Przetarg 7590385 - „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach...

   
Analizuj Zamówienie 7590385 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-15
przedmiot ogłoszenia
„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” – Termomodernizacja i mod
ernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza: – Przedszkole Nr 39.
Numer referencyjny: ZP.WIR.271.4.30.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn.zm.) o wartości zamówienia poniżej 5 350 000,00 EUR.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 39 w Dąbrowie Górniczej:
2. W zakres prac wchodzą prace objęte wykonaną dokumentacją projektową, w tym m.in.:
- wymiana okien i drzwi,
- ocieplenie ścian piwnic wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej,
- ocieplenie przegród budowlanych w obiekcie,
- wykonanie izolacji schodów i podestów,
- wykonanie opaski wokół budynku,
- modernizacja wentylacji grawitacyjnej,
- modernizacja sanitariatów, pomieszczeń kuchennych, parkietów w salach,
- malowanie ścian i sufitów,
- modernizacja instalacji elektrycznej, c.o., węzła cieplnego, wod-kan, hydrantowej,
- roboty ogólnobudowlane.
3. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót, STWiOR, dokumentacja techniczna, która stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
4. Zamówienie będzie realizowane na podstawie:
- specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- postanowień zawartych w treści przyszłej umowy,
- przedmiarów robót,
- specyfikacji technicznych wykonania i odbiorów robót,
- projektów budowlano - wykonawczych.
5. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z:
- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.),
- Rozporządzeniem Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r .w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r.,Nr 169, poz. 1650 z późn. zm. ),
6. Rozwiązania równoważne:
6.1. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny.
6.2. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp.
6.3. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
6.4. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
6.5. Zamawiający wymaga zastosowania materiałów, urządzeń lub rozwiązań technicznych o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
6.6. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert, przy czym Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych w stosunku do dokumentacji technicznej (t.j. opracowanie zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta, opis materiałów i dokumenty zawierające szczegółowe dane techniczne oraz parametry określające urządzenia i materiały).
7. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę
7.1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności w pełnym zakresie rzeczowym wyszczególnionym w przedmiarach robót były realizowane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j. z dnia 2019.06.05).
7.2. Wymaganie nie dotyczy Kierownika Budowy.
7.3. Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w § 12 ust. 6-9 projektu umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.
8. Gwarancja i rękojmia
8.1. Na przedmiot zamówienia ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi dla robót budowlanych
i instalacyjnych oraz urządzeń i sprzętu 5 lat od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
8.2. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art.581 par.1 KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego.
8.3. Na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz urządzenia i sprzęt Wykonawca udziela rękojmi za wady na okres 5 lat od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
9. Ubezpieczenia
9.1. Wykonawcy powinni zapewnić ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało niniejsze ogłoszenie o zamówieniu w BZP.
9.2. Wykonawca na własny koszt w okresie realizacji umowy ubezpieczy i zapewni ciągłość ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu na wartość nie mniejszą niż wartość umowy. W przypadku, gdy wydłużenie okresu realizacji umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, koszt wszystkich koniecznych ubezpieczeń ponosi Wykonawca. Dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia zostanie niezwłocznie dostarczony Zamawiającemu, jednak nie później niż przed przekazaniem placu budowy.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540138848-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-30, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-04, godzina: 09:30,
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Ciepłownictwo i gaz, Energoelektryczna, Elewacje, termomodernizacje, Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo, Wodno - kanalizacyjna
podbranża malowanie, remont, wykończenie, instalacje grzewcze, instalacje wewnętrzne, okna, drzwi, instalacje wewnętrzne, termomodernizacja
kody CPV 45000000, 45300000, 45400000, 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin