Przetarg 7559661 - Obsługa bankowa budżetu gminy Międzyzdroje na okres od 01...

   
Analizuj Zamówienie 7559661 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-29
przedmiot ogłoszenia
Obsługa bankowa budżetu gminy Międzyzdroje na okres od 01 września 2020 r. do 31 sierpnia 2023 r.
Numer referencyjny: RI.ZP.2
71.11.2020.AR

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu gminy Międzyzdroje w okresie od 01 września 2020 r. do 31 sierpnia 2023 r. obejmująca:
1. rachunki rozliczeniowe w złotych, USD, EUR,
2. rachunki lokat terminowych w złotych, USD, EUR.

1.Przedmiotem umowy jest obsługa bankowa budżetu Gminy Międzyzdroje w zakresie otwarcia i prowadzenia rachunku podstawowego - przewidywana ilość: 1 sztuka ;
2.Przyjmowanie wpłat gotówkowych - przewidywana maksymalna łączna wysokość kwoty wpłaconej w okresie obowiązywania umowy (3 lata) 12 600 000,00 (słownie: dwanaście milionów sześćset tysięcy);
3.Dokonywanie wypłat gotówkowych - przewidywana maksymalna łączna wysokość kwoty wypłaconej w okresie obowiązywania umowy (3 lata) 792 000,00 (słownie: siedemset dziewięćset dwa tysiące złotych);
4.Realizacja przelewów składanych w formie papierowej na rachunki prowadzone w banku oferenta - przewidywana ilość składanych przelewów w w/w formie: 360 sztuk w okresie obowiązywania umowy (3 lata);
5.Realizacja przelewów składanych w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach - przewidywana ilość składanych przelewów w w/w formie: 360 sztuk w okresie obowiązywania umowy (3 lata);
6.Realizacja przelewów za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rachunki prowadzone w banku oferenta - przewidywana ilość składanych w/w przelewów: 4 932 sztuk w okresie obowiązywania umowy (3 lata);
7.Realizacja przelewów za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach - przewidywana ilość składanych w/w przelewów: 11 628 sztuk w okresie obowiązywania umowy (3 lata);
8. Realizacja przelewów zagranicznych , w tym: przewidywana ilość wychodzących przelewów 180 szt. (3 lata), przewidywana ilość przychodzących przelewów 360 szt. (3 lata),
9..Korzystanie z elektronicznej obsługi banku - przewidywana ilość 5 stanowisk;
10. Wydawanie opinii i zaświadczeń;
11. Wydanie karty wypukłej - 1 szt;
12. Wydawanie czeków-36 szt.
13.Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach według zmiennej stopy procentowej ustalanej co miesiąc w oparciu o średnią stawkę WIBID 1 M z miesiąca poprzedniego wyliczoną na zasadach obowiązujących w banku skorygowaną o stały wskaźnik podany przez bank;
14.Otwarcie i prowadzenie - na wniosek Zamawiającego dodatkowych kont pomocniczych (subkont)- przewidywana ilość 24 szt. Koszty otwarcia i prowadzenia nie mogą być wyższe jak ustalone w ofercie . Wysokość oprocentowania środków nie może być niższa niż ustalona w ofercie;
15. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za otwarcie rachunków bankowych oraz kont pomocniczych (subkont).
16. Zapewnienie obsługi płatności masowych, kierowanych na rachunek rozliczeniowy Zamawiającego poprzez rachunki wirtualne, stanowiące identyfikatory płatności.
17. Dostosowanie się do dyspozycji złożonej w formie pisemnej przez Zamawiającego dotyczącej sposobu pobierania prowizji bankowej z rachunków pomocniczych.
18. W razie zapłaty odsetek przez Zamawiającego z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego należnego wierzycielom z winy Banku, Bank zobowiązuje się do pokrycia powstałej szkody.
19. Dostarczanie wyciągów bankowych dziennych w wersji elektronicznej oraz udostępnienia papierowych wyciągów bankowych . Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od dostarczonych wyciągów w wersji elektronicznej.
20. Udostępnienie skrytki bankowej. Udostępnienie skrytki bankowej odbywać się będzie na wniosek i według potrzeb określonych przez Zamawiającego.
21. Skapitalizowane odsetki bankowe oraz środki zgromadzone na poszczególnych rachunkach bankowych na pisemne zlecenie Zamawiającego będą przekazywane na wskazany rachunek bankowy.
22. Zapewnienie punktu kasowego dla obsługi wszelkich jednostek organizacyjnych Gminy istniejących lub przyszłych w tym Urzędu Miejskiego i ich interesantów na terenie miasta Międzyzdroje , (przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat),
23. Obsługiwanie pracowników dokonujących wpłat/wypłat na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych poza kolejnością.
24. Zapewnienie wszelkich usług związanych z systemem elektronicznej łączności z Wykonawcą, w tym m.in. zainstalowanie, wdrożenie, szkolenie użytkowników systemu- pracowników Zamawiającego, serwis, pomoc techniczną, dostarczenie na własny koszt odpowiedniej ilości urządzeń takich jak np. tokeny, karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne do bezpiecznej pracy systemu bankowości elektronicznej ( np. realizacja przelewów) a w przypadku awarii terminowego dostarczenia nowych urządzeń na wniosek Zamawiającego (czas reakcji musi wynosić 3 dni robocze od chwili złożenia wniosku).
25.Udostępnienie usługi w zakresie obsługi i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych, wraz z wyposażeniem punktu kasowego w urządzenia niezbędne do akceptacji kart płatniczych - zestaw POS.
26. Zastosowanie taryf opłat, prowizji bankowych w odrębnych umowach rachunku bankowego dla wszelkich jednostek organizacyjnych Gminy istniejących lub przyszłych według taryf podanych w ofercie banku na obsługę budżetu gminy Międzyzdroje.
27. W przypadku gdy zlecenie przyjmie bank mający siedzibę poza terenem Międzyzdrojów, ciężar i koszt wszelkich rozliczeń międzybankowych koniecznych do przeprowadzenia w związku z faktem braku siedziby w Międzyzdrojach spoczywa na Wykonawcy.
28. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat i prowizji od niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym:
a/ oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - WIBOR 1 M plus marża banku,
b/ prowizja przygotowawcza z tytułu udzielenia kredytu w rachunku bieżącym - procent od kwoty przyznanego kredytu w kwocie 1 000 000 zł,
c/ odstąpienie od naliczania pozostałych prowizji od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym,
d/ odstąpienie od oświadczeń do umowy kredytu w rachunku bieżącym w sprawie informacji o potrzebach korzystania z kredytu z wyprzedzeniem miesięcznym. Gmina chciałaby mieć możliwość zgłaszania potrzeb na bieżąco z wyprzedzeniem maksymalnie do dwóch dni,
e/ odstąpienie od prawnego ( w tym rzeczowego) zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym.
Umowy na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym muszą być zawierane odrębnie corocznie na okresy wskazane poniżej:
a/ od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.,
b/ od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,
c/ od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
d/ od 01.01.2023 r. do 31.08.2023 r.
29. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia do umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach:
a/ w razie zaistniałej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy ,
b/ zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie banku,
c/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku banku,
d/ Bank przerwie realizację niniejszej umowy lub realizuje ją w sposób sprzeczny z umową.
30. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za 3-miesięcznym wypowiedzeniem bez podania przyczyny.
31. Bank może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający przy zawieraniu umowy poda nieprawdziwe dane, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tym fakcie.
32.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
33. Bank ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy do wysokości szkód poniesionych z tego tytułu przez Zamawiającego.
34. Bank nie ma prawa powierzać wykonania przedmiotu umowy innym bankom.
35. Żadna ze stron bez uzyskania pisemnej zgody drugiej strony nie ma prawa sprzedaży swej wierzytelności bądź przekazania praw do jej egzekucji osobom trzecim lub innym organom i instytucjom uprawnionym do wdrożenia trybu egzekucyjnego wobec tych wierzytelności.
36. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa.
37. Zamawiający wskazuje, iż na dzień zawarcia umowy funkcjonują następujące jednostki budżetowe: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole Miejskie, Żłobek Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz samorządowy zakład budżetowy : Zakład Ochrony Środowiska.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540119649-N-2020 z dnia: 2020-07-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: VI
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-07, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-10, godzina: 10:00
branża Finanse - bankowość
podbranża kredyty, pożyczki, usługi bankowe
kody CPV 66000000, 66100000, 66110000, 66113000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin