Przetarg 6383524 - DZP/24/18 DOSTAWA AKCESORIÓW DO URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH DLA...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6383524 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2018-11-02
przedmiot ogłoszenia
DZP/24/18 DOSTAWA AKCESORIÓW DO URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH DLA BLOKU OPERACYJNEGO
Numer referencyjny: DZP/24/18

Przedmiotem zamów
ienia jest sukcesywna dostawa akcesoriów do urządzeń medycznych dla Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: rurki dotchawicze, sondy stymulacyjne monopolarne
rurki dotchawicze, sondy stymulacyjne monopolarne

Część nr: 2 Nazwa: akcesoria do urządzeń medycznych
akcesoria do urządzeń medycznych


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500275482-N-2018 z dnia: 2018-11-19
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 24
W ogłoszeniu powinno być:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 05.04.2020r.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI
Punkt: Część 1, pkt. 4
W ogłoszeniu jest:
Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
W ogłoszeniu powinno być:
Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 05.04.2020r.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK1
Punkt: Część 2, pkt. 4
W ogłoszeniu jest:
Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
W ogłoszeniu powinno być:
Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 05.04.2020r.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500282325-N-2018 z dnia: 2018-11-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data:2018-11-28
godzina:10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data:2018-12-20
godzina:10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500294140-N-2018 z dnia: 2018-12-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK1
Punkt: Informacje dotyczące ofert częściowych
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Część nr: 3 Nazwa: stapler do terapii wybiórczej tkanek, przeznaczony do stosowania w leczeniu bólu odbytnicy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:stapler do terapii wybiórczej tkanek, przeznaczony do stosowania w leczeniu chorób odbytnicy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33169000-2,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 10.09.2019
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK1
Punkt: Informacje dotyczące ofert częściowych
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Część nr: 4 Nazwa: staplery do terapii wybiórczej tkanek, poprzez wykonanie selektywnej resekcji zmienionej chorobowo tkanki i jednocześnie jej zespolenie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:staplery do terapii wybiórczej tkanek, poprzez wykonanie selektywnej resekcji zmienionej chorobowo tkanki i jednocześnie jej zespolenie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33169000-2,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 10.09.2019
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, materiały medyczne
kody CPV 33169000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin