Przetarg 7551225 - Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację...

   
Analizuj Zamówienie 7551225 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-23
przedmiot ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną wybranych obiektów wod
ociągowych Łodzi
Numer referencyjny: BZZ.2291.2.20

1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną wybranych obiektów wodociągowych w Łodzi w podziale na zadania
Zadanie 1: Modernizacja układu zasilania (zasilanie rezerwowe) - montaż agregatu prądotwórczego na terenie Przepompowni Telefoniczna w Łodzi
Zadanie 2: Modernizacja układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną - Przepompownia „Centralna” w Łodzi,
Zadanie 3: Modernizacja układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną - SW „Dąbrowa” w Łodzi,
Zadanie 4: Modernizacja układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną - Ujęcie Wody ”Chojny „ w Łodzi,
Zadanie 5: Modernizacja układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną - SW „Podklasztorze” w Łodzi,
Zadanie 6: Modernizacja układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną - SW „Pomorska” w Łodzi’,
Zadanie 7: Modernizacja układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną - SW „Teofilów” w Łodzi’,
Zadanie 8: Modernizacja układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną - Ujęcie Wody „Zbiornik Stoki” w Łodzi’,
oraz świadczenie nadzoru autorskiego nad wykonywanymi na podstawie opracowanej dokumentacji robotami budowlanymi

wartość szacunkowa zamówienia podstawowego: 407 500,00 netto
wartość szacunkowa zamówień uzupełniających: 122 250,00 netto


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540119380-N-2020 z dnia: 2020-07-04
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-14, godzina: 11:30
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-20, godzina: 11:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540121583-N-2020 z dnia: 2020-07-08
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym celu wykażą się wykonaniem
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jednego projektu budowlano - wykonawczego
(budowlany i wykonawczy) na budowę/przebudowę/remont stacji wodociągowej lub pompowni
wody w zakresie robót branży technologicznej, elektroenergetycznych i automatyki o wartości
robót min. 100 000,00 brutto. Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie
złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt
1) i 2) SIWZ; Ocena spełniania warunku, o którym mowa powyżej, w stosunku do Wykonawcy,
który powołuje się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem (tj. Wykonawca
realizował zamówienie jako jeden z wykonawców wspólnych/członków konsorcjum) zostanie
dokonana na podstawie udziału danego Wykonawcy w realizacji tego zamówienia, na które
powołuje się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca ten może powołać
się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i
konkretnie uczestniczył w wymaganym zakresie w realizacji wykazanej części zamówienia.
Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienie w zakresie
faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np.
umowa konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę
faktur. W przypadku wykazywania ww. warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), a także w przypadku polegania na
zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w Regulaminie Sektorowym,
Zamawiający żąda wykazania spełnienia ww. warunku dotyczącego zdolności technicznej w taki
sposób, aby co najmniej jeden podmiot posiadał doświadczenie w wykonaniu zamówień, o których
mowa w warunku pkt. 1. 2. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym celu Wykonawca musi dysponować co najmniej: 1
osobą – Projektantem odpowiedzialnym za realizację zamówienia, posiadającą a1) uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Dopuszcza się ważne, odpowiadające im
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie
wystarczającym do realizacji przedmiotu zamówienia tj. projektowania sieci i instalacji
elektrycznych i elektroenergetycznych. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być
zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186) oraz
Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2019r., poz. 831). Zamawiający dopuszcza posiadanie przez osobę wskazaną
powyżej uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ
zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2272, 2019r. poz.
534, 577) lub kwalifikacji zawodowych równoważnych względem wymaganych, ważnych w innym
niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym. a2) Doświadczenie zawodowe Projektanta polegające na
wykonaniu (po uzyskaniu uprawnień wskazanych powyżej/ minimum jednego projektu budowlano wykonawczego
/budowlanego i wykonawczego) na budowę/przebudowę/remont stacji
wodociągowej lub pompowni wody w zakresie robót branży technologicznej,
elektroenergetycznych i automatyki o wartości robót min 100 000,00 zł brutto Ocena spełniania
tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i
dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 1), 3), 4) i 5) SIWZ. d) sytuacji
ekonomicznej i finansowej – ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie
złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 1) SIWZ; Dla
potrzeb oceny spełniania warunku (oraz oceny kryterium oceny ofert), jeżeli wartości zostaną
podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN dla tej waluty
podawany przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych, NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje
się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
W ogłoszeniu powinno być:
2. Zgodnie z art. 5 Regulaminu Sektorowego o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt. 1) niniejszej SIWZ;
b. posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym celu wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jednego projektu budowlano - wykonawczego (budowlany i wykonawczy) na budowę/przebudowę/remont stacji wodociągowej lub pompowni wody lub oczyszczalni ścieków lub pompowni ścieków w zakresie robót elektroenergetycznych i automatyki o wartości robót min. 100 000,00 brutto.
Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 1) i 2) niniejszej SIWZ;
Ocena spełniania warunku, o którym mowa powyżej, w stosunku do Wykonawcy, który powołuje się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem (tj. Wykonawca realizował zamówienie jako jeden z wykonawców wspólnych/członków konsorcjum) zostanie dokonana na podstawie udziału danego Wykonawcy w realizacji tego zamówienia, na które powołuje się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w wymaganym zakresie w realizacji wykazanej części zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienie w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowa konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.
W przypadku wykazywania ww. warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), a także w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w Regulaminie Sektorowym, Zamawiający żąda wykazania spełnienia ww. warunku dotyczącego zdolności technicznej w taki sposób, aby co najmniej jeden podmiot posiadał doświadczenie w wykonaniu zamówień, o których mowa w warunku pkt. b).
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym celu Wykonawca musi dysponować co najmniej:
C. 1. 1 osobą – Projektantem odpowiedzialnym za realizację zamówienia – w zakresie robót elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą
C1.1) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Dopuszcza się ważne, odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu zamówienia tj. projektowania sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.
Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019r., poz. 831).
Zamawiający dopuszcza posiadanie przez osobę wskazaną powyżej uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2272, 2019r. poz. 534, 577) lub kwalifikacji zawodowych równoważnych względem wymaganych, ważnych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
C1.2) Doświadczenie zawodowe Projektanta polegające na wykonaniu (po uzyskaniu uprawnień wskazanych powyżej/ minimum jednego projektu budowlano-wykonawczego (budowlanego i wykonawczego) branży elektrycznej / elektroenergetycznej dla inwestycji polegającej na budowie/przebudowie/remoncie stacji wodociągowej lub pompowni wody lub oczyszczalni ścieków lub pompowni ścieków w zakresie minimum robót elektrycznych / elektroenergetycznych i automatycznych o łącznej wartości robót min 100 000,00 zł brutto
C. 2. 1 osobą – Projektantem odpowiedzialnym za realizację zamówienia w zakresie automatyki:
C1.1) który ukończył studia i posiada wykształcenie wyższe I stopnia i tytuł inżyniera elektryka lub inżyniera elektronika lub inżyniera automatyka lub inżyniera robotyki
C1.2) posiadającą doświadczenie zawodowe Projektanta polegające na wykonaniu (po uzyskaniu tytułu inżyniera) minimum jednego projektu budowlano-wykonawczego (budowlanego i wykonawczego) branży automatycznej dla inwestycji polegającej na budowie/przebudowie/remoncie stacji wodociągowej lub pompowni wody lub oczyszczalni ścieków lub pompowni ścieków w zakresie minimum robót elektrycznych / elektroenergetycznych i automatycznych o łącznej wartości robót min 100 000,00 zł brutto
Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 1), 3), 4) i 5) niniejszej SIWZ.
UWAGA:
1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeśli spełni warunki określone w punkcie C.1 i C.2
2. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby na stanowisko Projektanta odpowiedzialnego za realizację zamówienia – roboty elektryczne i elektroenergetyczne oraz Projektanta odpowiedzialnego za realizację zamówienia - Inżyniera automatyka pod warunkiem spełniania przez tę osobę warunków określonych zarówno w puncie C.1 jak i C.2
3. Dopuszcza się wykazanie odrębnych projektów branży elektroenergetycznej i automatyki, opracowanych dla tego samego obiektu (w ramach jednej inwestycji) przez wskazanych projektantów
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej – ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 1) SIWZ;
Dla potrzeb oceny spełniania warunku (oraz oceny kryterium oceny ofert), jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN dla tej waluty podawany przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-20, godzina: 11:30,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-22, godzina: 11:30,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540131983-N-2020 z dnia: 2020-07-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-22, godzina: 11:30,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-27, godzina: 11:30,
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540134194-N-2020 z dnia: 2020-07-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-27, godzina: 11:30
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-30, godzina: 11:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540139112-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2020-07-30, godzina: 11:30,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2020-08-04, godzina: 11:30,
branża Projektowanie
podbranża projekt energoelektryczny
kody CPV 71248000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin