Zlecenie 7407862 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotą budowlaną...

   
Analizuj Zamówienie 7407862 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-31
przedmiot zlecenia
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotą budowlaną polegającą na przyłączeniu kanalizacji sanitarnej i przebudowie p
rzyłącza kanalizacji deszczowej na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 26/10 w obrębie 24 miasta Pułtusk.
Do obowiązków Wykonawcy-inspektora nadzoru należy w szczególności:
1) zapewnienie Inspektora nadzoru w branży sanitarnej, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w tym zakresie,
2) realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r., poz. 1186, ze zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością,
3) bieżące kontrolowanie zgodności prowadzonych robót z dokumentacją projektową,
4) dokonywanie wizytacji na terenie budowy oraz udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót,
5) przybycie na teren budowy na każde wezwanie Zamawiającego (niezwłocznie
od wezwania za pośrednictwem maila, faxu lub telefonu) bądź Wykonawcy robót budowlanych, niezależnie od ilości odbytych wizytacji,
6) kontrolowanie prawidłowości przebiegu robót budowlanych,
7) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczenia budowy,
8) przeprowadzenie odbioru końcowego robót (z udziałem Zamawiającego),
9) przekazanie Zamawiającemu protokołu odbioru końcowego robót oraz sprawdzonego kompletu dokumentacji powykonawczej,
10) kwalifikowanie zasadności wykonania robót zamiennych lub ewentualnych zamówień dodatkowych i kalkulacji przedkładanych przez Wykonawcę robót budowlanych
na ewentualne roboty dodatkowe bądź zamienne,
11) zatwierdzanie protokołów konieczności,
12) uczestniczenie w realizacji uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji.
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71247000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin