Przetarg 10054529 - Przebudowa boiska przy PSP nr 8 2.3. Przedmiotem...

   
Analizuj Zamówienie 10054529 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-02
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa boiska przy PSP nr 8

2.3. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa boiska wielofunkcyjnego PSP nr 8 w zakresie:a) wymi
any nawierzchni trawiastej boiska wielofunkcyjnego na poliuretanową,b) wykonania nawierzchni poliuretanowej na boisku asfaltowym wraz z odwodnieniem,c) budowy bieżni i skoczni o nawierzchni poliuretanowej,d) remontu istniejącego ogrodzenia boiska oraz piłkochwytów,e) remontu wyposażenia sportowego, f) wyposażenia w stałe elementy małej architektury,g) wykonania siłowni terenowej,Wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi związanymi z wykonaniem wszystkich robót budowlanych oraz wywozem i utylizacją odpadów budowlanych. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań oraz minimalne wymagania dotyczące nawierzchni poliuretanowych dla bieżni i boisk określa dokumentacja projektowa składająca się z projektów architektoniczno - budowlanych, projektów technicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót poszczególnych branż oraz dokumentów pomocniczych, którymi są przedmiary robót budowlanych dla poszczególnych części i branż.Zamawiający posiada wszelkie decyzje i zezwolenia niezbędne do prawidłowej realizacji Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Za wszelkie uszkodzenia wyrządzone podczas realizacji zadań odpowiada Wykonawca. Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawienia, w przypadku odmowy Zamawiający zleci wykonanie napraw na koszt Wykonawcy. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania wyłącznie takich wyrobów budowlanych, które zapewnią realizowanemu obiektowi budowlanemu spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.1) ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 poz. 2351 z późn. zm. ) i które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2023 poz. 682 z późn. zm) i rozporządzeń wykonawczych oraz odpowiadają wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegółowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli w SWZ, dokumentacji projektowej, przedmiarach robót pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty równoważne” , a obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 101 ust. 4,5,6 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy na etapie składania oferty.

OR.IV.042.3.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00494776/01 z dnia: 2023-11-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-17 08:30
Po zmianie:
2023-11-22 08:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-17 09:00
Po zmianie:
2023-11-22 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-16
Po zmianie:
2023-12-21
branża Drogownictwo
podbranża boiska
kody CPV 43327000, 45100000, 45111000, 45212200, 45220000, 45232000, 45233200, 45450000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin