Przetarg 7406842 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7406842 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-30
przedmiot ogłoszenia
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji 4 obiektów Miasta Łodzi
Numer referency
jny: DOA-ZP-II.271.28.2020

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji 4 obiektów Miasta Łodzi
w ramach projektu: „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I” oraz „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1”
Zamówienie zostało podzielone na 4 części:
- Część 1 - Przedszkole Miejskie nr 152, ul. Retkińska 78,
- Część 2 - XV LO, ul. Traktorowa 77,
- Część 3 - Zespół Szkół Geodezyjno - Technicznych (poprzednio Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13), ul. Skrzydlata 15,
- Część 4 - Szkoła Podstawowa nr 168 (poprzednio Zespół Szkół Specjalnych nr 5), ul. Plantowa 7.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część/ wybrane części lub wszystkie cztery części zamówienia.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Przedszkole Miejskie nr 152, ul. Retkińska 78
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji 4 obiektów Miasta Łodzi w ramach projektu: „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I” oraz „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1”

Część nr: 2 Nazwa: XV LO, ul. Traktorowa 77
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji 4 obiektów Miasta Łodzi w ramach projektu: „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I” oraz „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1”

Część nr: 3 Nazwa: Zespół Szkół Geodezyjno - Technicznych (poprzednio Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13), ul. Skrzydlata 15
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji 4 obiektów Miasta Łodzi w ramach projektu: „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I” oraz „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1”

Część nr: 4 Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 168 (poprzednio Zespół Szkół Specjalnych nr 5), ul. Plantowa 7
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji 4 obiektów Miasta Łodzi w ramach projektu: „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I” oraz „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1”


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540059363-N-2020 z dnia: 2020-04-04
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć osobiście, przesłać pocztą lub kurierem. Oferta musi być sporządzona w formie
pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul.
ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
W ogłoszeniu powinno być:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – Urząd Miasta Łodzi) i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób: Oferty należy złożyć osobiście, przesłać pocztą lub kurierem. Oferta musi być sporządzona w formie
pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul.
ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest:
(...)9.5 Jeśli wadium zostało wniesione w
innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z
oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie,
pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty – oryginał nie może być na trwałe
zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy (...)
W ogłoszeniu powinno być:
(...)9.5 Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to:
 W przypadku złożenia ofert w formie pisemnej (papierowej) do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty – oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy,
 W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej wraz z ofertą należy złożyć dokument gwarancji/poręczenia w oryginale w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu z zastrzeżeniem, że dokument będzie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia(...)
Pozostałe zapisy w sekcji i punkcie nie ulegają zmianie.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-07, godzina: 13:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-09, godzina: 11:00,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5
W ogłoszeniu jest:
(...)7.2.3
Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zobowiązania podmiotu udostępniającego
swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy (wzór - Załącznik nr 9 do
SIWZ). W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, ww. dokument, winien
określać w szczególności: 7.2.3.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 7.2.3.2
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego; 7.2.3.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
7.2.3.4. czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.(...)
W ogłoszeniu powinno być:
(...)7.2.3 Zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy (wzór - Załącznik nr 9 do SIWZ).
W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, ww. dokument, winien określać w szczególności:
7.2.3.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
7.2.3.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
7.2.3.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
7.2.3.4.czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.(...) Pozostałe zapisy punktu sekcji nie ulegają zmianie
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71520000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin