Przetarg 7372682 - Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7372682 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-03-06
przedmiot ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi woj. nr 205 k/m Darłowo na odcinku od km 5100 do km 5350 Numer referen
cyjny: ZZDW–6.381.37.2020.8.9
Wartość bez VAT: 60 975.62 PLN
1. Zawartość dokumentacji objętej zamówieniem:— projekty budowlane wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,— projekt wykonawczy,— kosztorys inwestorski, przedmiar robót, SST,— decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli będzie wymagana),— dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia obiektów budowlanych,— materiały i czynności związane z pozyskaniem nieruchomości (działki po podziale przeznaczone pod pas drogowy drogi wojewódzkiej),— projekt stałej organizacji ruchu z zatwierdzeniem,— projekt organizacji ruchu na czas budowy z zatwierdzeniem,— stabilizacja nowych granic w terenie wraz z przyjęciem przez PODGiK operatów z robót geodezyjnych (działki po podziale przeznaczone pod pas drogowy drogi wojewódzkiej).2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w rozdziale C i E SIWZ.3. Dokumentacja projektowa powinna odpowiadać wymaganiom technicznym i terminowym określonym w niniejszej SIWZ, w szczególności wymaganiom stawianym w Specyfikacjach technicznych (rozdział E).4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.1) Zakres usług ustala się w wysokości do 20 325,00 PLN netto;2) Warunki, na jakich zostaną one udzielone: wykonanie usług polegających na powtórzeniu podobnych usług i zgodnych z przedmiotem zamówienia w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu:— z przyczyn uzasadnionych społecznie,— w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,— w przypadkach uzasadnionych technologią,— w przypadkach uzasadnionych warunkami miejscowymi.3) Wynagrodzenie zostanie ustalone po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.5. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
branża Projektowanie
podbranża projekt drogowy
kody CPV 70000000, 71313000, 71322000, 71351220
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin