Przetarg 7200225 - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca...

   
Analizuj Zamówienie 7200225 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-02
przedmiot ogłoszenia
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii
elektrycznej

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowej dostawy energii elektrycznej obejmującej sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do budynków i urządzeń będących własnością i w użytkowaniu Spółki Stare Miasto – Park na warunkach określonych w ustawie Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 (Dz. U. 2019 poz. 755 ze zm.) zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, Kodeksem cywilnym (Dz.U. 2019 poz. 1145 z późn. zm.) oraz zasadami określonymi w koncesjach.
2. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający prognozuje zużycie energii elektrycznej na poziomie 1265,4 MWh.
2.1. całodobowa w grupie taryfowej B11 - 130 MWh,
2.2. całodobowa w grupie taryfowej B21 - 510 MWh,
2.3. całodobowa w grupie taryfowej C11 – 270,4 MWh,
2.4. całodobowa w grupie taryfowej C12a - 45 MWh,
2.5. całodobowa w grupie taryfowej C21 - 310 MWh,
3. Moc umowna dla wszystkich punktów odbioru wynosi łącznie 964/949 kW (mając na uwadze pkt 73, 74 i 75 w załączniku nr 6).
4. Charakterystykę punktu poboru przedstawia załącznik nr 6 „Wykaz punktów poboru energii elektrycznej”.
5. Obecnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest PGE Dystrybucja S.A.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 4.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540268450-N-2019 z dnia: 2019-12-09
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
branża Energoelektryczna
podbranża sprzedaż energii elektrycznej
kody CPV 9310000, 65310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin