Przetarg 7539162 - „Modernizację Szkoły Podstawowej w Wielgusie poprzez jej...

   
Analizuj Zamówienie 7539162 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-17
przedmiot ogłoszenia
„Modernizację Szkoły Podstawowej w Wielgusie poprzez jej docieplenie.”
Numer referencyjny: II.271.5.2020

Przedmiotem zam
ówienia jest „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Wielgusie poprzez jej docieplenie.”
W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać:
• ocieplenie ścian metodą BSO, z tynkiem zewnętrznym drobnoziarnistym silikatowo-silikonowym, styropian 10cm, EPS 70-40 o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,040 W/mK
• budynek na całości ścian należy przygotować podłoże pod planowane prace oraz wykonać kołkowanie w ilości 4 kołki na m2
• ocieplenie ościeży styropianem gr. 3 cm, EPS 70- 31 o współczynniku przewodzenia ciepła
λ= 0,031 W/mK, w przypadku braku miejsca – dokonać skucia ościeży,
• zejście ociepleniem poniżej gruntu o 0,50 m od strony wschodniej
• listwa zabezpieczająca przy cokole:
• listwy narożne aluminiowe zabezpieczające naroża budynku i naroża przy oknach,
• do kołkowania styropianu należy zastosować kołki z trzpieniem metalowym o długości min 20,00 cm,
• wymiana podokienników zewnętrznych aluminiowe, powlekanej akrylowej w kolorze ciemny brąz przy wszystkich oknach:
- montaż podokienników przy wszystkich oknach na wyprawę klejową do przykrycia tynkiem,
- konieczne indywidualne pomiary każdego podokiennika w celu prawidłowego montażu dla uzyskania prawidłowej głębokości podokienników, na ostatniej kondygnacji najdłuższy do najniższej kondygnacji najkrótszy – występ poza obrys muru na parterze min 5 mm i na każdej kondygnacji plus min. 5mm, w celu uzyskania prawidłowych spadów od okna i w celu uniknięcia skapywania wody z podokiennika na podokiennik:
• wykonanie nowej obróbki blacharskiej ogniomuru z blachy stalowej akrylowej w kolorze ciemny brąz
• montaż nowych rur spustowych akrylowych w kolorze ciemny brąz
• wykonanie nowych obróbek blacharskich pasa nadrynnowego z blachy akrylowej w kolorze ciemny brąz
• wykonanie nowych obróbek blacharskich gzymsu z blachy akrylowej w kolorze ciemny brąz
• montaż nowych rynien stalowych w kolorze ciemny brąz
• wymiana okien drewnianych na okna z PCV
• wykonanie nowej opaski od strony wschodniej,
- konieczne zawibrowanie warstwy podbudowy,
• montaż kratek wentylacyjnych w kolorze brązowym
• utrzymanie porządku na terenie budowy na bieżąco
• uprzątnięcie terenu, wywiezienie nieczystości i gruzu
• wymiana pokrycia doświetlenie szatni
Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych:
• renowacja nawierzchni podjazdu
• malowanie


Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Kazimierza Wielka – II etap” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkolnej” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne”. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:
a) dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 10 SIWZ zawierającej:
projekt budowlany;
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
b) Przedmiary robót - załącznik nr 9 SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540115081-N-2020 z dnia: 2020-07-01
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-10, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-10, godzina: 10:00,
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
kody CPV 45000000, 45100000, 45300000, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Świętokrzyskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Świętokrzyskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin