Przetarg 7603610 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania:...

   
Analizuj Zamówienie 7603610 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-22
przedmiot ogłoszenia
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka – Orło n
a terenie Miasta i Gminy Ostrów Mazowiecka oraz Gminy Małkinia Górna, pow. ostrowski, woj. mazowieckie” - nr postępowania 101/20
Numer referencyjny: 101/20

1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka – Orło na terenie Miasta i Gminy Ostrów Mazowiecka oraz Gminy Małkinia Górna, pow. ostrowski, woj. mazowieckie” - nr postępowania 101/20 zwanym w dalszej treści również „Kontraktem”.
1.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz Zamawiającego i obejmuje obowiązki związane z koordynowaniem prac inspektorów poszczególnych branż, profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą zadania inwestycyjnego i obejmuje w szczególności wszystkie czynności przewidziane dla inspektora nadzoru na mocy art. 25 - 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) zarządzaniem inwestycją oraz na kontrolą i nadzorem nad realizacją Kontraktu wraz z jego rozliczeniem. Usługa polega także na opiniowaniu i doradztwie Zamawiającemu w zakresie rozwiązań projektowych, rozwiązań technicznych, kosztorysowych etc.
1.3. Inspektor Koordynator wraz z swoim personelem będą działać zgodnie z rolą, jaką mu przypisano w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w dokumentacji przetargowej Kontraktu i dokumentacji przetargowej na nadzór inwestorski zadania inwestycyjnego oraz z aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem określa dokumentacja projektowa.
1.4. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
1.5. W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
1.6. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji zamówienia.
Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
- praca osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rozliczenia kontraktu.
1.8. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych, o których mowa powyżej lub oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie
to powinno zawierać w szczególności:
a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
b) datę złożenia oświadczenia,
c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa powyżej.
1.9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540139176-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-30, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-04, godzina: 10:00
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71247000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin