Przetarg 7375020 - „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7375020 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-03-09
przedmiot ogłoszenia
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kęty” Numer refere
ncyjny: SP.271.9.2020.RD
Przedmiot zamówienia obejmuje:1. Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych z nieruchomości zabudowy jednorodzinnej, oraz z zabudowy wielorodzinnej (bloki) z terenu Gminy Kęty.Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne zbierane będą do kontenerów lub pojemników o minimalnej pojemności 110 l, dostosowanych do mechanicznego opróżniania, wystawione przed wjazd na posesje oraz z miejsc wyznaczonych przez spółdzielnię mieszkaniową i zarządców budynków wielolokalowych, w dniach wyznaczonych do odbioru odpadów komunalnych. Jeżeli dzień odbioru odpadów wypadnie w dniu świątecznym to odbiór tych odpadów nastąpi w następnym dniu roboczym, lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (po wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy). Wykonawca jest zobowiązany do odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdą ilość zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt.1.1.1.3. Szacunkowa liczba odpadów za okres 4.5.2020 r. – 31.3.2021 r. wynosi 6 743 Mg. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych: – dwa razy w miesiącu, z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie dla miasta Kęty oraz dzielnicy Kęty Podlesie w okresie od maja do października, – dwa razy w tygodniu z budynków wielolokalowych (bloki), zgodnie z harmonogramem podanym przez Zamawiającego w załączniku nr 7 do SIWZ. Informowanie mieszkańców poprzez umieszczenie ogłoszeń w miejscach widocznych o ewentualnych zmianach w harmonogramie oraz dostarczenie zawiadomienia do każdego gospodarstwa domowego. Jeżeli dzień odbioru odpadów komunalnych wypadnie w dniu świątecznym to odbiór tych odpadów nastąpi w następnym dniu roboczym, lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (po wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy). Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kęty, ich transportu i zagospodarowania w odpowiedniej instalacji komunalnej. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do posiadania dokumentów potwierdzających dysponowanie instalacją lub udokumentowania gotowości przyjęcia odpadów przez instalację komunalną. 2. Odbiór i transport odpadów biodegradowalnych – zielonych (20 02 01) gromadzonych w workach z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kęty. Odbiór z nieruchomości z terenu gminy Kęty, worków zawiązanych i wypełnionych w 100 % odpadami posegregowanymi (papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło). Przewidywana liczba ton odbieranych i przeznaczonych do zagospodarowania odpadów posegregowanych gromadzonych w workach w okresie od 4.5.2020 r. – do 31.3.2021 r. wynosi: tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe (worki koloru żółtego)— 879 Mg; papier (worki koloru niebieskiego) – 18 Mg; szkło (worki koloru zielonego) – 483 Mg. Przewidywana liczba ton odbieranych odpadów biodegradowalnych – zielonych w okresie od 4.5.2020 r. – do 30.11.2020 r. wynosi 1935 Mg.3. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie gromadzonych w workach z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kęty.4. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie do pojemników „IGLOO” będących własnością Gminy Kęty z nieruchomości zamieszkałych. Opróżnianie 154 szt. pojemników, będących własnością Zamawiającego, o pojemności od 1,4 m3 do 2,5 m3 z surowcami posegregowanymi. 5. Odbiór, transport i zagospodarowanie zużytych opon z pojazdów osobowych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kęty.6. Zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych przyjmowanych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kęty. 7. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych i chemikaliów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kęty.
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90000000, 90500000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin