Przetarg 7534548 - Przebudowa drogi gminnej nr 250707W Lipniki – Dęby Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7534548 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-15
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa drogi gminnej nr 250707W Lipniki – Dęby
Numer referencyjny: GZP.271.7.2020

2.1 Przedmiotem zamówienia jest:
Przebudowa drogi gminnej nr 250707W Lipniki – Dęby”
2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej przedmiotu zamówienia przed przygotowaniem oferty.
2.3 Kody według Wspólnego Słownika Zamówień CPV oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych:
45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE
45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG
45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG
45233140-2 ROBOTY DROGOWE
45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH
2.4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane zamówienie licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotowego zadania inwestycyjnego na okres 5 lat.
2.5. Wszystkie wskazane w dokumentacji SIWZ znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/ pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
2.6. Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, zamawiający wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, wykonujących niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonujące obowiązki w zakresie budowy jezdni lub chodnika.
Wykonawca na żądanie zamawiającego obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zawiera załącznik nr 7 do SIWZ – ogólne warunki umowy.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540115959-N-2020 z dnia: 2020-07-01
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-01, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-03, godzina: 10:00,
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45100000, 45111200, 45233000, 45233140, 45233220, 45233290
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin