Przetarg 7534571 - Podpiętrzenie Jeziora Falmierowskiego Numer referencyjny:...

   
Analizuj Zamówienie 7534571 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-15
przedmiot ogłoszenia
Podpiętrzenie Jeziora Falmierowskiego
Numer referencyjny: BD.ROZ.2810.22.2020

4.1 Przedmiotem zamówienia jest Podpiętrzeni
e Jeziora Falmierowskiego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.
4.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4.4 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.
4.5 CPV: 45247211-2 Roboty budowlane w zakresie zapór
4.6 Zamawiający (zgodnie z art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a lit. a-c ustawy prawo zamówień publicznych) nakłada na wykonawcę lub podwykonawcę wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego w przedmiarze robót czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). Liczba robotników biorących udział w realizacji zamówienia ma zapewnić terminową realizację przedmiotu zamówienia.
4.7 Szczegóły dotyczące zatrudnienia osób znajdują się we wzorze umowy w § 6 ust. 23-26.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540115793-N-2020 z dnia: 2020-07-01
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-01, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-13, godzina: 11:00,
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża obszary wodne i hydrotechnika
kody CPV 45247211
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin