Zlecenie 10628220 - Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu...

   
Zamówienie 10628220 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2024-06-17
przedmiot zlecenia
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytetu VIII Zwiększanie spójności społecznej, Działanie 8.
5 Usługi społeczne. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.
wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych-zgodnie z art. 39 ust. 1-4 ww. ustawy.
I. Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej.
II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:
W ramach postępowania wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie następujące typy projektów określone w SZOP w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne:
Typ 3. Wsparcie w zakresie tworzenia i funkcjonowania mieszkań treningowych i wspomaganych, w tym wsparcie kadry tych mieszkań, rozwój mieszkalnictwa adaptowalnego oraz innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne i mieszkaniowe.
Typ 4. Wsparcie procesu usamodzielniania osób przebywających w placówkach całodobowych
III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Izbica obejmujące przypisane we wniosku o dofinansowanie zadania, ustalone na etapie przygotowania części budżetowych oraz opisowych projektu.
Gmina Izbica zastrzega, że szczegółowy zakres projektu ustalony zostanie na etapie jego przygotowania i może obejmować wyłącznie wybrane działania zgodnie z potrzebami określonymi na etapie diagnozy sytuacji problemowej.
Nie przewiduje się udziału finansowego Partnera w ramach kosztów pośrednich.
branża Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze
podbranża pomoc społeczna
forma konkurs
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin