie 5 l. op. 40 22 Antybakteryjny płyn do dezynfekcji jamy ustnej. Bezbarwny, gotowy do użycia. Zawierający poliheksanidynę, o eukaliptusowym smaku. Nieprzebarwiający szkliwa. Stosowany u pacjentów intubowanych. spektrum działania: B, F, MRSA, MDRO. Opakowanie 250 ml. Wyrób medyczny op 20 23 Chusteczki do dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych Chusteczki nasączone preparatem alkoholowym opartym o 2-propanol i 1-propanol, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych. Czas działania: na wszystkie wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV i HIV), zgodnie z zaleceniami RKI - 30 sek. MRSA, B, F - 1min. Adeno-5min, Papova - 10min, Rota 1 min. Preparat alkoholowy niezawierający aldehydów i alkiloamin. Opakowanie zawierające 90 chusteczek o wymiarze 130 x 245mm. Wyrób medyczny. op. 30 24 Chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni i wyposażenia medycznego (głowice USG), o gramaturze 45 g/m3, o wymiarach 18x20 cm ,Opakowanie: 100 szt. typu flow-pack Wyrób medyczny kl. IIa op. 40 25 Preparat oparty o 1-propanol (do 17g) do dezynfekcji małych powierzchni, urządzeń. Bez zawartości:aldehydów. Bezbarwny i bezzapachowy o dobrej tolerancji materiałowej. Przebadany dermatologicznie. Możliwość stosowania do głowic USG, na oddziałach noworodkowych do inkubatorów oraz w pionie żywieniowym.Spektrum działania: B(MRSA), F, Tbc,V: ( HIV, HBV, HCV, Rota,Vaccinia, do 1 minuty, z możliwością rozszerzenia o wirusy Nero i Polioma - 5 min. Opakowanie z aplikatorem piankowym. Wyrób medyczny kl.IIa. op. 40 26 Preparat w postaci szybkodziałającej gotowej pianki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych. Preparat na bazie H2O2, bez zawartości alkoholu, chloru, aktywnego tlenu. Spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, Tbc, F, Cl. Difficil opakowanie 750ml. op. 2

Część nr: 2 Nazwa: Spirytus skażony
1. Spirytus skażony hibitanem 0,5% x 1000ml; skład: chlorhexydyny diglukonian roztwór 20% - 2,5 cz, alkohol etylowy 760g/l - 65,0cz, woda destylowana - 32,5 opak. 100

Część nr: 3 Nazwa: Wapno sodowane
1 Wapno w formie granulek 2-4mm z indykatorem barwnym do absorpcji CO2 w aparatach do znieczulenia. Opakowanie 5l. szt. 7

Część nr: 4 Nazwa: Środki do mycia i dezynfekcji
1. Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych i wposażenia, zawierający 4-rzędowe związki amoniowe oraz niejonowe środki powierzchniowo czynne o przyjemnym zapachu, bez zawartości aldehydów, chloru, fenolu i innych lotnych substancji aktywnych. Możliwość stosowania w obecności pacjentów na oddziałach dziecięcych, noworodkowych i OIT,musi posiadać bardzo dobre właściowości myjące, można stosować do powierzchni i urzadzeń mających, jak i nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (w tym Tbc), grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV, VACCINA, ROTA, HERMES). Preparat bezpieczny dla ultra włókien i mikrowłókien. Możliwe użycie preparatu do dezynfekcji zabawek. Produkt biobójczy. Opakowanie 5L z pompką do dozowania 20ml, możliwość dozowania przy popmocy automatów dozujących. op. 100 2. Preparat chlorowy z dodatkiem tenzydów anionowych w tabletkach do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu. Aktywny w warunkach czystych jak i w obecności zanieczyszczeń organicznych. Łatwo rozpuszczalny w wodzie, oparty o aktywny chlor – możliwość użycia roztworu roboczego w zakresie od 1000 do 2000 ppm aktywnego chloru. Spektrum działania: B, F, V, Tbc spory (Clostridium difficile) w czasie działania do 15 minut. Produkt biobójczy. Opakowanie x 200 tabletek. op. 360 3. Preparat w płynie do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego na bazie dwutlenku chloru. Bez zawartości podchlorynu sodu i czwartorzędowych związków amoniowych,. Nie wymagający spłukiwania i nie uszkadzający dezynfekowanych powierzchni. Wymagane spektrum działania:B (MRSA) F Tbc (M. avium, M Terre), V (Noro, Adeno, Polio), spory (Cl difficile, B. cereus, B. subtulis). Wyrób medyczny klasa II a. Szaszetka 100 ml na 5 l wody. szaszetki 420 4. Preparat do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni sprzętu medycznego, foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej oraz trudnodostępnych powierzchni, a także przedmiotów mających kontakt z żywnością. Nie zawierający aldehydów i fenoli. O neutralnym zapachu. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Możliwość stosowania w oddziałach położniczych i dziecięcych. Skład: propan-2-ol, alkohol etylowy, amina, QAV. Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, grypa A, B, C, Vaccinia, BVDV, Herpes Simplex, Ebola, Rota) do 30 s., Adeno do 1 min. Wymagany spryskiwacz do każdego opakowania o poj. 1l. Wyrób medyczny klasa II a. Produkt biobójczy. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem. op. 42

Część nr: 5 Nazwa: Gaziki i chusteczki do dezynfekcji
1. Gazik do dezynfekcji skóry przed injekcjami, nasączony 7% alkoholem izopropylowym, saszetka w rozmiarze 7x7cm, gazik złóżony trzykrotnie, 6 warstw włókniny, wielkość gazika po rozłożeniu w przedziale 8-9,5cm x 11-12cm, wykonany z wysokogatunkowej 70g włókniny. Pozytywna opinia z Instytutu Matki i Dziecka. Wyrób medyczny klasa I. Opakowanie 100 sztuk. op. 36 2. Suche chusteczki w rolkach do nasączania środkiem dezynfekującym do powierzchni wrażliwych. Wykonane w wysokogatnkowej mieszanki celulozy, poliestru i wiskozy, o gramaturze 70g/m2. Produkt niepylący nie pozostawia smug po użyciu. Chusteczki w rozmiarze 30x34cm, pakowane po 100 szt w rolce. op. 50

Część nr: 6 Nazwa: Środki do dezynfekcji rąk i powierzchni na bazie alkoholu etylowego
1. Produkt służący do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym, do stosowania w obszarze medycznym; skład: etanol < 80%, glicerol < 10%; typu trisept mix,. op.5l op. 10 2. produkt służący do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk, powierzchni i urządzeń, mających jak i nie mających kontaktu z żywnością, o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym, do stosownia w obszarze medycznym; skład: etanol < 80%, glicerol < 10%; typu trisept complex,. op.5l op. 12 3. produkt o działaniu wirusobójczym służący do dezynfekcji powierzchni oraz urządzeń, do stosowania w obszarze medycznym. składniki: alkohol etylowy 96%, alkohol izopropylowy, woda destylowana. op. 5 l op. 18
branża Kosmetyki, środki czystości, Medyczna
podbranża środki czystości, kosmetyki i artykuły higieniczne, leki, materiały medyczne
kody CPV 33631600
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin